ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

(2.รักษา)ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน : 50440000-3347

สำนักงานเขตสะพานสูง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวนิฤมล ขวัญลิขิต 023722918 ต่อ 7125

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเนื่องจากขยะทุกวันนี้คนไทยกว่า 60 ล้านคน สามารถสร้างขยะได้มากถึง 14 ล้านตันต่อปี แต่ความสามารถ ในการจัดเก็บขยะกลับมีไม่ถึง 70 % ของขยะที่เกิดขึ้น จึงทำให้เกิดปริมาณมูลฝอยตกค้าง ในชุมชนหรือในที่แคบที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าถึงได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกวิธี กรุงเทพมหานคร จึงได้คิดแก้ปัญหาโดยการจ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าดำเนินการจัดเก็บไม่ถึง

50440600/50440600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนลดและคัดแยกมูลฝอยก่อนนำทิ้งและสร้างรายได้เพิ่ม 2. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมและให้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชนในด้านการรักษาความสะอาดและการรักษาสิ่งแวดล้อม 3. เพื่อสร้างจิตสำนึกในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ การรักษาความสะอาดในชุมชนตนเอง 4. เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เขตมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

เป้าหมายของโครงการ

สามารถดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่บริเวณชุมชนที่แออัดซึ่งรถบริการเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บขยะมูลฝอยได้ จำนวน 6 ชุมชน อาสาสมัครชุมชนละ 1 คน จำนวน 6 ชุมชน ดังนี้ 1. ชุมชนมัสยิดย่ามีลุ้ลอิบาดะห์ 2. ชุมชนเกาะดอน 3. ชุมชนทับช้างนาลุ่ม 4. ชุมชนวังหนับอุทิศ 5. ชุมชนคลองทับช้างล่าง 6. ชุมชนบ้านม้าเกาะล่าง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/09/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนสิงหาคม 2563 แล้ว และกำลังรวบรวมเอกสารเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนกันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-29)

90.00

29/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนกรกฎาคม 2563 แล้ว และกำลังรวบรวมเอกสารเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนสิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนมิถุนายน 2563 แล้ว และกำลังรวบรวมเอกสารเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนกรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-29)

60.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนพฤษภาคม 2563 แล้ว และกำลังรวบรวมเอกสารเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-25)

50.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนเมษายน 2563 แล้ว และกำลังรวบรวมเอกสารเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-28)

40.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนมีนาคม 2563 แล้ว และกำลังรวบรวมเอกสารเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนเมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่ได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่ได้

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-28)

30.00

28/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 แล้ว และกำลังรวบรวมเอกสารเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนมีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-24)

25.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนมกราคม 2563 แล้ว และกำลังรวบรวมเอกสารเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-27)

20.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนธันวาคม 2562 แล้ว และกำลังรวบรวมเอกสารเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนมกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-27)

15.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนพฤศจิกายน 2562 แล้ว และกำลังรวบรวมเอกสารเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนตุลาคม 2562 แล้ว และกำลังรวบรวมเอกสารเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนพฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งอาสาสมัครฯ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ ทุกเดือน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50440000-3347

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50440000-3347

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5044-0769

ตัวชี้วัด : 2.การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.1ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 27.9600

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
13.00

100 / 100
2
15.76

100 / 100
3
16.34

100 / 100
4
27.96

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **