ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน : 50440000-3350

สำนักงานเขตสะพานสูง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายกึกก้อง บุญคุ้ม โทร. 7135

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยคณะกรรมการชุมชนเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชุมชนตามหลักการพัฒนาชุมชนของตนเอง เพื่อตนเอง ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง เกิดความร่วมมือร่วมใจ อันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัยและจิตใจ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตสะพานสูง จึงเห็นควรให้มีโครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถใช้เงินงบประมาณในการจัดทำกิจกรรมของชุมชน อันนำไปสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป

50441000/50441000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนให้ตรงตามเป้าหมายและตามความต้องการของประชาชนในชุมชนอย่างแท้จริง 2. เพื่อให้คณะกรรมการชุมชนสามารถกำหนดแนวทางและการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนด้วยตนเอง 3. เพื่อให้คณะกรรมการชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรทางการบริหารด้านการเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน

เป้าหมายของโครงการ

ให้ชุมชนในพื้นที่เขตสะพานสูง ซึ่งจัดตั้งโดยกรุงเทพมหานคร ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกรรมการชุมชน พ.ศ.2555 จำนวน 29 ชุมชน และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 สามารถดำเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนโดยเบิกจ่าย ดังนี้ -ชุมชนที่มีจำนวนบ้านไม่เกิน 200 หลัง เบิกจ่ายได้ไม่เกินชุมชนละ 5,000 บาท/เดือน จำนวน 24 ชุมชน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 1,440,000 บาท -ชุมชนที่มีจำนวนบ้านตั้งแต่ 201 - 500 หลัง เบิกจ่ายได้ไม่เกินชุมชนละ 7,500 บาท/เดือน จำนวน 3 ชุมชน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 270,000 บาท -ชุมชนที่มีจำนวนบ้านตั้งแต่ 501 หลังขึ้นไป เบิกจ่ายได้ไม่เกินชุมชนละ 10,000 บาท/เดือน จำนวน 2 ชุมชน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 240,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,950,000 บาท และให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-25)

100.00

25/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดือนสิงหาคม 2563 เป็นเงิน 126,354 บาท เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดือนกันยายน 2563 เป็นเงิน 110,599 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-25)

80.00

25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 106,333 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-07-21)

65.00

21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าใช้จ่ายเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 103,379 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-29)

60.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าใช้จ่ายเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 81,618.30 บาท งบประมาณที่ใช้ไปเป็นเงิน 838,326.30 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-22)

55.00

22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าใช้จ่ายเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 107,296 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-24)

50.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..เบิกค่าใช้จ่ายเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 104,991.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-23)

45.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าใช้จ่ายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 119,685 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-20)

40.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าใช้จ่ายเดือน มกราคม 2563 เป็นเงิน 152,500 บาท งบประมาณที่ใช้ไปเป็นเงิน 424,736

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-22)

30.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าใช้จ่ายเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 84,159 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-25)

20.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าใช้จ่ายเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 112,920 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรวบรมเอกสารการเบิกเงินสนับสนุนการดำเนินงานประจำเดือนตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินงานตามโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ติดตามประเมินผล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50440000-3350

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50440000-3350

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5044-0788

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **