ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส : 50440000-3354

สำนักงานเขตสะพานสูง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวพิไลลักษณ์ ฤกษ์ศิริ โทร 7135 - 7136

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะปัญหาการกระทำรุนแรงต่อเด็กและสตรี การทอดทิ้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ แม้ว่าจะมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา แต่ยังไม่สามารถบรรลุผลในทางปฏิบัติได้ดีเท่าที่คใร ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขาดความร่วมมือ หรือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการขาดจิตสำนึก ที่ตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นที่ต้องแก้ไข รวมทั้งการไม่ทราบหรือไม่สามารถเข้าถึงแหล่งการให้บริการและการช่วยเหลือของหน่วยงานต่างๆ สำนักงานเขตสะพานสูง ในฐานะที่ให้บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสระดับเขต เป็นการปฏิบัติงานระดับพื้นที่ และมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานรับแจ้งเหตุและบริการครองครัวในชุมชน ให้ได้เรียนรู้ถึงการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวซึ่งรวมทั้งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกัวการจัดสวัสดิการสังคม การป้องกัน การบรรเทาปัญหาและการพัฒนาฟื้นฟูแก่ประชาชนผู้ประสบภาวะยากลำบาก ผ่านการให้บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสระดับเขตสำนักงานเขตสะพานสูง จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้อาสาสมัครฯ สามารถทำงานด้านเด็ก สตรีฯ ได้อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมพื้นที่ต่อไป

50441000/50441000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์และการจัดสวัสดิการสังคม ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตสะพานสูง 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการประสานงาน การดำเนินงานรับแจ้งเหตุและบริการครอบครัวในชุมชนในพื้นที่เขตสะพานสูง เพื่อจัดบริการด้านสวัสดิภาพและสวัสดิการ แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสให้ครอบคลุมพื้นที่เขต 3. เพื่อสร้างเครือข่ายการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายของโครงการ

จ้างอาสาสมัครสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านเดก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส 1. วุฒิปริญญาตรี ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 คน 2. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี จำนวน 1 คน 3. วุฒิไม่ต่ำกว่าวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปฏิบัติงานอาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 คน 4. อาสาสมัครช่วยคนพิการประจำสำนักงานเขต จำนวน 1 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-25)

100.00

25/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดือนสิงหาคม 2563 เป็นเงิน 33,266 บาท เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดือนกันยายน 2563 เป็นเงิน 33,961 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-25)

80.00

25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 30,563.90 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-07-21)

65.00

21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 31,182 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-29)

60.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าใชเจ่ายเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 31,351 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-22)

55.00

22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 31,513 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-24)

50.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่า้จ่ายเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 31,762.90.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-23)

45.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 31,032.76 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-20)

40.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดือน มกราคม 2563 เป็นเงิน 32,200 [บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-22)

30.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 31,550 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-25)

20.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 31,875 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทน ประจำเดือนตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จะดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ประจำเดือนตุลาคม 2562 เมื่อสิ้นสุดการทำงานในวันที่ 31 ตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จ้างบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดประชุมหารือ เพื่อสร้างความเข้าใจและกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามโครงการกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ประชาชน แกนนำ/อาสาสมัคร
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์และจัดสวัสดิการสังคม
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เบิกจ่ายค่าตอบแทน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50440000-3354

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50440000-3354

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5044-0788

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **