ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม : 50440000-3355

สำนักงานเขตสะพานสูง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวพิไลลักษณ์ ฤกษ์ศิริ โทร 7135 - 7136

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาการกระทำรุนแรงต่อเด็กและสตรี การทอดทิ้งผู้สูงอายุ คนพิการ แม้จะมีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา แต่ก็ยังไม่สามารถบรรลุผลในทางปฏิบัติได้ดีเท่าที่ควร ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขาดความร่วมมือ หรือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหา การขาดจิตสำนึก ที่ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องแก้ไขรวมทั้งการไม่ทราบหรือไม่สามารถเข้าถึงแหล่งการให้บริการและากรช่วยเหลือของหน่วยงานต่าง ๆ สำนักงานเขตสะพานสูง จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการสังคมสงเคราะห์ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนได้เรียนรู้ถึงการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการจัดทำโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ และลงพื้นที่ในชุมชนต่างๆ เพื่อช่วยเหลือด้านสวัสดิการให้ครอบคลุมมากขึ้น

50441000/50441000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ด้านสังคมสงเคราะห์ และจัดสวัสดิการสังคมของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตสะพานสูง 2.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน โดยความร่วมมือและประสานงานกับบุคลากรของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตสะพานสูง

เป้าหมายของโครงการ

จ้างอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำสำนักงานเขตสะพานสูง จำนวน 4 คน 1. วุฒิปริญญาตรี จำนวน 2 คน 2. วุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-25)

100.00

25/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดือนสิงหาคม 2563 เป็นเงิน 37,970 บาท เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดือนกันยายน 2563 เป็นเงิน 39,840 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-25)

80.00

25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 36,314.26 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-07-21)

65.00

21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 33,803 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-29)

60.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 29,032.26 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-22)

55.00

22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 36,282 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-24)

50.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 36,348.39.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-23)

45.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 29,066.38 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-20)

40.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าใช้จ่าย มกราคม 2563 เป็นเงิน 38,450 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-22)

30.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 36,182.26 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-25)

20.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 37,800 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทน ประจำเดือนตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จะดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ประจำเดือนตุลาคม 2562 เมื่อสิ้นสุดการทำงานในวันที่ 31 ตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จ้างบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดประชุมหารือ เพื่อสร้างความเข้าใจและกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามโครงการกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ประชาชน แกนนำ/อาสาสมัคร
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์และจัดสวัสดิการสังคม
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เบิกจ่ายค่าตอบแทน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50440000-3355

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50440000-3355

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5044-0788

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **