ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา : 50440000-3356

สำนักงานเขตสะพานสูง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวปุญณิศา จุลวรรณา โทร.7135 - 7136

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตสะพานสูง ในฐานะหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการพัฒนาทั้งด้านกายภาพ สุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม ร่างกาย และจิตใจ ให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งการใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ถือเป็นภารกิจหนึ่งที่ต้องดำเนินการโดยการส่งเสริมและพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานเป็นอันดับแรก เนื่องจากมีความเกี่ยวพันและเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาในระดับอื่น ๆ ต่อไป ดังนั้น ลานกีฬาสำหรับประชาชนในชุมชน จึงเป็นภารกิจสำคัญที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ได้ใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย เสริมสร้างพลานามัย การจัดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาและจัดระเบียบชุมชนของตนเองให้น่าอยู่ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างทางเลือกแก่ประชาชนในชุมชน ในการป้องกันปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านกายภาพของลานกีฬา และการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน การส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการเล่นกีฬา ส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่ม ในลักษณะประชาคมกีฬา จนสามารถพัฒนาเป็นชมรม เป็นศูนย์กีฬาชุมชน รวมทั้งการติดต่อประสานงาน กับแกนนำชุมชนต่าง ๆ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการลานกีฬา อีกทั้งสนับสนุนนโยบายด้านการกีฬาของราชการทั้งในระดับส่วนกลาง และในระดับท้องถิ่น สำนักงานเขตสะพานสูง ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬาขึ้น

50441000/50441000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดสถานที่ให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยได้มีสถานที่ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมนำสู่การพัฒนาคนและชุมชน 2. เพื่อให้เกิดประชาคมลานกีฒาส่งเสริมการจัดตั้งเครือข่ายด้านกีฬา และสโมสรกีฬา 3. เพื่อเป็นการพัฒนา และยกระดับลานกีฬาในพื้นที่เขตสะพานสูงให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

1.จ้างอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานครปฏิบัติงานในการประสานงานด้านกีฬา สนับสนุนการดำเนินงานของลานกีฬา และสนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ จำนวน 8 คน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 2.ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสโมสรกีฬาเขตสะพานสูง 3.ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๓ พัฒนาบริการและจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายและตรงกับความต้องการของประชาชน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-25)

100.00

25/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดือนสิงหาคม 2563 เป็นเงิน 44,280 บาท เบิกจ่ายค่า้จ่ายเดือนกันยายน 2563 เป็นเงิน 43,200 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-25)

80.00

25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดือนกรฎาคม 2563 เป็นเงิน 43,920 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-07-21)

65.00

21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 42,480 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-29)

60.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..เบิกค่าใช้จ่ายเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 6,480 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-22)

55.00

22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าใช้จ่ายเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 7,560 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-24)

50.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 43,920.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-23)

45.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 20,520 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-20)

40.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดือน มกราคม 2563 เป็นเงิน 29,880 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-22)

30.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 51,840 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-25)

20.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 53,280 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือนตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จะดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ประจำเดือนตุลาคม 2562 เมื่อสิ้นสุดการทำงานในวันที่ 31 ตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:เบิก-จ่ายค่าตอบแทนและมอบหมายหน้าที่ให้อาสาสมัครลานกีฬาในการปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตและลานกีฬา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินงานและแก้ไขปัญหาร่วมกับคณะกรรมการลานกีฬา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ประชุมคณะกรรมการลานกีฬา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ขออนุมัติเงินประจำงวด กิจกรรมส่งเสริมสโมสรกีฬาสะพานสูง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ดำเนินกิจกรรมตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการสโมสรกีฬาสะพานสูง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ขออนุมัติเงินประจำงวด กิจกรรมเพื่อพัฒนากีฒาขั้นพื้นฐาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:สรุปและประเมินผลโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50440000-3356

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50440000-3356

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5044-0788

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **