ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย : 50440000-3360

สำนักงานเขตสะพานสูง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวปุญณิศา จุลวรรณา โทร.7135 - 7136

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กีฬาและการออกกำลังกายเป็นกิจกรรมที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประชาชน ของประเทศ ทั้งในด้านการสร้างเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต ตลอดจนการป้องกันปัญหาสังคม ดังคำกล่าวที่ว่า “กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ” ข้อมูลจากการสำรวจพฤติกรรมการเล่นกีฬาและออกกำลังกายของประชาชน ชาวกรุงเทพมหานครพบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศชายนิยมกิจกรรมวิ่ง เดิน ฟุตบอล ฟุตซอล เป็นหลักและมีตะกร้อ แบดมินตัน แอโรบิค เป็นกิจกรรมทางเลือก กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงนิยมกิจกรรมวิ่ง เดิน แอโรบิค ว่ายน้ำ เป็นหลัก และมีกิจกรรมจักรยาน แบดมินตัน เป็นกิจกรรมทางเลือก ส่วนกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุนิยมกิจกรรมวิ่ง เดิน แอโรบิค รำมวยจีน เป็นต้น ถึงแม้ว่ากรุงเทพมหานครมีจุดแข็งที่มีสถานที่บริการด้านนันทนาการกระจายตัว อยู่ตามเขตต่าง ๆ แต่ก็มีจุดอ่อนคือการจัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการยังมีน้อยและไม่ต่อเนื่อง สำนักงานเขตสะพานสูง ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกเพศ ทุกวัย

50441000/50441000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายให้กับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 3. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานเขตสะพานสูง ได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 4. เพื่อเป็นการจัดระเบียบของชุมชนให้เกิดความน่าอยู่ เกิดกระบวนการพัฒนาลานกีฬาชมรมกีฬาและชมรมการออกกำลังกายในพื้นที่เขตฯ แบบยั่งยยืน

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดกิจกรรมการออกกำลังกายและนันทนาการรูปแบบต่างๆ เช่น แอโรบิค ไลน์แดนซ์ โยคะ ไท้เก๊กชี่กง ลีลาศ และอื่นๆ ให้กับชมรมออกกำลังกายในพื้นที่เขตสะพานสูง 2. สนับสนุนค่าตอบแทนวิทยากรสำหรับกิจกรรมการออกกำลังกายและนันทนาการรูปแบบต่างๆ วันละ 1 ชั่วโมง ๆ ละ 250.- บาท โดยไม่เว้นวันหยุดราชการและ วันหยุดนักขัตฤกษ์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-25)

100.00

25/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดือนสิงหาคม 2563 เป็นเงิน 6,500 บาท เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดือนกันยายน 2563 เป็นเงิน 7,500 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-25)

80.00

25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 5,750 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-07-21)

65.00

21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน - บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-29)

60.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าใช้จ่ายเดือนพฤาภาคม 2563 เป็นเงิน - บาท งดจัดกิจกรรม ตามประกาศ/นโยบาย ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (Covid-19)

** ปัญหาของโครงการ :งดจัดกิจกรรม ตามประกาศ/นโยบาย ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (Covid-19)

** อุปสรรคของโครงการ :งดจัดกิจกรรม ตามประกาศ/นโยบาย ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (Covid-19)

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-22)

55.00

22/5/2563 : งด จัดกิจกรรม ตามประกาศ/นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (Covid-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-24)

50.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าใช้จ่ายเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 17,000.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-23)

45.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 28,250 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-20)

40.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่า้จ่ายเดือน มกราคม 2563 เป็นเงิน 31,750 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-22)

30.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 29,750 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-25)

20.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าใช้จ่ายเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 30,750 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือนตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จะดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนตุลาคม 2562 เมื่อสิ้นสุดการทำงานในวันที่ 31 ตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รับสมัครวิทยากร ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานวิทยากรและผู้เกี่ยวข้อง จัดทำคำสั่งจ้างและแต่งตั้งวิทยากรฯ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เบิก-จ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรในพื้นที่เขต
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50440000-3360

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50440000-3360

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5044-0788

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **