ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน : 50440000-3367

สำนักงานเขตสะพานสูง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายพสิฐร์ ใช้ไหวพริบ 7114

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การก่อสร้างปรับปรุง หรือซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพาน ตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562

50440300/50440300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพาน ให้อยู่ในสภาพดีตามแผนการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ
๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร%
๑.๓.๑.๑ ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-26)

100.00

/26/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว (1) โครงการ งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.เลียบคลองบัวคลี่ จากถนนราษฏร์พัฒนา ถึงบริเวณใต้สะพานถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก (งบประมาณ 203,000 บาท) ดำเนินการแล้วเสร็จ ฎีกาเลขที่ 3390/63 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 งบประมาณที่ใช้ไป 197,459.-บาท ผลการดำเนินงาน 100% (2) โครงการ ซ่อมผิวจราจร ซอยมอเตอร์เวย์5 แยก2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ฎีกาเลขที่ 3014/63 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 งบประมาณที่ใช้ไป 464,400.-บาท ผลการดำเนินงาน 100% (3) โครงการ ซ่อมผิวจราจร (ลงหินคลุกบดอัดแน่น) ซอยเคหะร่มเกล้า 45 แยก2 (งบประมาณ 179,000 บาท) ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว เลขที่ใบขอเบิก 3047/63 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 งบประมาณที่ใช้ไป 177,380.-บาท ผลการดำเนินงาน 100% รวมผลการดำเนินงานทั้งหมด 100 % / 26/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-27)

95.00

27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... (1) โครงการ งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.เลียบคลองบัวคลี่ จากถนนราษฏร์พัฒนา ถึงบริเวณใต้สะพานถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก (งบประมาณ 203,000 บาท) ดำเนินการแล้วเสร็จ ฎีกาเลขที่ 3390/63 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 งบประมาณที่ใช้ไป 197,459.-บาท ผลการดำเนินงาน 100% (2) โครงการ ซ่อมผิวจราจร ซอยมอเตอร์เวย์5 แยก2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ฎีกาเลขที่ 3014/63 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 งบประมาณที่ใช้ไป 464,400.-บาท ผลการดำเนินงาน 100% (3) โครงการ ซ่อมผิวจราจร (ลงหินคลุกบดอัดแน่น) ซอยเคหะร่มเกล้า 45 แยก2 (งบประมาณ 179,000 บาท) ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว เลขที่ใบขอเบิก 3047/63 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 งบประมาณที่ใช้ไป 177,380.-บาท ผลการดำเนินงาน 100% รวมผลการดำเนินงานทั้งหมด 95 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-29)

90.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจรับ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-22)

70.00

22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน (1) โครงการ งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.เลียบคลองบัวคลี่ จากถนนราษฏร์พัฒนา ถึงบริเวณใต้สะพานถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก (งบประมาณ 203,000 บาท) ดำเนินการจัดทำฎีกาเลขที่ใบขอเบิก 3558/63 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 งบประมาณที่ใช้ไป 197,459.-บาท ผลการดำเนินงาน 80% (2) โครงการ ซ่อมผิวจราจร ซอยมอเตอร์เวย์5 แยก2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว เลขที่ใบขอเบิก 3047/63 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 งบประมาณที่ใช้ไป 177,380.-บาท ผลการดำเนินงาน 100% (3) โครงการ ซ่อมผิวจราจร (ลงหินคลุกบดอัดแน่น) ซอยเคหะร่มเกล้า 45 แยก2 (งบประมาณ 179,000 บาท) ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว เลขที่ใบขอเบิก 3014/63 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 งบประมาณที่ใช้ไป 464,400.-บาท ผลการดำเนินงาน 100% รวมผลการดำเนินงานทั้งหมด 70 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-25)

65.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน (1) โครงการ งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.เลียบคลองบัวคลี่ จากถนนราษฏร์พัฒนา ถึงบริเวณใต้สะพานถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก (งบประมาณ 203,000 บาท) อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 50% (2) โครงการ ซ่อมผิวจราจร ซอยมอเตอร์เวย์5 แยก2 อยู่ระหว่างจัดทำฎีกา ผลการดำเนินงาน 80% (3) โครงการ ซ่อมผิวจราจร (ลงหินคลุกบดอัดแน่น) ซอยเคหะร่มเกล้า 45 แยก2 (งบประมาณ 179,000 บาท) อยู่ระหว่างจัดทำฎีกา ผลการดำเนินงาน 80% รวมผลการดำเนินงานทั้งหมด 65 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-27)

30.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน (1) โครงการ งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.เลียบคลองบัวคลี่ จากถนนราษฏร์พัฒนา ถึงบริเวณใต้สะพานถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก (งบประมาณ 203,000 บาท) อยู่ระหว่างขั้นตอนก่อหนี้ ผลการดำนินงาน 30% (2) โครงการ ซ่อมผิวจราจร ซอยเคหะร่มเกล้า45 แยก2 (งบประมาณ 179,000 บาท) อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอประมาณราคา ผลการดำนินงาน 20% (3) โครงการ ซ่อมผิวจราจร ซอยมอเตอร์เวย์5 แยก2 อยู่ระหว่างขั้นตอนก่อหนี้ ผลการดำนินงาน 30% (4) โครงการ ซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล.เลียบคลองทับช้างล่าง(เน๊ยะม่าตุ้ลอิสลาม) (งบประมาณ 466,000 บาท) อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอประมาณราคา ผลการดำนินงาน 20% (5) โครงการ ซ่อมผิวจราจร (ลงหินคลุกบดอัดแน่น) ซอยเคหะร่มเกล้า 45 แยก2 อยู่ระหว่างขั้นตอนประมาณราคา ผลการดำนินงาน 20% รวมผลการดำเนินงานทั้งหมด 30%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2020-03-19)

27.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินโครงการ (1) โครงการ งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.เลียบคลองบัวคลี่ จากถนนราษฏร์พัฒนา ถึงบริเวณใต้สะพานถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก (งบประมาณ 203,000 บาท) อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ ผลการดำนินงาน 10% (2) โครงการ ซ่อมผิวจราจร ซอยเคหะร่มเกล้า45 แยก2 อยู่ระหว่างขั้นตอนประมาณราคา ผลการดำนินงาน 6% (3) โครงการ ซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล.เลียบคลองทับช้างล่าง(เน๊ยะม่าตุ้ลอิสลาม) อยู่ระหว่างขั้นตอนประมาณราคา ผลการดำนินงาน 6% (4) โครงการ ซ่อมผิวจราจร(ลงหินคลุกบดอัดแน่น) ซอยมอเตอร์เวย์5 แยก2 อยู่ระหว่างขั้นตอนประมาณราคา ผลการดำนินงาน 6%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-26)

25.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-25)

20.00

25/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-23)

15.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการอนุมัติแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำร่างแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการจัดทำแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:การเตรียมการจัดทำแผน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:การจัดทำร่างแผน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:การอนุมัติแผน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:การประกาศใช้แผน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:การส่งมอบงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:การเบิกจ่าย
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50440000-3367

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50440000-3367

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5044-0796

ตัวชี้วัด : 12.ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพาน ให้อยู่ในสภาพดีตามแผนการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **