ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบูรณาการผลการดำเนินการด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ : 50440000-3370

สำนักงานเขตสะพานสูง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายทิวัตถ์ อ้นมงคล โทร. 7138

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตสะพานสูงเป็นพื้นที่ที่มีการขยายตัวของที่อยู่อาศัย ซึ่งทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นมีการอพยพหลั่งไหลของประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเข้ามาตั้งถิ่นฐานและประกอบอาชีพ หรือแสวงหาโอกาสในด้านต่าง ๆ และหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญกับปัญหาด้านความปลอดภัย จากการก่ออาชญากรรมซึ่งปัญหาด้านความปลอดภัย นับวันจะมีแนวโน้มทวีความรุนแรงและมีความซับซ้อน รวมถึงมีจำนวนสถิติการเกิดเหตุที่เพิ่มมากขึ้น ตามความเจริญของเทคโนโลยี และความทันสมัยของการสื่อสารแขนงต่าง ๆ อันจะเห็นได้จากสถิติคดีอาชญากรรมและคดีที่เกิดขึ้นจากข่าวอาชญากรรมและอุบัติเหตุตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือจากสื่อต่าง ๆ ซึ่งปัญหาดังกล่าวถือเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตอย่างเป็นปกติสุขของประชาชนและเป็นภัยของสังคม สำนักงานเขตสะพานสูงเป็นพื้นที่ปกครองของกรุงเทพมหานครในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการให้บริการสาธารณะเกี่ยวกับการส่งเสริมและดูแลให้ประชาชนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและเป็นปกติสุข ซึ่งรวมไปถึงการดูแลและส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จากปัญหาอาชญากรรม โดยบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในการป้องกันปัญหาดังกล่าว คือ การดูแลและปรับ แก้ไข หรือเพิ่มเติมสภาพแวดล้อม ลดโอกาสและปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอาชญากรรมรวมไปถึง การจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราความเรียบร้อยของพื้นที่เสี่ยงภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่มีความล่อแหลมหรือมีสถิติการเกิดอาชญากรรม เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต กรุงเทพมหานครโดยสำนักเทศกิจในฐานะเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบการดูแลและส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำโครงการพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการก่ออาชญากรรมขึ้น

50440900/50440900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อป้องปรามและลดโอกาสการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยกับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2.เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตให้กับประชาชน และทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรกรุงเทพมหานคร 3.เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 100 ของพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม และตรวจตราความปลอดภัย โดยการดูแลและปรับแก้ไขสภาพแวดล้อม การดูแลหรือติดตั้งอุปกรณ์ส่งเสริมความปลอดภัยต่าง ๆ รวมไปถึงการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราความเรียบร้อยของพื้นที่ให้กับประชาชน เพื่อเป็นการป้องปราม และตัดโอกาสหรือลดช่องทางในการก่ออาชญากรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/09/2563 : เดือนกันยายน 2563 (ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2563) ได้ดำเนินการดังนี้ (1) ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตู้เขียว เป็นจำนวน 11 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด ดังนี้ 1. กรุงเทพกรีฑา 20 แยก 2 2. ป้ายรถประจำทางหน้า บริษัทสยามการประมูล 3. สะพานลอยหน้าหมู่บ้านโฮมเพลส 4. สะพานลอยหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 5. สะพานลอยหน้าบริษัทมิสทีน 6. ซอยเคหะร่มเกล้า 72 แยก 5 7. สวนหย่อม ม. สุวรรณพฤกษ์ 8. ทางเลียบคลองทับช้างล่าง 9. ซอยมอเตอร์เวย์ 7 10. ทางเดินเลียบคลองบัวคลี่ 11. สวนมณีวารีรมณ์ ซอยราษฎร์พัฒนา 15 ระหว่างวันที 1- 30 กันยายน 2563 ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตู้เขียว จำนวน 11 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด เป็นจำนวนทั้งสิ้น 990 ครั้ง (2) ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) เป็นจำนวน 8 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด ดังนี้ 1. กรุงเทพกรีฑา 20 แยก 2 2. สะพานลอยหน้าหมู่บ้านโฮมเพลส 3. สะพานลอยหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 4. สะพานลอยหน้าบริษัทมิสทีน 5. ซอยเคหะร่มเกล้า 72 แยก 5 6. สวนหย่อม ม. สุวรรณพฤกษ์ 7. ทางเลียบคลองทับช้างล่าง 8. ซอยมอเตอร์เวย์ ระหว่างวันที่ 1- 30 กันยายน 2563 ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 8 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด เป็นจำนวนทั้งสิ้น 720 ครั้ง (3)ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม และไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ เดือนสิงหาคม 2563 ดูแลตัดต้นไม้ จำนวน - ครั้ง , ทำความสะอาดพื้นที่ จำนวน 64 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-26)

90.00

26/8/2563 : เดือนสิงหาคม 2563 (ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2563) ได้ดำเนินการดังนี้ (1) ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตู้เขียว เป็นจำนวน 11 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด ดังนี้ 1. กรุงเทพกรีฑา 20 แยก 2 2. ป้ายรถประจำทางหน้า บริษัทสยามการประมูล 3. สะพานลอยหน้าหมู่บ้านโฮมเพลส 4. สะพานลอยหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 5. สะพานลอยหน้าบริษัทมิสทีน 6. ซอยเคหะร่มเกล้า 72 แยก 5 7. สวนหย่อม ม. สุวรรณพฤกษ์ 8. ทางเลียบคลองทับช้างล่าง 9. ซอยมอเตอร์เวย์ 7 10. ทางเดินเลียบคลองบัวคลี่ 11. สวนมณีวารีรมณ์ ซอยราษฎร์พัฒนา 15 ระหว่างวันที 1- 31 สิงหาคม 2563 ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตู้เขียว จำนวน 11 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,023 ครั้ง (2) ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) เป็นจำนวน 8 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด ดังนี้ 1. กรุงเทพกรีฑา 20 แยก 2 2. สะพานลอยหน้าหมู่บ้านโฮมเพลส 3. สะพานลอยหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 4. สะพานลอยหน้าบริษัทมิสทีน 5. ซอยเคหะร่มเกล้า 72 แยก 5 6. สวนหย่อม ม. สุวรรณพฤกษ์ 7. ทางเลียบคลองทับช้างล่าง 8. ซอยมอเตอร์เวย์ ระหว่างวันที่ 1- 31 สิงหาคม 2563 ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 8 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด เป็นจำนวนทั้งสิ้น 744 ครั้ง (3)ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม และไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ เดือนสิงหาคม 2563 ดูแลตัดต้นไม้ จำนวน 4 ครั้ง , ทำความสะอาดพื้นที่ จำนวน 67 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-22)

80.00

22/7/2563 : เดือนกรกฎาคม 2563 (ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2563) ได้ดำเนินการดังนี้ (1) ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตู้เขียว เป็นจำนวน 11 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด ดังนี้ 1. กรุงเทพกรีฑา 20 แยก 2 2. ป้ายรถประจำทางหน้า บริษัทสยามการประมูล 3. สะพานลอยหน้าหมู่บ้านโฮมเพลส 4. สะพานลอยหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 5. สะพานลอยหน้าบริษัทมิสทีน 6. ซอยเคหะร่มเกล้า 72 แยก 5 7. สวนหย่อม ม. สุวรรณพฤกษ์ 8. ทางเลียบคลองทับช้างล่าง 9. ซอยมอเตอร์เวย์ 7 10. ทางเดินเลียบคลองบัวคลี่ 11. สวนมณีวารีรมณ์ ซอยราษฎร์พัฒนา 15 ระหว่างวันที 1- 31 กรกฎาคม 2563 ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตู้เขียว จำนวน 11 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,023 ครั้ง (2) ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) เป็นจำนวน 8 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด ดังนี้ 1. กรุงเทพกรีฑา 20 แยก 2 2. สะพานลอยหน้าหมู่บ้านโฮมเพลส 3. สะพานลอยหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 4. สะพานลอยหน้าบริษัทมิสทีน 5. ซอยเคหะร่มเกล้า 72 แยก 5 6. สวนหย่อม ม. สุวรรณพฤกษ์ 7. ทางเลียบคลองทับช้างล่าง 8. ซอยมอเตอร์เวย์ ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2563 ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 8 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด เป็นจำนวนทั้งสิ้น 744 ครั้ง (3)ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม และไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ เดือนกรกฎาคม 2563 ดูแลตัดต้นไม้ จำนวน 4 ครั้ง , ทำความสะอาดพื้นที่ จำนวน 67 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-26)

75.00

26/6/2563 : เดือนมิถุนายน 2563 (ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2563) ได้ดำเนินการดังนี้ (1) ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตู้เขียว เป็นจำนวน 11 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด ดังนี้ 1. กรุงเทพกรีฑา 20 แยก 2 2. ป้ายรถประจำทางหน้า บริษัทสยามการประมูล 3. สะพานลอยหน้าหมู่บ้านโฮมเพลส 4. สะพานลอยหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 5. สะพานลอยหน้าบริษัทมิสทีน 6. ซอยเคหะร่มเกล้า 72 แยก 5 7. สวนหย่อม ม. สุวรรณพฤกษ์ 8. ทางเลียบคลองทับช้างล่าง 9. ซอยมอเตอร์เวย์ 7 10. ทางเดินเลียบคลองบัวคลี่ 11. สวนมณีวารีรมณ์ ซอยราษฎร์พัฒนา 15 ระหว่างวันที 1- 30 มิถุนายน 2563 ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตู้เขียว จำนวน 11 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด เป็นจำนวนทั้งสิ้น 990 ครั้ง (2) ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) เป็นจำนวน 8 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด ดังนี้ 1. กรุงเทพกรีฑา 20 แยก 2 2. สะพานลอยหน้าหมู่บ้านโฮมเพลส 3. สะพานลอยหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 4. สะพานลอยหน้าบริษัทมิสทีน 5. ซอยเคหะร่มเกล้า 72 แยก 5 6. สวนหย่อม ม. สุวรรณพฤกษ์ 7. ทางเลียบคลองทับช้างล่าง 8. ซอยมอเตอร์เวย์ ระหว่างวันที่ 1- 30 มิถุนายน 2563 ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 8 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด เป็นจำนวนทั้งสิ้น 720 ครั้ง (3)ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม และไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ เดือนมิถุนายน 2563 ดูแลตัดต้นไม้ จำนวน 4 ครั้ง , ทำความสะอาดพื้นที่ จำนวน 67 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-26)

70.00

26/5/2563 : เดือนพฤษภาคม 2563 (ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563) ได้ดำเนินการดังนี้ (1) ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตู้เขียว เป็นจำนวน 11 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด ดังนี้ 1. กรุงเทพกรีฑา 20 แยก 2 2. ป้ายรถประจำทางหน้า บริษัทสยามการประมูล 3. สะพานลอยหน้าหมู่บ้านโฮมเพลส 4. สะพานลอยหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 5. สะพานลอยหน้าบริษัทมิสทีน 6. ซอยเคหะร่มเกล้า 72 แยก 5 7. สวนหย่อม ม. สุวรรณพฤกษ์ 8. ทางเลียบคลองทับช้างล่าง 9. ซอยมอเตอร์เวย์ 7 10. ทางเดินเลียบคลองบัวคลี่ 11. สวนมณีวารีรมณ์ ซอยราษฎร์พัฒนา 15 ระหว่างวันที 1- 31 พฤษภาคม 2563 ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตู้เขียว จำนวน 11 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,023 ครั้ง (2) ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) เป็นจำนวน 8 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด ดังนี้ 1. กรุงเทพกรีฑา 20 แยก 2 2. สะพานลอยหน้าหมู่บ้านโฮมเพลส 3. สะพานลอยหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 4. สะพานลอยหน้าบริษัทมิสทีน 5. ซอยเคหะร่มเกล้า 72 แยก 5 6. สวนหย่อม ม. สุวรรณพฤกษ์ 7. ทางเลียบคลองทับช้างล่าง 8. ซอยมอเตอร์เวย์ ระหว่างวันที่ 1- 31 พฤษภาคม 2563 ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 8 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด เป็นจำนวนทั้งสิ้น 744 ครั้ง (3)ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม และไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ เดือนพฤษภาคม 2563 ดูแลตัดต้นไม้ จำนวน 4 ครั้ง , ทำความสะอาดพื้นที่ จำนวน 63 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-25)

60.00

25/4/2563 : เดือนเมษายน 2563 (ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2563) ได้ดำเนินการดังนี้ (1) ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตู้เขียว เป็นจำนวน 11 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด ดังนี้ 1. กรุงเทพกรีฑา 20 แยก 2 2. ป้ายรถประจำทางหน้า บริษัทสยามการประมูล 3. สะพานลอยหน้าหมู่บ้านโฮมเพลส 4. สะพานลอยหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 5. สะพานลอยหน้าบริษัทมิสทีน 6. ซอยเคหะร่มเกล้า 72 แยก 5 7. สวนหย่อม ม. สุวรรณพฤกษ์ 8. ทางเลียบคลองทับช้างล่าง 9. ซอยมอเตอร์เวย์ 7 10. ทางเดินเลียบคลองบัวคลี่ 11. สวนมณีวารีรมณ์ ซอยราษฎร์พัฒนา 15 ระหว่างวันที 1- 30 เมษายน 2563 ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตู้เขียว จำนวน 11 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด เป็นจำนวนทั้งสิ้น 990 ครั้ง (2) ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) เป็นจำนวน 8 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด ดังนี้ 1. กรุงเทพกรีฑา 20 แยก 2 2. สะพานลอยหน้าหมู่บ้านโฮมเพลส 3. สะพานลอยหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 4. สะพานลอยหน้าบริษัทมิสทีน 5. ซอยเคหะร่มเกล้า 72 แยก 5 6. สวนหย่อม ม. สุวรรณพฤกษ์ 7. ทางเลียบคลองทับช้างล่าง 8. ซอยมอเตอร์เวย์ ระหว่างวันที่ 1- 30 เมษายน 2563 ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 8 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด เป็นจำนวนทั้งสิ้น 720 ครั้ง (3)ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม และไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ เดือนเมษายน 2563 ดูแลตัดต้นไม้ จำนวน 4 ครั้ง , ทำความสะอาดพื้นที่ จำนวน 59 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-23)

50.00

23/3/2563 : เดือนมีนาคม 2563 ได้ดำเนินการดังนี้ (1) ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตู้เขียว เป็นจำนวน 11 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด ดังนี้ 1. กรุงเทพกรีฑา 20 แยก 2 2. ป้ายรถประจำทางหน้า บริษัทสยามการประมูล 3. สะพานลอยหน้าหมู่บ้านโฮมเพลส 4. สะพานลอยหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 5. สะพานลอยหน้าบริษัทมิสทีน 6. ซอยเคหะร่มเกล้า 72 แยก 5 7. สวนหย่อม ม. สุวรรณพฤกษ์ 8. ทางเลียบคลองทับช้างล่าง 9. ซอยมอเตอร์เวย์ 7 10. ทางเดินเลียบคลองบัวคลี่ 11. สวนมณีวารีรมณ์ ซอยราษฎร์พัฒนา 15 ระหว่างวันที 1- 31 มีนาคม 2563 ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตู้เขียว จำนวน 11 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,023 ครั้ง (2) ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) เป็นจำนวน 8 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด ดังนี้ 1. กรุงเทพกรีฑา 20 แยก 2 2. สะพานลอยหน้าหมู่บ้านโฮมเพลส 3. สะพานลอยหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 4. สะพานลอยหน้าบริษัทมิสทีน 5. ซอยเคหะร่มเกล้า 72 แยก 5 6. สวนหย่อม ม. สุวรรณพฤกษ์ 7. ทางเลียบคลองทับช้างล่าง 8. ซอยมอเตอร์เวย์ ระหว่างวันที่ 1- 31 มีนาคม 2563 ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 8 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด เป็นจำนวนทั้งสิ้น 744 ครั้ง (3)ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม และไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ เดือนมีนาคม 2563 ดูแลตัดต้นไม้ จำนวน 2 ครั้ง , ทำความสะอาดพื้นที่ จำนวน 71 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-25)

40.00

25/2/2563 : เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้ดำเนินการดังนี้ (1) ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตู้เขียว เป็นจำนวน 11 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด ดังนี้ 1. กรุงเทพกรีฑา 20 แยก 2 2. ป้ายรถประจำทางหน้า บริษัทสยามการประมูล 3. สะพานลอยหน้าหมู่บ้านโฮมเพลส 4. สะพานลอยหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 5. สะพานลอยหน้าบริษัทมิสทีน 6. ซอยเคหะร่มเกล้า 72 แยก 5 7. สวนหย่อม ม. สุวรรณพฤกษ์ 8. ทางเลียบคลองทับช้างล่าง 9. ซอยมอเตอร์เวย์ 7 10. ทางเดินเลียบคลองบัวคลี่ 11. สวนมณีวารีรมณ์ ซอยราษฎร์พัฒนา 15 ระหว่างวันที 1- 29 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตู้เขียว จำนวน 11 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด เป็นจำนวนทั้งสิ้น 957 ครั้ง (2) ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) เป็นจำนวน 8 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด ดังนี้ 1. กรุงเทพกรีฑา 20 แยก 2 2. สะพานลอยหน้าหมู่บ้านโฮมเพลส 3. สะพานลอยหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 4. สะพานลอยหน้าบริษัทมิสทีน 5. ซอยเคหะร่มเกล้า 72 แยก 5 6. สวนหย่อม ม. สุวรรณพฤกษ์ 7. ทางเลียบคลองทับช้างล่าง 8. ซอยมอเตอร์เวย์ ระหว่างวันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2563 ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 8 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด เป็นจำนวนทั้งสิ้น 696 ครั้ง (3)ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม และไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดูแลตัดต้นไม้ จำนวน 3 ครั้ง , ทำความสะอาดพื้นที่ จำนวน 54 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-23)

30.00

23/1/2563 : เดือนมกราคม 2563 ได้ดำเนินการเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้อำนวยการเขต และจัดทำแผนปฏิบัติงาน ปฏิทินโครงการและคำสั่งมอบหมายหน้าที่ พร้อมทั้งได้ดำเนินการดังนี้ (1) ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตู้เขียว เป็นจำนวน 11 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด ดังนี้ 1. กรุงเทพกรีฑา 20 แยก 2 2. ป้ายรถประจำทางหน้า บริษัทสยามการประมูล 3. สะพานลอยหน้าหมู่บ้านโฮมเพลส 4. สะพานลอยหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 5. สะพานลอยหน้าบริษัทมิสทีน 6. ซอยเคหะร่มเกล้า 72 แยก 5 7. สวนหย่อม ม. สุวรรณพฤกษ์ 8. ทางเลียบคลองทับช้างล่าง 9. ซอยมอเตอร์เวย์ 7 10. ทางเดินเลียบคลองบัวคลี่ 11. สวนมณีวารีรมณ์ ซอยราษฎร์พัฒนา 15 ระหว่างวันที 1- 31 มกราคม 2563 ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตู้เขียว จำนวน 11 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,023 ครั้ง (2) ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) เป็นจำนวน 8 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด ดังนี้ 1. กรุงเทพกรีฑา 20 แยก 2 2. สะพานลอยหน้าหมู่บ้านโฮมเพลส 3. สะพานลอยหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 4. สะพานลอยหน้าบริษัทมิสทีน 5. ซอยเคหะร่มเกล้า 72 แยก 5 6. สวนหย่อม ม. สุวรรณพฤกษ์ 7. ทางเลียบคลองทับช้างล่าง 8. ซอยมอเตอร์เวย์ ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2563 ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 8 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด เป็นจำนวนทั้งสิ้น 744 ครั้ง (3)ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม และไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ เดือนมกราคม 2563 ดูแลตัดต้นไม้ จำนวน 4 ครั้ง , ทำความสะอาดพื้นที่ จำนวน 63 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-27)

20.00

27/12/2562 : เดือนธันวาคม 2562 ได้ดำเนินการเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้อำนวยการเขต และจัดทำแผนปฏิบัติงาน ปฏิทินโครงการและคำสั่งมอบหมายหน้าที่ พร้อมทั้งได้ดำเนินการดังนี้ (1) ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตู้เขียว เป็นจำนวน 11 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด ดังนี้ 1. กรุงเทพกรีฑา 20 แยก 2 2. ป้ายรถประจำทางหน้า บริษัทสยามการประมูล 3. สะพานลอยหน้าหมู่บ้านโฮมเพลส 4. สะพานลอยหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 5. สะพานลอยหน้าบริษัทมิสทีน 6. ซอยเคหะร่มเกล้า 72 แยก 5 7. สวนหย่อม ม. สุวรรณพฤกษ์ 8. ทางเลียบคลองทับช้างล่าง 9. ซอยมอเตอร์เวย์ 7 10. ทางเดินเลียบคลองบัวคลี่ 11. สวนมณีวารีรมณ์ ซอยราษฎร์พัฒนา 15 ระหว่างวันที 1- 31 ธันวาคม 2562 ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตู้เขียว จำนวน 11 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,023 ครั้ง (2) ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) เป็นจำนวน 8 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด ดังนี้ 1. กรุงเทพกรีฑา 20 แยก 2 2. สะพานลอยหน้าหมู่บ้านโฮมเพลส 3. สะพานลอยหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 4. สะพานลอยหน้าบริษัทมิสทีน 5. ซอยเคหะร่มเกล้า 72 แยก 5 6. สวนหย่อม ม. สุวรรณพฤกษ์ 7. ทางเลียบคลองทับช้างล่าง 8. ซอยมอเตอร์เวย์ ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2562 ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 8 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด เป็นจำนวนทั้งสิ้น 744 ครั้ง (3)ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม และไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ - เดือนธันวาคม 2562 ดูแลตัดต้นไม้ จำนวน 4 ครั้ง , ทำความสะอาดพื้นที่ จำนวน 63 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-25)

15.00

25/11/2562 : เดือนพฤศจิกายน 2562 ได้ดำเนินการเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้อำนวยการเขต และจัดทำแผนปฏิบัติงาน ปฏิทินโครงการและคำสั่งมอบหมายหน้าที่ พร้อมทั้งได้ดำเนินการดังนี้ (1) ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตู้เขียว เป็นจำนวน 11 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด ดังนี้ 1. กรุงเทพกรีฑา 20 แยก 2 2. ป้ายรถประจำทางหน้า บริษัทสยามการประมูล 3. สะพานลอยหน้าหมู่บ้านโฮมเพลส 4. สะพานลอยหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 5. สะพานลอยหน้าบริษัทมิสทีน 6. ซอยเคหะร่มเกล้า 72 แยก 5 7. สวนหย่อม ม. สุวรรณพฤกษ์ 8. ทางเลียบคลองทับช้างล่าง 9. ซอยมอเตอร์เวย์ 7 10. ทางเดินเลียบคลองบัวคลี่ 11. สวนมณีวารีรมณ์ ซอยราษฎร์พัฒนา 15 ระหว่างวันที 1- 30 พฤศจิกายน 2562 ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตู้เขียว จำนวน 11 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด เป็นจำนวนทั้งสิ้น 990 ครั้ง (2) ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) เป็นจำนวน 8 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด ดังนี้ 1. กรุงเทพกรีฑา 20 แยก 2 2. สะพานลอยหน้าหมู่บ้านโฮมเพลส 3. สะพานลอยหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 4. สะพานลอยหน้าบริษัทมิสทีน 5. ซอยเคหะร่มเกล้า 72 แยก 5 6. สวนหย่อม ม. สุวรรณพฤกษ์ 7. ทางเลียบคลองทับช้างล่าง 8. ซอยมอเตอร์เวย์ ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2562 ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 8 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด เป็นจำนวนทั้งสิ้น 720 ครั้ง (3)ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม และไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ - เดือนพฤศจิกายน 2562 ดูแลตัดต้นไม้ จำนวน 5 ครั้ง , ทำความสะอาดพื้นที่ จำนวน 63 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : เดือนตุลาคม 2562 ได้ดำเนินการเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้อำนวยการเขต และจัดทำแผนปฏิบัติงาน ปฏิทินโครงการและคำสั่งมอบหมายหน้าที่ พร้อมทั้งได้ดำเนินการดังนี้ (1) ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตู้เขียว เป็นจำนวน 11 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด ดังนี้ 1. กรุงเทพกรีฑา 20 แยก 2 2. ป้ายรถประจำทางหน้า บริษัทสยามการประมูล 3. สะพานลอยหน้าหมู่บ้านโฮมเพลส 4. สะพานลอยหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 5. สะพานลอยหน้าบริษัทมิสทีน 6. ซอยเคหะร่มเกล้า 72 แยก 5 7. สวนหย่อม ม. สุวรรณพฤกษ์ 8. ทางเลียบคลองทับช้างล่าง 9. ซอยมอเตอร์เวย์ 7 10. ทางเดินเลียบคลองบัวคลี่ 11. ซอยกาญจนาภิเษก 21 ระหว่างวันที 1- 31 ตุลาคม 2562 ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตู้เขียว จำนวน 11 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,023 ครั้ง (2) ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) เป็นจำนวน 8 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด ดังนี้ 1. กรุงเทพกรีฑา 20 แยก 2 2. สะพานลอยหน้าหมู่บ้านโฮมเพลส 3. สะพานลอยหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 4. สะพานลอยหน้าบริษัทมิสทีน 5. ซอยเคหะร่มเกล้า 72 แยก 5 6. สวนหย่อม ม. สุวรรณพฤกษ์ 7. ทางเลียบคลองทับช้างล่าง 8. ซอยมอเตอร์เวย์ ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2562 ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 8 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด เป็นจำนวนทั้งสิ้น 744 ครั้ง (3)ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม และไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ - เดือนตุลาคม 2562 ดูแลตัดต้นไม้ จำนวน 2 ครั้ง , ทำความสะอาดพื้นที่ จำนวน 63 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำและขออนุมัติแผน/ โครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผน/โครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลความคืบหน้า/ผลการดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินการ ตามแผน/โครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50440000-3370

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50440000-3370

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5044-0771

ตัวชี้วัด : 3.พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **