ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน : 50440000-3373

สำนักงานเขตสะพานสูง : (2563)

65.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 65.00

นายกึกก้อง บุญคุ้ม โทร.7135 - 7136

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยสภาพสังคมยุคปัจจุบันเต็มไปด้วยการแข่งขัน เพื่อแสวงหาความสำเร็จในชีวิต ความรู้จึงเป็นปัจจัยสำคัญในโอกาสก้าวหน้าในชีวิต การสร้างจิตสำนึกในการรักการอ่าน เป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝังตั้งแต่ยังเด็ก เพราะการอ่านเป็นบ่อเกิดแห่งสติปัญญา ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้เด็กหรือผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ โดยส่งเสริมกิจกรรมภายนอกห้องเรียน ควบคู่กับการเรียนรู้ในห้องเรียนโดยผ่านประสบการณ์จริง ซึ่งเด็กจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ การสร้าความรักความอบอุ่นในครอบครัว ก็เป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้เด็กและเยาวชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ไปมั่วสุมในสถานที่สุ่มเสี่ยง ห่างไกลจากยาเสพติด กิจกรรมที่ส่างเสริมให้สมาชิกในครอบครัวรักการอ่าน โดยการให้ความรู้ในการใช้ห้องสมุด การให้ความรู้ในการเลือกหนังสือ การค้นคว้าหาข้อมูล หรือการเล่านิทาน การทำกิจกรรมโดยผ่านตัวละครหรือเล่าทางหนังสือ จะทำให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลินและสอดแทรกความรู้ เพิ่มความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัว ซึ่งสามารถทำกิจกรรมทั้งภายในบ้านหนังสือและชุมชนในพื้นที่ สำนักงานเขตสะพานสูง โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้ทำโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน เพื่อสร้างทัศนคติในการรักการอ่านและเพิ่มความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัว

50441000/50441000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในชุมชนรักในการอ่าน 2. ส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักใช้เครื่องมือในการค้นหาความรู้ 3. เป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวและใช้เวลาว่างร่วมกัน

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน จำนวน 12 ครั้ง กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเด็ก เยาวชนและครอบครัว จัดกิจกรรม ณ บ้านหนังสือเขตสะพานสูงและชุมชนในพื้นที่เขตสะพานสูง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๓.๒ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-09-25)

65.00

25/9/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...งดจัดกิจกรรม ตามประกาศ/นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (Covid-19) ยกเลิกการจัดกิจกรรมในโครงการและคืนเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์ covid-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์ covid-19

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-08-25)

65.00

25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดจัดกิจกรรม ตามประกาศ/นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (Covid-19) ยกเลิกการจัดกิจกรรมในโครงการและคืนเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-21)

60.00

21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดจัดกิจกรรม ตามประกาศ/นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (Covid-19) ยกเลิกการจัดกิจกรรมในโครงการและคืนเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์ covid-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์ covid-19

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-06-29)

55.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดจัดกิจกรรม ตามประกาศ/นโยบาย ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (Covid-19) ยกเลิกการจัดกิจกรรมในโครงการและคืนเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์ (Covid-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์ (Covid-19)

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-22)

55.00

22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งด จัดกิจกรรม ตามประกาศ/นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (Covid-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-24)

50.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดกิจกรรม ในวันที่ 8 มีนาคม 2563 แต่งด ตามประกาศ/นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (Covid-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-23)

45.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ ยอดเงิน 92,500 บาท - กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 8 มีนาคม 2563 แต่งดจัดกิจกรรม ตามประกาศ/นโยบายของผู้ว่ากรุงเทพมหานคร (covid-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-20)

40.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ยอดเงิน 92,500 บาท กำหนดจัดกิจกรรม วันที่ 8 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-22)

30.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำราคากลางวัสดุอุปกรณ์ ยอดเงิน 92,500 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-25)

20.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดซื้ออุปกรณ์ในเดือน มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในเดือน มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างสำรวจอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำรายละเอียอดโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติประจำงวด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม จัดเตรียมสถานที่
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50440000-3373

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50440000-3373

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5044-0788

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **