ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง : 50440000-3374

สำนักงานเขตสะพานสูง : (2563)

65.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 65.00

นางสาวจารุวรรณ ตันเกียง โทร. 7135 - 7136

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดให้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน เพื่อแนะนำประชาชนให้รู้จักการบริหารจัดการรายได้ของตนเองหรือครอบครัว การวางแผนใช้จ่ายเงินส่งเสริมวินัยในการออม แนะนำช่องทางการเพิ่มคุณค่าของการออม แนวทางสำคัญในการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีวินัยในการออมเงินเพิ่มขึ้น คือ การน้อมนำพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเยศ มหาภิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้พสกนิกรชาวไทยยึกถือแนวทางการดำรงชีวิตตามหลัก "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" โดยนึกถึงความพอดีและความพอประมาณอย่างมีเหตุผลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้อยู่ดีมีสุข อันเป็นการช่วยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของตนเองและครอบครัวรวมทั้งผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและแรงงานนิกระบบสามารถสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการประกอบอาชีพและการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ซึ่งจะทำให้คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม โดยรวมเป็นไปในทางที่ดีขึ้น สำนักงานเขตสะพานสูง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออมเงินและต้องดำเนินกิจกรรมในการบริการให้คำปรึกษาแก่ประชาชน โดยการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การออกหน่อวยรณรงค์เคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านการออมและแก้ไขปัญหาหนี้สิน จึงเห็นควรจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ ครกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง

50441000/50441000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มประชาชนผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ สามารถได้รับความรู้ข้อมูลข่าวสารและช่องทางเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อ การประกอบอาชีพ 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีวินัยทางการเงิน อันเป็นการช่วยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของครอบครัว 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถบริหารเงินออมและใช้เงินออมเป็นทุนในการประกอบอาชีพในช่องทางต่าง ๆ หรือสามารถจัดต้นทุน ในการจัดการแสวงหาแหล่งทุนและอาชีพที่มั่นคง 4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สำนักงานเขตในการให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาแก่ประชาชนในการบริหารจัดการเงินรายได้ของตนเอง และครอบครัว

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ด้านการออมเงิน การแก้ไขปัญหาหนี้สิน หรือการหาแหล่งทุนเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพที่มั่นคง โดยจัดกิจกรรมในสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้ 1. โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 2. ชุมชนต่างๆ ในพื้นที่สำนักงานเขตสะพานสูง 3. จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ร่วมกับหน่วยงาน สถานที่เอกชนต่าง ๆ 4. ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตสะพานสูง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๑.๑ แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-09-25)

65.00

25/9/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...งดจัดกิจกรรม ตามประกาศ/นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (Covid-19) ยกเลิกการจัดกิจกรรมในโครงการและคืนเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์ covid-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์ covid-19

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-08-25)

65.00

25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดจัดกิจกรรม ตามประกาศ/นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (Covid-19) ยกเลิกการจัดกิจกรรมในโครงการและคืนเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-07-21)

55.00

21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดจัดกิจกรรม ตามประกาศ/นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (Covid-19) ยกเลิกการจัดกิจกรรมในโครงการและคืนเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์ covid-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์ covid-19

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-06-29)

55.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดจัดกิจกรรม ตามประกาศ/นโยบาย ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (Covid-19) ได้ดำเนินการคืนเงินในส่วนของ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถจัดิกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-22)

55.00

22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งด จัดกิจกรรม ตามประกาศ/นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (Covid-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-24)

50.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดกิจกรรม ช่วงต้นเดือนมีนาคม 2563 แต่งด ตามประกาศนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (Covid-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-23)

45.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดกิจกรรม ช่วงต้นเดือนมีนาคม 2563 แต่งดจัดกิจกรรม ตามประกาศ/นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (Covid-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-20)

40.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าวัสดุแล้วเสร็จ เป็นเงิน 20,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-22)

30.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างแก้ไขฎีกาเบิกจ่ายค่าวัสดุ จำนวนเงิน 20,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-25)

20.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการเบิกจ่าย - กำหนดออกหน่วยเดือนกุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะวัสดุ จัดกิจกรรม ม.ค.-ก.พ. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจ วัสดุอุปกรณ์ ในการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและแผนการดำเนินงานพร้อมขออนุมัติโครงการโดยกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินกิจกรรม
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ติดต่อประสานงานด้านสถานที่จัดกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านการออม
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประชาสัมพันธ์โครงการฯให้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดเตรียมเอกสารข้อมูลต่างๆประกอบการดำเนินกิจกรรมในแต่ละครั้ง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ติดตามและประเมินผลโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50440000-3374

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50440000-3374

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5044-0788

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **