ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ : 50440000-3375

สำนักงานเขตสะพานสูง : (2563)

65.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 65.00

นางสาวจารุวรรณ ตันเกียง โทร. 7135 - 7136

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นหนึ่งในศูนย์กลางธุรกิจและความทันสมัยอย่างครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และท่ามกลางความพร้อมของความทันสมัย กรุงเทพมหานครยังรายล้อมด้วยพื้นที่สีเขียวของภาคการเกษตรมากถึง 26 เขต คิดเป็นพื้นที่การเกษตรจำนวน 143,595 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมด980,460 ไร่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าว ทำสวนผลไม้ ทำสวนผัก ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ กล้วยไม้ หญ้าสนาม การเลี้ยงสัตว์ และการเพราะเลียงสัตว์น้ำซึ่งผลผลิตที่ได้คือเป็นแหล่งอาหารของชาวกรุงเทพฯ ในฐานะอู่ข้าวอู่น้ำ ผู้บริหารกรุงเทพมหานครจึงได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านการเพิ่มผลผลิตให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีความทันสมัยและมีความเป็นระบบมากขึ้น ที่สำคัญที่สุดคือ การตอบสนองแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นเข็มทิศกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตสะพานสูง เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ที่มีเกษตรกรประกอบอาชีพด้านการเกษตรจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีชีวิตพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ขึ้นมาเพื่อให้เกษตรกรผู้สนใจทั่วไปและเด็กนักเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเกษตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากกการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตต่อไป

50441000/50441000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ นำเกษตรกรเข้าสู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะทำให้มีความยั่งยืนอย่างแท้จริง 2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง ได้เข้าอบรมศึกษาหาความรู้ด้านการเกษตร การแปรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ และเป็นอาชีพเสริมหารายได้ให้แก่ครอบครัว 3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะวิชาพด้านการเกษตร การแปรูปผลผลิตทางการเกษตร ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนเด็กนักเรียน

เป้าหมายของโครงการ

จัดการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร การแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร ให้แก่เกษตรกรผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนเด็กนักเรียนโรงเรียนสังวกัดกรุงเทพมหานครชุมชนต่างๆในพื้นที่เขตสะพานสูง 8 หลักสูตร จำนวน 12 รุ่นๆละ 50 คน รวม 600 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-09-25)

65.00

25/9/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...งดจัดกิจกรรม ตามประกาศ/นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (Covid-19) ยกเลิกการจัดกิจกรรมในโครงการและคืนเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์ covid-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์ covid-19

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-08-25)

65.00

25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดจัดกิจกรรม ตามประกาศ/นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (Covid-19) ยกเลิกการจัดกิจกรรมในโครงการและคืนเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-07-21)

55.00

21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดจัดกิจกรรม ตามประกาศ/นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (Covid-19) ยกเลิกการจัดกิจกรรมในโครงการและคืนเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์ covid-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์ covid-19

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-06-29)

55.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดจัดกิจกรรม ตามประกาศ/นโยบาย ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (Covid-19) ยกเลิกการจัดกิจกรรมในโครงการและคืนเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์ (Covid-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์ (Covid-19)

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-22)

55.00

22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งด จัดกิจกรรม ตามประกาศ/นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (Covid-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-24)

50.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดกิจกรรม ในเดือนพฤษภาคม 2563 แต่งด ตามประกาศ/นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (Covid-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-23)

45.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดกิจกรรม ในเดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-20)

40.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าวัสดุเกษตร ยอดเงิน 80,000 บาท และ เบิกจ่ายค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ แล้วเสร็จ เป็นเงิน 20,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-22)

30.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าวัสดุเกษตร ยอดเงิน 80,000 บาท และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ยอดเงิน 20,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-25)

20.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงานผลการตรวจรับวัสดุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ วัสดุเกษตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - กำหนดหลักสูตรอบรมและติดต่อวิทยากร - จัดทำรายการจัดซื้อวัสดุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประชุมหารือผู้เกี่ยวข้อง จัดเตรียมสถานที่ดำเนินการ จัดหลักสูตรการเรียนการสอน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำหลักสูตรการเรียนและจัดหาวิทยากรมาให้ความรู้
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดประชาสัมพันธ์เกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรุป ประเมินแลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50440000-3375

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50440000-3375

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5044-0779

ตัวชี้วัด : 10.จำนวนการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่เขตที่ได้รับการพัฒนาจากกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ค่าเป้าหมาย ต้น : 75.0000

ผลงานที่ทำได้ ต้น : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ต้น)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **