ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร : 50440000-3377

สำนักงานเขตสะพานสูง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางเครือใจ เทียนมณี โทร.7135

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถที่ทรงมีรับสั่ง ณ ศาลาดุสิตดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ เกี่ยวกับธนาคารสมอง โดยการนำผู้ที่เกษียณอายุแล้วแต่มีความรู้ความสามารถมาช่วยงาน เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ คณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการสนองพระราชดำรัสในการจัดตั้งธนาคารสมอง โดยมีมติคณะรัฐมนตรีมอบหมายทุกกระทรวง ทบวง กรม สำรวจทรัพยากรที่พ้นตำแหน่งไปแล้วด้วยการลาออกหรือเกษียณอายุราชการแต่ยังมีสุขภาพที่ดีมีความพร้อมและสมัครใจเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง โดยไม่หวังผลตอบแทนส่วนตัวและแจ้งข้อมูลให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะหน่วยทะเบียนกลางธนาคารสมองมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลจัดทำบัญชีหรือทำเนียบผู้ทรงคุณวุฒิจำแนกเป็นรายสาขาและเป็นตัวกลางประสานเชื่อมโยงเครือข่ายต่าง ๆ สำนักงานเขตสะพานสูง เป็นหน่วยงานในการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำฐานข้อมูล เพื่อพร้อมให้บริการและเป็นศูนย์กลางประสานเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ ในรูปการจัดตั้งศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของเขตสะพานสูง เพื่อเป็นองค์กรกลางประสานเครือข่ายวุฒิอาสาธนาคารสมองให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและกรุงเทพมหานครต่อไป

50441000/50441000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสทำประโยชน์ต่อส่วนรวมและสร้างความตระหนักในคุณค่าและคุณประโยชน์ของผู้สูงอายุต่อสังคม 2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และประสบการณ์ ถ่ายทอดไปยังเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดสาธิตกิจกรรมของภูมิปัญญาผู้สูงอายุ 2. จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้ของภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-01-22)

100.00

22/1/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-12-25)

80.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุโครงการและรายงานผลการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการวรรหาภูมิปัญญาผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างสรรหาภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ลงสำรวจและประสานงานกับคณะกรรมการชุมชน ประธานชมรมผู้สูงอายุ เพื่อจัดทำข้อมูลวุฒิอาสา
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประสานวิทยากร สถานที่จัดกิจกรรม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดซื้ิอวัสดุในการจัดกิจกรรม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50440000-3377

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50440000-3377

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5044-0791

ตัวชี้วัด : 13.จำนวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ภูมิปัญญา : 1

ผลงานที่ทำได้ ภูมิปัญญา : 1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ภูมิปัญญา)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **