ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร : 50440000-3378

สำนักงานเขตสะพานสูง : (2563)

65

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 65

นายกึกก้อง บุญคุ้ม โทร.7135 - 7136

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญยัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ได้กำหนดแนวทางและปรับปรุงวิธีการในการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันกำหนดให้มีสภาเด็กและเยาวชนเขต ตามความในมาตรา 24 และให้มีสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครตามความในมาตรา 27,28 และ 29 เพื่อมุ่งเน้นให้สภาเด็กและเยาวชนเป็นกลไกในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม ตลอดจนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน สำนักงานเขตสะพานสูง จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพในตนเองผ่านทางกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน

50441000/50441000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของเยาวชน ๒ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชนในพื้นที่ ๓ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เป้าหมายของโครงการ

1. จ้างอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานด้านสภาเยาวชน จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 โดยปฏิบัติงานด้านสภาเยาวชน และปฏิบัติงานด้านสภาเยาวชน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 2. จัดกิจกรรมสภาเยาวชนสัมพันธ์ จำนวน 6 ครั้ง 3. จัดกิจกรรมพิเศษสภาเยาวชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-09-25)

65.00

25/9/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...งดจัดกิจกรรม ตามประกาศ/นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (Covid-19) ยกเลิกการจัดกิจกรรมในโครงการและคืนเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์ covid-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์ covid-19

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-08-25)

65.00

25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดจัดกิจกรรม ตามประกาศ/นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (Covid-19) ยกเลิกการจัดกิจกรรมในโครงการและคืนเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-07-21)

45.00

21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดจัดกิจกรรม ตามประกาศ/นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (Covid-19) ยกเลิกการจัดกิจกรรมในโครงการและคืนเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์ covid-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์ covid-19

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-06-29)

45.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดจัดกิจกรรม ตามประกาศ/นโยบาย ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (Covid-19) ยกเลิกการจัดกิจกรรมในโครงการและคืนเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์ (Covid-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์ (Covid-19)

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-05-22)

45.00

22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งด จัดกิจกรรม ตามประกาศ/นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (Covid-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-24)

40.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยุ่ระหว่างดำเนินการเปิดรับสมัครอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กฯ งดจัดกิจกรรม ตามประกาศ/นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (Covid-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-23)

35.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู้ระหว่างดำเนินการเปิดรับสมัครอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-20)

30.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรับสมัคร อาสาสมัครช้วยปฏิบัติงานสภาเด็ก รอบใหม่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-22)

25.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างประกาศรับสมัคร อาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-25)

20.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างประกาศรับสมัคร อาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขยายเวลารับสมัคร อาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างประกาศรับสมัครอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จ้างอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานด้านสภาเด็กและเยาวชน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดกิจกรรมพิเศษ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการจัดกิจกรรม
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50440000-3378

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50440000-3378

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5044-0794

ตัวชี้วัด : 16.จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 6

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **