ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และจัดระเบียบถนนเคหะร่มเกล้า สำนักงานเขตสะพานสูง : 50440000-3385

สำนักงานเขตสะพานสูง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายพิทักษ์ วงค์หาร

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดโครงการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่ เป็นตัวชี้วัดเจรจาตกลง เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2563 ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาถนน 50 เขต เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติระดับกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 โดยในกลุ่มกรุงเทพตะวันออก กำหนดเป้าหมายจำนวน 5 สาย เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว ได้แก่ 1.ถนนเสรีไทย สำนักงานเขตบางกะปิ 2.ถนนอ่อนนุช สำนักงานเขตประเวศ 3.ถนนคลองเก้า สำนักงานเขตหนองจอก 4.ถนนไมตรีจิต สำนักงานเขตคลองสามวา 5.ถนนเคหะร่มเกล้า สำนักงานเขตสะพานสูง สำนักงานเขตสะพานสูงได้มอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการโดยการปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน การปรับปรุงภูมิทัศน์ การสร้างความปลอดภัยในเส้นทางสัญจร การรักษาความสะอาดถนน ท่อระบายน้ำ และคูน้ำริมทาง การติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง การติดตั้งกล้องวงจรปิด และการจัดความเป็นระเบียบทางเท้า เพื่อสร้างความเป็นอัตลักษณ์และปรับภูมิทัศน์เมือง

50440600/50440600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อปรับปรุงถนนสายหลักให้เกิดภูมิทัศน์เมืองที่สะอาด สวยงา สร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็น 2.เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 3.เพื่อจัดระเบียบทางเท้าให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดสวยงาม อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจร 4.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากประชาชนที่อยู่ริมสองฝั่งถนน ให้ดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่หน้าบ้านและปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม ทำให้หน้าบ้านน่ามอง

เป้าหมายของโครงการ

1.จัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ การจัดระเบียบเรียบร้อย และพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชน บริเวณถนนเคหะร่มเกล้า ระยะทาง 1,300 เมตร จากถนนราษฎร์พัฒนา ถึงคลองลาดบัวขาวร่วมกับหน่วยงานอื่นและภาคเอกชนไม่น้อยกว่า 7 ครั้ง 2.สำรวจความพึงพอใจจากประชาชนในระดับมากขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/09/2563 : ได้ดำเนินการในเดือนกันยายน 2563 ดังนี้ ฝ่ายรักษาความสะอาด: ดำเนินการตั้งถังรองรับมูลฝอย จัดเก็บวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ ฝ่ายเทศกิจ : จับปรับการขับขี่หรือจอดรถทุกชนิดบนฟุตบาธทางเท้า จัดเก็บป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมาย จับปรับผู้ลักลอบทิ้งขยะในที่ว่างริมทาง ฝ่ายโยธา : บูรณะซ่อมแซมถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง จัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายการสื่อสาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-29)

90.00

29/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2563 ดังนี้ ฝ่ายรักษาความสะอาด: ดำเนินการตั้งถังรองรับมูลฝอย จัดเก็บวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ ฝ่ายเทศกิจ : จับปรับการขับขี่หรือจอดรถทุกชนิดบนฟุตบาธทางเท้า จัดเก็บป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมาย จับปรับผู้ลักลอบทิ้งขยะในที่ว่างริมทาง ฝ่ายโยธา : บูรณะซ่อมแซมถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง จัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายการสื่อสาร การทาสี ตีเส้นจราจร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการในเดือนกรกฎาคม 2563 ดังนี้ ฝ่ายรักษาความสะอาด: ดำเนินการตั้งถังรองรับมูลฝอย จัดเก็บวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ ฝ่ายเทศกิจ : จับปรับการขับขี่หรือจอดรถทุกชนิดบนฟุตบาธทางเท้า จัดเก็บป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมาย จับปรับผู้ลักลอบทิ้งขยะในที่ว่างริมทาง ฝ่ายโยธา : บูรณะซ่อมแซมถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง จัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายการสื่อสาร การทาสี ตีเส้นจราจร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-29)

60.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการในเดือนมิถุนายน 2563 ดังนี้ ฝ่ายรักษาความสะอาด: ดำเนินการตั้งถังรองรับมูลฝอย จัดเก็บวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ ฝ่ายเทศกิจ : จับปรับการขับขี่หรือจอดรถทุกชนิดบนฟุตบาธทางเท้า จัดเก็บป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมาย จับปรับผู้ลักลอบทิ้งขยะในที่ว่างริมทาง ฝ่ายโยธา : บูรณะซ่อมแซมถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง จัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายการสื่อสาร การทาสี ตีเส้นจราจร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-25)

50.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้ ฝ่ายรักษาความสะอาด: ดำเนินการตั้งถังรองรับมูลฝอย จัดเก็บวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ ฝ่ายเทศกิจ : จับปรับการขับขี่หรือจอดรถทุกชนิดบนฟุตบาธทางเท้า จัดเก็บป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมาย จับปรับผู้ลักลอบทิ้งขยะในที่ว่างริมทาง ฝ่ายโยธา : บูรณะซ่อมแซมถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง จัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายการสื่อสาร การทาสี ตีเส้นจราจร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-28)

40.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการในเดือนเมษายน 2563 ดังนี้ ฝ่ายรักษาความสะอาด: ดำเนินการตั้งถังรองรับมูลฝอย จัดเก็บวัชพืช ฝ่ายเทศกิจ : จับปรับการขับขี่หรือจอดรถทุกชนิดบนฟุตบาธทางเท้า จัดเก็บป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมาย จับปรับผู้ลักลอบทิ้งขยะในที่ว่างริมทาง ฝ่ายโยธา : บูรณะซ่อมแซมถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง จัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายการสื่อสาร การทาสี ตีเส้นจราจร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-28)

30.00

28/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการในเดือนมีนาคม 2563 ดังนี้ ฝ่ายรักษาความสะอาด: ดำเนินการตั้งถังรองรับมูลฝอย จัดเก็บวัชพืช ฝ่ายเทศกิจ : จับปรับการขับขี่หรือจอดรถทุกชนิดบนฟุตบาธทางเท้า จัดเก็บป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมาย จับปรับผู้ลักลอบทิ้งขยะในที่ว่างริมทาง ฝ่ายโยธา : บูรณะซ่อมแซมถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง จัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายการสื่อสาร การทาสี ตีเส้นจราจร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-24)

25.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้ ฝ่ายรักษาความสะอาด: ดำเนินการตั้งถังรองรับมูลฝอย จัดเก็บวัชพืช ฝ่ายเทศกิจ : จับปรับการขับขี่หรือจอดรถทุกชนิดบนฟุตบาธทางเท้า จัดเก็บป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมาย จับปรับผู้ลักลอบทิ้งขยะในที่ว่างริมทาง ฝ่ายโยธา : บูรณะซ่อมแซมถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง จัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายการสื่อสาร การทาสี ตีเส้นจราจร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-27)

20.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการในเดือนมกราคม 2563 ดังนี้ ฝ่ายรักษาความสะอาด: ดำเนินการตั้งถังรองรับมูลฝอย จัดเก็บวัชพืช จัดกิจกรรม Big Cleanning Day ฝ่ายเทศกิจ : จับปรับการขับขี่หรือจอดรถทุกชนิดบนฟุตบาธทางเท้า จัดเก็บป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมาย จับปรับผู้ลักลอบทิ้งขยะในที่ว่างริมทาง ฝ่ายโยธา : บูรณะซ่อมแซมถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง จัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายการสื่อสาร การทาสี ตีเส้นจราจร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-27)

15.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการในเดือนธันวาคม 2562 ดังนี้ ฝ่ายรักษาความสะอาด: ดำเนินการตั้งถังรองรับมูลฝอย จัดเก็บวัชพืช จัดกิจกรรม Big Cleanning Day ฝ่ายเทศกิจ : จับปรับการขับขี่หรือจอดรถทุกชนิดบนฟุตบาธทางเท้า จัดเก็บป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมาย จับปรับผู้ลักลอบทิ้งขยะในที่ว่างริมทาง ฝ่ายโยธา : บูรณะซ่อมแซมถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง จัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายการสื่อสาร การทาสี ตีเส้นจราจร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนและรายงานผล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50440000-3385

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50440000-3385

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5044-0778

ตัวชี้วัด : 9.ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **