ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู : 50440000-3422

สำนักงานเขตสะพานสูง : (2564)

28

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 28

นางสาวอุไรวรรณ นวลปาน โทร. 02 372 2918 ต่อ 7128

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 0

หลักการและเหตุผล

การปรับตัวในการจัดการศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายที่เกิดขึ้น นั้นก็คือ การกำหนดนโยบายในการจัดการศึกษา การจัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน การรับฟังความคิดเห็นหรือแนวทางการทำงาน จะช่วยให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำนักงานเขตสะพานสูง ตระหนักถึงความสำคัญเหล่านี้ จึงจัดให้มีการประชุมสัมมนาครู ในสังกัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับ ได้มอบนโยบายการจัดการศึกษาโดยตรงต่อข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ก็ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกัน อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของเขตสะพานสูง

50440700/50440700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้ข้าราชการครูได้รับทราบนโยบายการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 2 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหมู่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้พบปะ สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เพื่อประโยชน์ในการทำงานร่วมกันต่อไป

เป้าหมายของโครงการ

1 ด้านปริมาณ จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวนครึ่งวัน จำนวน 200 คน 2 ด้านคุณภาพ เพื่อให้ข้าราชการครูที่เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้รับความรู้ ความเข้าใจ ตลอดทั้งแนวปฏิบัติด้านการศึกษานำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในโรงเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2021-02-23)

28.00

23/02/2564 : อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการจัดการอบรม โดยกำหนดวันจัดกิจกรรมในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ ต้องพิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-25)

25.00

25/01/2564 : ดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดแล้ว โดยกำหนดวันจัดกิจกรรมในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-28)

20.00

12/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนการดำเนินโครงการ และกำหนดรายละเอียดของการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2020-11-25)

13.00

25/11/2563 : ได้รับการอนุมัติโครงการฯ และค่าใช้จ่ายจากผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-30)

10.00

30/10/2563 : จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้อำนวยการเขต และได้รับการอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการฯ เพื่อขออนุมัติโครงการฯ และค่าใช้จ่าย ต่อผู้อำนวยการเขต
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด เพื่อกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมครู
:10%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
:10%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประชุมวางแผนการดำเนินงาน เตรียมงาน และประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการประชุมครู
:50%
เริ่มต้น :2021-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2021-06-21 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-21 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สรุปและรายงานผลการดำเนินการให้ผู้อำนวยการเขตทราบ
:5%
เริ่มต้น :2021-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-07-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50440000-3422

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50440000-3422

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5044-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

0 / 0
2
25.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **