ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด : 50440000-3441

สำนักงานเขตสะพานสูง : (2564)

25

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25

นางสาวอุไรวรรณ นวลปาน โทร. 02 372 2918 ต่อ 7128

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 0

หลักการและเหตุผล

นายหมู่ลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดลูกเสือและยุวกาชาดมากที่สุด มีบทบาทในการควบคุม กำกับ ดูแล บังคับบัญชา ฝึกอบรม และจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในการควบคุมของผู้กำกับ รองผู้กำกับลูกเสือ และผู้นำกลุ่ม หรือรองผู้นำกลุ่ม ลูกเสือ - ยุวกาชาดที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมจะมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการที่จะเป็นนายหมู่ลูกเสือหรือผู้นำหน่วยยุวกาชาดที่ดี ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ - ยุวกาชาด เป็นการเสริมสร้างให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อื่น มีความเป็นผู้นำ ผู้ตาม ตามระบอบประชาธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียน ด้านขบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ให้เป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป ฝ่ายการศึกษาจึงจัดทำโครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดขึ้น และดำเนินการฝึกอบรมให้เป็นตามหลักสูตรวิธีการของคณะลูกเสือแห่งชาติ และสภากาชาดไทยกำหนด

50440700/50440700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้ลูกเสือและยุวกาชาดผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีความรู้ความสามารถ มีทักษะ และประสบการณ์ ตลอดจนสามารถเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีได้ 2 เพื่อให้ลูกเสือและยุวกาชาดผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบรู้บทบาทหน้าที่ของตนในฐานะผู้นำและผู้ตาม 3 เพื่อให้พัฒนากิจการลูกเสือและยุวกาชาดของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูงให้มีมาตรฐานเดียวกัน 4 เพื่อส่งเสริมและเน้นความสำคัญของกิจกรรมลูกเสือ ให้เป็นแกนนำในการปฏิรูปการเรียนรู้

เป้าหมายของโครงการ

1 ดำเนินการจัดฝึกอบรมลูกเสือสามัญ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง 6 โรงเรียน ที่โรงเรียนพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรวิชานายหมู่ลูกเสือสามัญ จำนวน 40 คน และวิทยากรผู้ให้การอบรม จำนวน 10 คน 2 ดำเนินการจัดอบรมยุวกาชาด โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง 6 โรงเรียน ที่โรงเรียนพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรวิชายุวกาชาด จำนวน 40 คน และวิทยากรผู้ให้ การอบรม จำนวน 10 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-23)

25.00

23/02/2564 : กำหนดวันจัดกิจกรรมแล้ว คือ วันที่ 1-3 เมษายน 2564 ทั้งนี้ ก่อนจัดกิจกรรมต้องพิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกครั้งนึง

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-25)

20.00

25/01/2564 : กำหนดวันจัดกิจกรรมแล้ว คือ วันที่ 1-3 เมษายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2020-12-28)

18.00

12/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมและวางแผนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.00 (2020-11-25)

14.00

25/11/2563 : ได้รับการอนุมัติโครงการฯ และค่าใช้จ่ายจากผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-30)

10.00

30/10/2563 : จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้อำนวยการเขต และได้รับการอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการฯ จากผู้อำนวยการเขต
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกอบรม และติดต่อประสานงานสถานที่ในการฝึกอบรมพร้อมดำเนินการจัดซื้อฯ อุปกรณ์ ฯลฯม
:30%
เริ่มต้น :2021-01-11 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-11 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการฯ ในการเข้าฝึกอบรม
:50%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการให้ผู้อำนวยการเขตทราบ
:10%
เริ่มต้น :2021-07-15 00:00:00
สิ้นสุด :2021-07-15 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50440000-3441

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50440000-3441

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5044-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

0 / 0
2
25.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **