ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาอาหรับ : 50440000-3444

สำนักงานเขตสะพานสูง : (2564)

40

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40

นางสาวอุไรวรรณ นวลปาน โทร. 02 372 2918 ต่อ 7128

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตสะพานสูง ในฐานะผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาให้แก่นักเรียน ได้จัดให้มีการสอนภาษาต่างประเทศอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนตามความสนใจและเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นได้แก่ ภาษาอาหรับ เพราะเป็นภาษาที่ใช้ในประเทศเพื่อนบ้านที่มีการติดต่อทั้งด้านการค้า สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา จึงควรมีการวางพื้นฐานในการเรียนรู้ภาษาอาหรับขึ้น ซึ่งโครงการค่าใช้จ่ายสอนภาษาอาหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง โดยโรงเรียนสามแยกคลองหลอแหลได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และเพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนด้านภาษาอาหรับให้มีความต่อเนื่อง โดยมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูงเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๔ โรงเรียน

50440700/50440700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอาหรับ ด้วยการฟัง พูด อ่านและเขียนได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับระดับชั้นเรียนและมีความสุขในการเรียน

เป้าหมายของโครงการ

1 ด้านปริมาณ มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสอนภาษาอาหรับจำนวน 4 โรงเรียน 2 ด้านคุณภาพ นักเรียนที่เรียนภาษาอาหรับ สามารถสื่อสารภาษาอาหรับได้ทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับชั้นเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-23)

40.00

23/02/2564 : ดำเนินการจัดการเรียนการสอนต่อแล้วหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ต้องปิดสถานศึกษา ตามประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 4 ) ตั้งแต่วันที่ 18-31 มกราคม 2564 ทำให้ต้องชะลอการจัดการเรียนการสอน

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ต้องปิดสถานศึกษา

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-25)

25.00

25/01/2564 : ดำเนินการจัดการเรียนการสอนไปแล้วบางส่วน แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ต้องปิดสถานศึกษา ตามประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 4 ) ตั้งแต่วันที่ 18-31 มกราคม 2564 ทำให้ต้องชะลอการจัดการเรียนการสอน

** ปัญหาของโครงการ :ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ต้องปิดสถานศึกษา ตามประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 4 ) ตั้งแต่วันที่ 18-31 มกราคม 2564 ทำให้ต้องชะลอการจัดการเรียนการสอน

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-28)

20.00

12/28/2020 : ภาคเรียนที่ 2/2563 ได้ดเนินการเรียนการสอนไปแล้วบางส่วน

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ ทำให้ต้องปิดสถานศึกษาชั่วคราว ตามประกาศของสำนักการศึกษา ฉบับลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ (เพิ่มเติม) ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ถึง 3 มกราคม 2564 ทำให้ต้องหยุดการเรียนการสอนชั่วคราว

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-25)

15.00

25/11/2563 : ได้รับการอนุมัติโครงการฯ และค่าใช้จ่ายจากผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-30)

10.00

30/10/2563 : จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้อำนวยการเขต และได้รับการอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ และขออนุมัติโครงการค่าใช้จ่าย
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการคัดเลือกครูสอนภาษาอาหรับ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:15%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดการเรียนการสอน - ภาคเรียนที่ 1/2563 - ภาคเรียนที่ 2/2563 - ภาคเรียนที่ 1/2564 รวม 40 สัปดาห์
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลไปยังสำนักการศึกษา
:10%
เริ่มต้น :2021-09-15 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-15 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุปและรายงานผลการดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2021-09-15 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-15 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50440000-3444

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50440000-3444

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5044-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
25.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **