ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ : 50440000-3448

สำนักงานเขตสะพานสูง : (2564)

60

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60

นางสาวอุไรวรรณ นวลปาน โทร. 02 372 2918 ต่อ 7128

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักการศึกษาและสำนักงานเขตจัดทำโครงการเกษตรปลอดสารพิษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๗ จนถึงปัจจุบันผลการดำเนินงานประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม มองเห็นการจัดการเรียนการสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพแขนงงานเกษตรอย่างชัดเจน นอกจากเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้นักเรียนแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนและรักษาสภาพแวดล้อมในสังคมปัจจุบันอีกด้วย กรุงเทพมหานคร เห็นความสำคัญของโครงการดังกล่าวจึงได้สนับสนุนให้สำนักการศึกษา และสำนักงานเขตจัดโครงการต่อเนื่องขึ้นในปีงบประมาณ ๒๕63

50440700/50440700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อรณรงค์การสอนวิชาเกษตร โดยไม่ใช้สารเคมีขึ้นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 2 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชนให้มีส่วนรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 3 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีการเรียนการสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ แขนงงานเกษตร โดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงอย่างครบวงจร 4 เพื่อสุขภาพอนามัยของนักเรียน โดยการนำผลผลิตผักปลอดสารพิษไปสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน

เป้าหมายของโครงการ

1 ด้านปริมาณ - มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล - ผู้บริหารสถานศึกษา ครูเกษตรและคนสวนเข้าร่วมโครงการ 2 ด้านคุณภาพ - นักเรียนของกรุงเทพมหานคร ได้เรียนรู้วิชาเกษตรด้วยการปฏิบัติจริง ก่อให้เกิดประสบการณ์ตรง ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีที่สุด - กรุงเทพมหานครมีโรงเรียนตัวอย่างทางด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาเกษตรอย่างครบวงจร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-02-23)

60.00

23/02/2564 : ดำเนินการปลูกผักตามโครงการ รอเก็บผลผลิต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-01-25)

50.00

25/01/2564 : ดำเนินการปลูกผักตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :พื้นที่ไม่เหมาะต่อการทำเกษตร เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ มีน้ำท่วมขัง เกิดภาวะดินเปรี้ยว

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-28)

25.00

12/28/2020 : ดำเนินการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์พืชเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมพื้นที่ปลูก

** ปัญหาของโครงการ :พื้นที่ไม่เหมาะต่อการทำเกษตร เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ มีน้ำท่วมขัง เกิดภาวะดินเปรี้ยว

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-25)

15.00

25/11/2563 : ได้รับการอนุมัติโครงการฯ และค่าใช้จ่ายจากผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-30)

10.00

30/10/2563 :จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้อำนวยการเขต และได้รับการอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการฯ จากผู้อำนวยการเขต
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-15 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-15 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครูเกษตร เพื่อวางแผน การดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-20 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-20 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และเมล็ดพันธุ์ผัก
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการปลูกผักตามโครงการ
:50%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:คณะกรรมการออกตรวจเยี่ยมผลผลิตของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2021-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-07-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สรุปและรายงานผลการดำเนินการให้ผู้อำนวยการเขตทราบ
:5%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50440000-3448

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50440000-3448

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5044-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
25.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **