ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร : 50440000-3450

สำนักงานเขตสะพานสูง : (2564)

25

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25

นางสาวอุไรวรรณ นวลปาน โทร. 02 372 2918 ต่อ 7128

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายชัดเจนที่จะจัดการศึกษาให้เป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชน ชุมชนและความต้องการของเยาวชนเอง โดยจัดให้มีวิสัยทัศน์การศึกษาเป็นเป้าหมาย และแนวทางในการปฏิบัติงานซึ่งระบุตัวชี้วัดและการประเมินมาตรฐานไว้ รวมทั้งใช้เกณฑ์ประเมินมาตรฐานตามเกณฑ์ประเมินของชาติ โดยกลุ่มงานพัฒนาผู้นำลูกเสือและยุวกาชาด นำกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด ขึ้นมาเป็นแกนนำในการพัฒนา นักเรียน และให้ลูกเสือ ยุวกาชาด กรุงเทพมหานคร เป็นผู้นำในการปฏิรูปการเรียนรู้ เพราะเป็นกิจกรรมสำคัญในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 25๕๑ รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่สามารถผลิตให้เยาวชนเป็นพลเมืองดีของชาติ มีระเบียบวินัย มีการเสียสละเพื่อส่วนรวม ซึ่งตัวชี้วัดต่าง ๆสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนากิจกรรมยุวกาชาด นำไปสู่การพัฒนานักเรียน มีประโยชน์การสร้างวินัย และการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ตลอดจนการจูงใจไปสู่การศึกษาที่ดี จึงจัดสมาชิกยุวกาชาดร่วมกิจกรรมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย รวมทั้งมีกิจกรรมอื่น ๆประกอบการเดินสวนสนาม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์บริเวณโรงเรียน บริเวณชุมชนใกล้เคียง เช่น การรักษาความสะอาด การปลูกต้นไม้ การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การรักษาสิ่งแวดล้อม

50440700/50440700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์อุปถัมภกสภากาชาดไทย 2 เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของวันสถาปนายุวกาชาดไทย 3 เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด ปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในบริเวณโรงเรียน ชุมชนและสถานที่สาธารณะใกล้เคียง 4 เพื่อส่งเสริม และเน้นความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาดให้เป็นแกนนำในการปฏิบัติการเรียนรู้ 5 เพื่อเผยแพร่กิจกรรมยุวกาชาด ออกสู่สายตาประชาชนอย่างกว้างขวาง

เป้าหมายของโครงการ

1 ด้านปริมาณ - สมาชิกยุวกาชาด และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด จำนวน 50 คน ร่วมกิจกรรมประกอบพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม 2 ด้านคุณภาพ 2.1 สมาชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชา ได้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์พร้อมกัน ตามอุดมการณ์ และวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 2.2 ผู้บริหารยุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชายุวกาชาด เห็นความสำคัญของกิจกรรมในการพัฒนาเยาวชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-23)

25.00

23/02/2564 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2564 เรียบร้อย รายละเอียดตาม หนังสือฝ่ายการศึกษา ที่ กท 8107/291 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการ ซึ่งเป็นไปตามหนังสือที่ กท 0807/181 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 แจ้งงดจัดกิจกรรมตามโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ต้องยกเลิกการจัดกิจกรรม

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-25)

20.00

25/01/2564 : สำนักการศึกษาได้มีหนังสือที่ กท 0807/181 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 เรื่อง โครงการพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามยุวกาชาดดรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แจ้งงดการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ในวันที่ 26-27 มกราคม 2564 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :ดำเนินการตามหนังสือสั่งการของสำนักการศึกษาเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-28)

20.00

12/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมยุวกาชาด

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ ทำให้ต้องปิดสถานศึกษาชั่วคราว ตามประกาศของสำนักการศึกษา ฉบับลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ (เพิ่มเติม) ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ถึง 3 มกราคม 2564 ทำให้ต้องชะลอการฝึกซ้อมยุวกาชาดชั่วคราว

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-25)

15.00

25/11/2563 : ได้รับการอนุมัติโครงการฯ และค่าใช้จ่ายจากผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-30)

10.00

30/10/2563 : จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้อำนวยการเขต และได้รับการอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ และขออนุมัติโครงการฯ ต่อผู้อำนวยการเขต
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานดำเนินงานตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-20 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-20 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินงานตามโครงการ และเตรียมงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-26 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-26 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการ จำนวน 3 วัน โดยดำเนินการส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ - ประกวดการสวนสนามยุวกาชาด - ซ้อมใหญ่ - พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด กรุงเทพมหานคร (สวนสนามจริง)
:60%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ติดตามและประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50440000-3450

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50440000-3450

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5044-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
25.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **