ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย : 50440000-3452

สำนักงานเขตสะพานสูง : (2564)

40

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40

นางสาวอุไรวรรณ นวลปาน โทร. 02 372 2918 ต่อ 7128

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 0

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรทั้งทางบก และทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ ซึ่งสถิติพบว่าในแต่ละปีมีเด็กจมน้ำตาย เป็นอันดับหนึ่งจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่างๆ จึงมีนโยบายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่สำเร็จการศึกษา ชั้นประถมศึกษาต้องว่ายน้ำเป็น ด้วยเหตุนี้สำนักการศึกษาจึงจัดทำโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย ร่วมกับสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว และสำนักงานเขต สำนักงานเขตสะพานสูง ตระหนักดีถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย ตามนโยบายของกรุงเทพมหานครขึ้น

50440700/50440700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูงว่ายน้ำเป็น สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 2 เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูงมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ 3 เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูงสนใจการเล่นกีฬา ห่างไกลจากยาเสพติด 4 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง

เป้าหมายของโครงการ

1 ด้านปริมาณ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2564 ทุกคน (ใช้ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) ได้เรียนว่ายน้ำ จำนวน 20 ชั่วโมง/หลักสูตร 2 ด้านคุณภาพ นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนมีทักษะว่ายน้ำพื้นฐานและทักษะการเอาชีวิตรอด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-23)

40.00

23/02/2564 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการว่ายน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี) และอยู่ระหว่างชะลอการดำเนินการ จำนวน 5 โรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-01-25)

35.00

25/01/2564 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการว่ายน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี) และอยู่ระหว่างชะลอการดำเนินการ จำนวน 5 โรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้ชะลอการดำเนินกิจกรรมออกไปก่อน

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-28)

30.00

12/28/2020 :โรงเรียนในสังกัดดำเนินการว่ายน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี) และอยู่ระหว่างชะลอการดำเนินการ จำนวน 5 โรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้ต้องชะลอการดำเนินการตามโครงการไปก่อน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคฯ

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-25)

15.00

25/11/2563 : ได้รับการอนุมัติโครงการฯ และค่าใช้จ่ายจากผู้อำนวยการเขตแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-30)

10.00

30/10/2563 : จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้อำนวยการเขต และได้รับการอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการฯ เพื่อขออนุมัติโครงการฯ และค่าใช้จ่าย ต่อผู้อำนวยการเขต
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:แจ้งโครงการฯ จำนวนการจัดสรร จำนวนคน และงบประมาณไปยังโรงเรียนในสังกัด
:10%
เริ่มต้น :2020-10-20 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-20 00:00:00
ขั้นตอน 3
:. โรงเรียนในสังกัด จำนวน 6 โรงเรียน ดำเนินการว่ายน้ำ ดังนี้ 3.1 โรงเรียนวัดลาดบัวขาวและโรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี) 3.2 โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี)/โรงเรียนสุเหร่า-ลาดบัวขาว/โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน และโรงเรียน สามแยกคลองหลอแหล
:70%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการให้ผู้อำนวยการเขตทราบ
:10%
เริ่มต้น :2021-08-16 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-16 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50440000-3452

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50440000-3452

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5044-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

0 / 0
2
25.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **