ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ตัวชี้วัด 4.1 กิจกรรมร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล : 50450000-3139

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายปฤษฎี หล่อคุณธรรม ( โทร 6955-6957 )

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลเป็นพื้นฐานในการกำหนดโครงการหรือเป้าหมายการพัฒนา การแก้ไขปัญหาในพื้นเขตทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยทุกฝ่ายต้องมีการบูรณาการข้อมูลที่มีอยู่ร่วมกันเอาไว้อยู่ในฐานข้อมูลเดียวกัน เพื่อที่จะเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ดังนั้นจึงมีการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อที่จะได้เอาไว้รวบรวมข้อมูลจากทุกฝ่ายที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงาน

50450100/50450100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อรวบรวมข้อมูลจากทุกฝ่ายที่จำเป็นต่อการวางแผนหรือการวางนโยบายไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน 2. สำนักงานเขตวังทองหลางมีฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนหรือกำหนดนโยบาย

เป้าหมายของโครงการ

ทุกฝ่ายนำข้อมูลที่จำเป็นต่อการวางแผนเข้าสู่ฐานข้อมูลได้ครบถ้วน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๒ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-11)

100.00

11/9/2563 : ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลตามขั้นตอนที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนดได้ครบถ้วน และดำเนินการนำเข้าฐานข้อมูลครบทั้ง 22 ข้อหัว รวมถึงการปรับปรุงข้อมูลรายเดือนให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-25)

90.00

25/8/2563 : ดำเนินการลงฐานข้อมูลครบแล้วจำนวน 22 ข้อมูล และอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงข้อมูลรายเดือนให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/7/2563 : ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-25)

70.00

25/6/2563 : ดำเนินการอัพโหลดข้อมูลตาราง Excel เข้าระบบฐานข้อมูลของ สยป. เรียบร้อยแล้ว โดยขณะนี้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลรายเดือนบางรายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-27)

60.00

27/5/2563 : ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลตามรายการข้อมูลเชิงพื้นที่เขต ใสไฟล์ EXCEL ตามที่ สยป กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :- มีการปรับแก้แบบการจัดเก็บหลายครั้ง ทำให้เสียเวลาในการกรอกข้อมูลใหม่

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-29)

50.00

29/4/2563 : ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ตามที่ สยป กำหนดและนำเข้าระบบฐานข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2020-03-24)

42.00

24/3/2563 : ได้จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2020-02-28)

37.00

28/2/2563 : ดำเนินการทบทวนภารกิจของหน่วยงานและบัญชีรายการฐานข้อมูลของสำนักงานเขตที่ดำเนินการจัดเก็บหรือที่มีอยู่ ส่งให้ สยป. เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2020-01-29)

22.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างรอขั้นตอนการดำเนินงานจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ( สยป. )

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-29)

20.00

29/12/2562 : อยู่iระหว่างรอสำนักยุทธสาสตร์และประเมินผล ประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-24)

7.00

24/11/2562 : อยู่ระหว่างประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-20)

5.00

20/10/2562 :อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3139

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3139

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-0846

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัด : 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 6.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 6.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.10

100 / 100
2
0.60

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
6.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **