ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

วังทองหลางร่วมใจรักษ์คลองเจ้าคุณสิงห์ : 50450000-3140

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2563)

75.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 75.00

นางสาวแสงเดือน แสงอรุณ โทร.6980

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตวังทองหลาง มีขนาดพื้นที่โดยประมาณ 18.905 ตารางกิโลเมตร สภาพโดยทั่วไปเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง มีคลองสายหลัก ได้แก่ คลองแสนแสบ คลองลาดพร้าว และคลอง เจ้าคุณสิงห์ ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญในการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ สามารถระบายน้ำจากพื้นผิวจราจรลงสู่ท่อระบายน้ำและคูคลองได้อย่างรวดเร็ว และมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2560-พ.ศ.2565) ในยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” มิติที่ 1.4 ปลอดภัยพิบัติ เป้าหมายที่ 1.4.1 กรุงเทพมหานครสามารถ ลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ เป้าประสงค์ที่ 1.4.1.1 กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลากเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ ในการจัดการสาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัย และมิติที่ 2.2 พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่ เป้าหมายที่ 2.2.1 กรุงเทพมหานครเป็นมหานครร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ ตามมาตรฐานสากล เป้าประสงค์ที่ 2.2.1.1 พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจายทั่วในพื้นที่ ให้ประชาชนกรุงเทพมหานครได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี คลองเจ้าคุณสิงห์เป็นคลองสายหลักในพื้นที่เขตวังทองหลางที่ช่วยระบายน้ำจากผิวจราจรบริเวณถนนลาดพร้าว และถนนอินทราภรณ์ ลงสู่คลองแสนแสบ ลักษณะทางกายภาพของคลองเจ้าคุณสิงห์ มีความยาว 4,900 เมตร กว้าง 4-9 เมตร ระดับขุดลอก -2 ม.รทก. ตำแหน่งคลองบริเวณข้างโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) มีลักษณะเป็นคอขวด ทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ที่ผ่านมาสำนักการระบายน้ำ ได้มีการขุดลอกเลน ของคลองเจ้าคุณสิงห์แล้ว เมื่อปี พ.ศ. 2562 พร้อมทั้งได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฮโดรลิก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเร่งระบายน้ำบริเวณโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กำลังสูบ 3 ลูกบาศก์เมตร/วินาที เพิ่มเติมเมื่อปีพ.ศ. 2562 จำนวน 2 เครื่อง รวมเป็นกำลังสูบ 6 ลูกบาศก์เมตร/วินาที บริเวณบ่อสูบน้ำตอนคลองเจ้าคุณสิงห์ (ขาออก) มีกำลังสูบ 2.20 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และบริเวณบ่อสูบน้ำตอนคลองเจ้าคุณสิงค์ (ขาเข้า) มีกำลังสูบ 2 ลูกบาศก์เมตร/วินาที รวมเป็นกำลังสูบ 4.20 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และเมื่อรวมกำลังสูบที่เพิ่มเติม จะได้กำลังสูบรวมเป็น 10.20 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ทำให้ประสิทธิภาพในการระบายน้ำในช่วงฝนตกหนักเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น จากข้อมูลกองสารสนเทศ สำนักการระบายน้ำ ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 –พ.ศ. 2562 พบว่า ความสามารถในการระบายน้ำท่วมขังบริเวณถนนลาดพร้าว และถนนอินทราภรณ์ กรณีฝนตกไม่เกิน 100 มิลลิเมตร มีค่าเฉลี่ย 230 210 และ 180 นาทีตามลำดับ สำนักงานเขตวังทองหลาง จึงได้มีการจัดตั้งชุมชนคนรักษ์คลองเจ้าคุณสิงห์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม ให้ดูแลรักษาคลองเจ้าคุณสิงห์ ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาทรัพยากรน้ำ และร่วมปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม

50450700/50450700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ กรณีฝนตกหนักในถนนลาดพร้าวขาเข้า-ขาออก และถนนอินทราภรณ์ 2. เพื่อปรับภูมิทัศน์ทางกายภาพของคลองเจ้าคุณสิงห์ตลอดแนวทางเดินริมคลองในระยะเป้าหมาย และสร้างแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ 3. เพื่อแก้ไขปัญหาการรุกล้ำพื้นที่คลองเจ้าคุณสิงห์

เป้าหมายของโครงการ

1. ความสามารถในการระบายน้ำท่วมขังบริเวณถนนลาดพร้าว และถนนอินทราภรณ์ กรณีฝนตกไม่เกิน 100 มิลลิเมตร ใช้เวลาระบายน้ำไม่เกิน 180 นาที 2. คลองเจ้าคุณสิงห์ตลอดแนวทางเดินริมคลองในระยะเป้าหมายมีภูมิทัศน์ทางกายภาพที่สะอาด สวยงาม และสร้างแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ จำนวน 2 แหล่ง 3. ไม่มีผู้บุกรุกพื้นที่คลองเจ้าคุณสิงห์ และไม่มีผู้บุกรุกเพิ่มขึ้นหลังจากดำเนินโครงการแล้ว

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-31)

75.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายโกมินทร์ ชินบุตร ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ได้ตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งเชิญประชาชนในพื้นที่เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ "วิถีวังทอง แหล่งเรียนรู้ คู่ความพอเพียง" บริเวณริมคลองเจ้าคุณสิงห์ ตรงข้ามโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ซอยรามคำแหง 43/1 ซึ่งศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตร โดยมีแปลงปลูกต้นปอเทือง แปลงปลูกต้นทานตะวัน และแปลงปลูกพืชผักสวนครัว ซึ่งช่วงนี้ต้นทานตะวันออกดอกสวยงามเหมาะสำหรับการถ่ายภาพเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจแห่งที่ 2 ตามโครงการวังทองหลางร่วมใจรักษ์คลองเจ้าคุณสิงห์ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายโกมินทร์ ชินบุตร ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง มอบหมายหัวหน้าฝ่ายการศึกษา จัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนในการดูแลรักษาคลอง การรักษาทรัพยากรน้ำ เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่เด็กนักเรียนในเรื่องของการดูแลรักษาคลอง ตามโครงการวังทองหลางร่วมใจรักษ์คลองเจ้าคุณสิงห์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-29)

70.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายโกมินทร์ ชินบุตร ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำที่สาธารณะบริเวณแนวคลองเจ้าคุณสิงห์ ตามโครงการ "วังทองหลางร่วมใจรักษ์คลองเจ้าคุณสิงห์" วันที่ 6 มิถุนายน 2563 นายโกมินทร์ ชินบุตร ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง มอบหมายฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ตัดแต่งไม้ใหญ่ริมคลองเจ้าคุณสิงห์ และอิฐปูตัวหนอนทำทางเดินศูนย์การเรียนรู้ "วิถีวังทอง แหล่งเรียนรู้ คู่ความพอเพียง" ตามโครงการวังทองหลางร่วมใจรักษ์คลองเจ้าคุณสิงห์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 63.00 (2020-05-22)

63.00

22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองเจ้าคุณสิงห์ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 นายโกมินทร์ ชินบุตร ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง ได้มอบหมายฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ทำความสะอาดและกำจัดวัชพืชบริเวณริมคลองเจ้าคุณสิงห์ เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองให้่สวยงามตามโครงการ "วังทองหลางร่วมใจรักษ์คลองเจ้าคุณสิงห์"

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-26)

60.00

26/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... วันที่ 7 เมษายน 2563 นายโกมินทร์ ชินบุตร ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง ได้มอบหมายให้ฝ่ายโยธาและฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เตรียมพื้นที่เพื่อจัดทำแหล่งพักผ่อนหย่อนใจแห่งที่ 2 ตามโครงการ "วังทองหลางรักษ์คลองเจ้าคุณสิงห์" บริเวณพื้นที่ตรงข้ามโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ซอยรามคำแหง 43/1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-24)

45.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... วันที่ 27 มีนาคม 2563 นายโกมินทร์ ชินบุตร ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง ได้มอบหมายฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ขนย้ายอุปกรณ์และดิน เตรียมปลูกต้นไม้บริเวณริมคลองเจ้าคุณสิงห์ เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองเจ้าคุณสิงห์ให้สวยงาม ตามโครงการวังทองหลางร่วมใจรักษ์คลองเจ้าคุณสิงห์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-24)

40.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายโกมินทร์ ชินบุตร ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง มอบหมายนางสาวศิริลักษณ์ ลีระศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นายเกียรติศักดิ์ รื่นจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต และคณะผู้บริหารเขต ลงพื้นที่ตรวจสอบการติดตั้งราวเหล็กกันตก บริเวณทางเดินริมคลองเจ้าคุณสิงห์ ซอยลาดพร้าว 112 เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยและป้องกันอันตรายแก่ประชาชนผู้ใช้ทางสัญจร ตามโครงการวังทองหลางร่วมใจ รักษ์คลองเจ้าคุณสิงห์ ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นโครงการของการบริการที่ดีที่สุดของหน่วยงาน ประจำปี 2563 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายโกมินทร์ ชินบุตร ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง มอบหมายนางสาวรัชฎา มณีวงศ์ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการ บ้านเรือน ชุมชน หอพัก ที่พักอาศัยบริเวณริมคลองเจ้าคุณสิงห์ ติดตั้งและใช้ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น ตามโครงการวังทองหลางร่วมใจรักษ์คลองเจ้าคุณสิงห์ เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ร่วมกันปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม และให้ดูแลรักษาคลองเจ้าคุณสิงห์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-24)

30.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... วันที่ 10 มกราคม 2563 นายโกมินทร์ ชินบุตร ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง มอบหมายฝ่ายรักษาความสะอาด ดำเนินการทำรั้วกั้นบริเวณพื้นที่ว่างริมคลองเจ้าคุณสิงห์ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตามโครงการวังทองหลางร่วมใจรักษ์คลองเจ้าคุณสิงห์ ซึ่งเป็นโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ของสำนักงานเขตวังทองหลาง วันที่ 19 มกราคม 2563 นายโกมินทร์ ชินบุตร ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เขต ร่วมกับนายยอง คยุน คิม นายกสมาคมเผยแพร่ข่าวประเสริฐทั่วโลก คริสตจักรของพระเจ้า (ASEZ WAO) กลุ่มเยาวชนคนทำงาน ชาวเกาหลีใต้ และกลุ่มนักเรียนจิตอาสาจากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณแนวทางเดินริมคลองเจ้าคุณสิงห์ สวนหย่อมเจ้าคุณสิงห์ ซอยลาดพร้าว 112 โดยร่วมกันวาดภาพศิลปะและทาสีบนผนังกำแพง ให้มีความสวยงามและน่ามอง และใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ตามโครงการวังทองหลางร่วมใจ รักษ์คลองเจ้าคุณสิงห์ ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นโครงการของการบริการที่ดีที่สุดของหน่วยงาน ประจำปี 2563 โดยสำนักงานเขตวังทองหลางได้รับการสนับสนุนสี อุปกรณ์ทาสี และน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากสถานประกอบการภาคเอกชนในพื้นที่เขตวังทองหลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-22)

15.00

22/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 18 ธันวาคม 2562 นายโกมินทร์ ชินบุตร ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง มอบหมายฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ริมคลอง จัดเก็บขยะเศษวัสดุเศษใบไม้ ตามโครงการวังทองหลางร่วมใจรักษ์คลองเจ้าคุณสิงห์ ณ ริมคลองเจ้าคุณสิงห์ ซอยลาดพร้าว 112 แขวงพลับพลา และกำหนดดำเนินโครงการครั้งต่อไปวันที่ 26 ธันวาคม 2562 วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นายโกมินทร์ ชินบุตร ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง มอบหมายนางสาวศิริลัษณ์ ลีระศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต และนายเกียรติศักดิ์ รื่นจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต เปิดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองเจ้าคุณสิงห์ เพื่อเตรียมพื้นที่จัดทำแหล่งพักผ่อนหย่อนใจแห่งที่ 2 ณ บริเวณพื้นที่ตรงข้ามโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ซอยรามคำแหง 43/1 ตามโครงการ "วังทองหลางร่วมใจรักษ์คลองเจ้าคุณสิงห์" ซึ่งเป็นโครงการให้บริการที่ดีที่สุดของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยร่วมดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดเก็บขยะเศษวัสดุ ตัดแต่งกิ่งไม้และวัชพืช เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และประชาชนทุกคนได้ใช้พื้นที่ริมคลองเจ้าคุณสิงห์เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ โดยมีคณะผู้บริหารเขต เจ้าหน้าที่เขตวังทองหลาง ร่วมกับคณะครูและเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-24)

10.00

24/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดการประชุมวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เปิดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองเจ้าคุณสิงห์ ตามโครงการ "วังทองหลางร่วมใจรักษ์คลองเจ้าคุณสิงห์" ซึ่งเป็นโครงการให้บริหารที่ดีที่สุดของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-20)

5.00

20/10/2562 : อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3140

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3140

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-0844

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัด : 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด ( Best Service )

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 7.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.1000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.10

100 / 100
2
0.10

100 / 100
3
5.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **