ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการวังทองหลาง รวมใจแก้ไขปัญหา ( โครงการรักษารอบ Best Service ) : 50450000-3141

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวชมัยพร ทองจันทร์ ( โทร 6965-6957 )

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาของเขตวังทองหลาง ในด้านต้นไม้ บาทวิถี ฝาท่อระบายน้ำทางเท้า ไฟฟ้า บริเวณถนนอินทราภรณ์ ถนนประชาอุทิศ ถนนโชคชัย 4 รวมไปถึงเส้นทางบริเวณซอยลาดพร้าว 64 /ซอยลาดพร้าว 71 /ซอยลาดพร้าว 80 /ซอยลาดพร้าว 87 /ซอยลาดพร้าว 101 และซอยลาดพร้าว 112 ได้กำหนดให้มีการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมและพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ในระยะทางที่กำหนด ให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามและการออกตรวจเพื่อบำรุงรักษาสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงามและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ถนนทั้ง 3 สายและเส้นทางบริเวณซอยลาดพร้าวทั้ง 6 ซอย โดยให้มีคณะทำงานและเครือข่ายฯ เพื่อร่วมกันตรวจสอบค้นหาปัญหาเหตุเดือดร้อนและดำเนินการแก้ไขได้ทันท่วงที

50450300/50450300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายโยธา ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 3. เพื่อให้การตรวจสอบแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ลดปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชน และเพิ่มความปลอดภัยกับประชาชนในพื้นที่ 4. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการดูแลและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคของเขตวังทองหลาง

เป้าหมายของโครงการ

1 พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนทั้ง 3 สาย รวมไปถึงเส้นทางบริเวณซอยลาดพร้าวทั้ง 6 ซอย ในพื้นที่เขตวังทองหลาง ให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย ประกอบด้วย 1.1 ถนนอินทราภรณ์ (จากคลองเจ้าคุณสิงห์ ถึงถนนประดิษฐ์มนูธรรม ระยะทาง 1.120 กิโลเมตร) 1.2 ถนนประชาอุทิศ (จากถนนประดิษฐ์มนูธรรม ถึงคลองลาดพร้าว ระยะทาง 0.880 กิโลเมตร) 1.3 ถนนโชคชัย 4 (จากถนนลาดพร้าว ถึงคลองทรงกระเทียม ระยะทาง 0.890 กิโลเมตร) 1.4 ซอยลาดพร้าว 64 (จากปากซอยลาดพร้าว 64 ถึงสุดซอยลาดพร้าว 64 ระยะทาง 0.590 กิโลเมตร) 1.5 ซอยลาดพร้าว 71 (จากปากซอยลาดพร้าว 71 ถึงถนนสังคมสงเคราะห์ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร) 1.6 ซอยลาดพร้าว 80 (จากปากซอยลาดพร้าว 80 ถึงสุดซอยลาดพร้าว 80 ระยะทาง 1.050 กิโลเมตร) 1.7 ซอยลาดพร้าว 87 (จากปากซอยลาดพร้าว 87 ถึงคลองทรงกระเทียม ระยะทาง 2.070 กิโลเมตร) 1.8 ซอยลาดพร้าว 101 (จากปากซอยลาดพร้าว 101 ถึง คลองลำพังพวยระยะทาง 1.522 กิโลเมตร) 1.9 ซอยลาดพร้าว 112 (ปากซอยลาดพร้าว 112 ถึงคลองเจ้าคุณสิงห์ระยะทาง 1.780 กิโลเมตร) รวมระยะทางทั้งสิ้น 10.702 กิโลเมตร 2. จัดตั้งเครือข่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนทั้ง 3 สายและเส้นทางบริเวณซอยลาดพร้าวทั้ง 6 ซอย โดยดำเนินการจัดประชุมเครือข่ายพร้อมลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านสาธารณูปโภค เป็นประจำทุกวัน และจัดตั้งช่องทางการสื่อสารผ่านทางกลุ่มไลน์ (Line) โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ ประมาณ 12 หน่วยงาน ประกอบด้วย 2.1 เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตวังทองหลาง 2.2 สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย 2.3 สถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง 2.4 สถานประกอบการในพื้นที่ 2.5 เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าในพื้นที่ 2.6 เจ้าหน้าที่การประปาในพื้นที่ 2.7 เจ้าหน้าที่ อปพร.เขตวังทองหลาง 2.8 กองกำลังรักษาความสงบเขตวังทองหลาง 2.9 ประธานกรรมการชุมชนในพื้นที่ 2.10วินรถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่ 2.11ชมรมผู้สูงอายุ 2.12คณะกรรมการประชาคมในพื้นที่ 3. ดำเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของบาทวิถี ปัญหาเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของถนนที่มีประชาชนใช้สัญจร ปัญหาจากฝนตกและมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ การระบายน้ำ ฝาท่อระบายน้ำ ปัญหาเกี่ยวกับการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ปัญหาด้านต้นไม้ ปัญหาที่ตรวจพบสามารถแก้ไขได้ภายในระยะ 3 ชั่วโมง 4. ปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านสาธารณูปโภค จากสายด่วน 1555 ไม่เกิน 60 เรื่อง (ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน 2563)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-11)

100.00

11/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-08-28)

65.00

28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจพื้นที่ซอยลาดพร้าว 112 บริเวณคลองเจ้าคุณสิงห์และปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-31)

60.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจพื้นที่ซอยลาดพร้าว 112 บริเวณคลองเจ้าคุณสิงห์และปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-29)

50.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจพื้นที่ซอยลาดพร้าว 112 บริเวณคลองเจ้าคุณสิงห์และปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-26)

40.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจพื้นที่ซอยลาดพร้าว 112 บริเวณคลองเจ้าคุณสิงห์และปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-30)

35.00

30/4/2563 : ตรวจพื้นที่ซอยลาดพร้าว 112 บริเวณคลองเจ้าคุณสิงห์และปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-03-27)

25.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจพื้นที่ซอยลาดพร้าว 112 บริเวณคลองเจ้าคุณสิงห์และปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-24)

20.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจพื้นที่ซอยลาดพร้าว 112 บริเวณคลองเจ้าคุณสิงห์และปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-29)

15.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจพื้นที่ซอยลาดพร้าว 112 บริเวณคลองเจ้าคุณสิงห์และปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-29)

10.00

29/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนการลงพื้นที่บริเวณซอยที่จะดำเนินการปรับปรุง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-24)

7.00

24/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมเตรียมความพร้อมของคณะทำงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี่

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-20)

5.00

20/10/2562 : อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3141

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3141

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-0844

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัด : 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด ( Best Service )

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 7.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 7.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.10

100 / 100
2
0.10

100 / 100
3
5.00

100 / 100
4
7.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **