ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว : 50450000-3143

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายธนพัฒน์ รัตนโสภานุวัฒน์ ( โทร 6976 )

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

-ปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้เกิดภัยธรรมชาติขึ้นทั่วโลก สร้างความสูญเสียให้แก่มนุษยชาติอย่างมหาศาล ซึ่งที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ตระหนักและให้ความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อมโดยกำหนดให้เป็นนโนยบายที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน การเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ดังนั้น สำนักงานเขตวังทองหลางโดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จึงได้จัดทำโครงการเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนหย่อม และสวนถนนริมทางเท้าซอยลาดพร้าว 84 ด้วยการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ บำรุงรักษา ต้นไม้ให้มีความสวยงาม ร่มรื่น เป็นระเบียบเรียบร้อยและปราศจากมลพิษทางอากาศ

50450600/50450600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนหย่อม และสวนถนนริมทางเท้าซอยลาดพร้าว 84 เป็นพื้นที่สีเขียว ด้วยการปลูกต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ พืชสมุนไพร ให้เกิดความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย

เป้าหมายของโครงการ

- ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณสวนหย่อม และสวนถนนริมทางเท้า ซอยลาดพร้าว 84 เป็นพื้นที่สีเขียว ด้วยการปลูกต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ พืชสมุนไพร ให้เกิดความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/09/2563 : ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณสวนหย่อม และสวนริมทางเท้าระหว่างซอยลาดพร้าว 84 เนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 43 ตารางวา - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี่

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-29)

100.00

29/8/2563 : ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-30)

80.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างเพาะ-ขยาพันธ์ุพืชสมุนไพรลงแปลงเพาะปลูก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-28)

75.00

28/6/2563 : อยู่ระหว่างเพาะ-ขยายพันธุ์พืชสมุนไพรลงแปลงเพาะปลูก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-30)

70.00

30/5/2563 : อยู่ระหว่างเพาะ-ขยายพันธุ์พืชสมุนไพรลงแปลงเพาะปลูก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-26)

60.00

26/4/2563 : อยู่ระหว่างเริ่มเพาะ-ขยายพันธุ์พืชสมุนไพรลงแปลงเพาะปลูก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-27)

50.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างการสร้างแปลงเพาะพืชสมุนไพร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-27)

40.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับปรุงภูมิทัศน์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-29)

30.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณสวนหย่อม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-29)

20.00

29/12/2562 : - อยู่ระหว่างปรับหน้าดินซอยประดิษฐ์มนูธรรม 84

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-20)

5.00

20/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่อขอนุมัติ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้
:0%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนหย่อมซอยลาดพร้าว 84
:0%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 4
:ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนถนนริมทางเท้าซอยลาดพร้าว 84
:0%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 5
:สรุปและประเมินผลโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3143

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3143

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-0832

ตัวชี้วัด : 07. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **