ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด : 50450000-3150

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางสาวแสงเดือน แสงอรุณ โทร.6980

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

นายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดลูกเสือ และยุวกาชาดมากที่สุด มีบทบาทในการควบคุม กำกับ ดูแล ผู้บังคับบัญชาฝึกอบรมและกิจกรรมต่างๆ อยู่ในความควบคุมของผู้กำกับ รองผู้กำกับและผู้นำกลุ่มหรือรองผู้นำกลุ่ม ลูกเสือยุวกาชาดที่เข้ารับการฝึกอบรมจะมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่จะเป็นผู้นำหมู่ลูกเสือหรือผู้นำยุวกาชาดที่ดีทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชา ในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนลูกเสือ ยุวกาชาด ซึ่งเป็นการเสริมสร้างให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อื่นมีความเป็นผู้นำ ผู้ตาม ตามระบอบประชาธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นการพัฒนาคุณลักษณะ ของนักเรียน

50450700/50450700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถ ทักษะประสบการณ์ตลอดจน สามารถเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดีได้ ๒.๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบและบทบาทของตนเองในฐานะผู้นำ ๒.๓ เพื่อพัฒนากิจการลูกเสือ-ยุวกาชาดระดับเขต ๒.๔ ผู้เข้าการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่นให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๒.๕ เป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

เป้าหมายของโครงการ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “นายหมู่ลูกเสือสามัญและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด” จำนวน ๑๐๐ คน จากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตวังทองหลาง จำนวน ๓ โรงเรียนดังนี้ ๓.๑ โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว จำนวนลูกเสือสามัญ ๑๐ คน, ยุวกาชาด ๑๐ คน, ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๒ คน, ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ๒ คน รวม ๒๔ คน ๓.๒ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม จำนวนลูกเสือสามัญ ๑๕ คน, ยุวกาชาด ๑๕ คน, ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๔ คน, ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ๔ คน รวม ๓๘ คน ๓.๓ โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก จำนวนลูกเสือสามัญ ๑๕ คน, ยุวกาชาด ๑๕ คน, ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๔ คน, ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ๔ คน รวม ๓๘ คน รวมลูกเสือสามัญ ๔๐ คน, ยุวกาชาด ๔๐ คน, ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๑๐ คน, ผู้บังคับบัญชา ยุวกาชาด ๑๐ คน รวมผู้เข้ารับการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-07-31)

10.00

31/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ยกเลิกโครงการตามหนังสือที่ กท 8207/196 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 เรื่อง ขอยกเลิกการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-06-29)

10.00

29/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...ชะลอการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-05-22)

10.00

22/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก... ชะลอการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.00 (2020-04-26)

26.00

26/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-03-24)

25.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการขออนุมัติเงินงวดที่ 3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-25)

25.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-25)

20.00

25/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... กำหนดฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด ในเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2563 ขออนุมัติเงินงวดที่ 3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-22)

15.00

22/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด ในเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-24)

10.00

24/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว กำหนดการดำเนินโครงการเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการและขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการเขียนโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3150

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3150

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-0823

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **