ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู : 50450000-3152

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2563)

37.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 37.00

นางสาวแสงเดือน แสงอรุณ โทร.6980

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตวังทองหลาง ฝ่ายการศึกษา ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่สำนักงานเขตวังทองหลาง ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง ซึ่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการจัดการศึกษาให้บรรลุผลตามเป้าหมาย เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่สำนักงานเขตวังทองหลาง เป็นแนวทางเดียวกัน สำนักงานเขตวังทองหลาง ฝ่ายการศึกษา จึงจัดทำโครงการประชุมครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่สำนักงานเขตวังทองหลาง เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน พัฒนางานในหน้าที่ จนเกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

50450700/50450700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่สำนักงานเขตวังทองหลางดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแนวทางเดียวกัน ๒.๒ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ทันกับเหตุการณ์และรับทราบนโยบายทางการศึกษาให้เป็นปัจจุบัน

เป้าหมายของโครงการ

๓.๑ ด้านปริมาณ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตวังทองหลาง จำนวน ๓ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก และโรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว เข้าร่วมประชุม ๓.๒ ด้านคุณภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตวังทองหลาง ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะในการพัฒนาการเรียนการสอน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2020-05-23)

37.00

23/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... งดการดำเนินโครงการเนื่องจากส่งคืนสำนักงบประมาณตามหนังสือ ที่ กท 8208/333 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2020-04-26)

37.00

26/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-24)

35.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว กำหนดการประชุมเดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-25)

30.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 และเตรียมการประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-24)

25.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... กำลังดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-22)

20.00

22/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงานและกำหนดวันดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-24)

10.00

24/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว กำหนดขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการและขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการเขียนโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3152

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3152

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-0823

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **