ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย : 50450000-3162

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวแสงเดือน แสงอรุณ โทร.6980

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรทั้งทางบกและทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ ซึ่งสถิติพบว่าในแต่ละปีมีเด็กจมน้ำตายเป็นอันดับหนึ่ง จากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่างๆ จึงมีนโยบายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาต้องว่ายน้ำเป็น ด้วยเหตุนี้สำนักงานเขตวังทองหลางจึงจัดทำโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสามารถว่ายน้ำช่วยเหลือตัวเองได้

50450700/50450700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตวังทองหลางมีทักษะว่ายน้ำพื้นฐานและทักษะการเอาชีวิตรอด 2.2 เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตวังทองหลางมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์ 2.3 เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตวังทองหลางสนใจการเล่นกีฬา ห่างไกลจากยาเสพติด 2.4 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตวังทองหลาง

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตวังทองหลาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในแต่ละปีการศึกษาทุกคนได้เรียนว่ายน้ำและมีทักษะการ เอาชีวิตรอด จำนวน 130 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-06-29)

100.00

29/6/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-05-23)

92.00

23/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาผู้สอนว่ายน้ำ 4,500 บาท โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาผู้สอนว่ายน้ำ 4,750 บาท, เบิกจ่ายค่าจ้างเหมารถโดยสาร รับ-ส่ง นักเรียน 2,850 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-04-26)

90.00

26/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแกเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาผู้สอนว่ายน้ำ 7,500 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-24)

50.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแกเบิกจ่ายค่าชุดว่ายน้ำพร้อมหมวก 7,500 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-25)

40.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว เบิกจ่ายค่าชุดว่ายน้ำพร้อมหมวก 4,750 บาท, โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม เบิกจ่ายค่าชุดว่ายน้ำพร้อมหมวก 17,000 บาท, เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาผู้สอนว่ายน้ำ 17,000 บาท, เบิกจ่ายค่าจ้างเหมารถโดยสาร รับ-ส่ง นักเรียน 13,500 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-24)

25.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... แจ้งผู้รับจ้างลงนามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-22)

20.00

22/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนในสังกัดหาผู้รับจ้างเหมายานพาหนะนำนักเรียนไปเรียนว่ายน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มึ

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-24)

10.00

24/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการและเงินประจำงวดแล้ว โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างจัดหาสถานที่ว่ายน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการและขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการเขียนโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3162

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3162

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-0822

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **