ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม : 50450000-3165

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2563)

85.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 85.00

นางสาวแสงเดือน แสงอรุณ โทร.6980

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การสร้างบรรยากาศการเรียนที่ดี มีความพร้อมทั้งด้าน อาคาร สถานที่ และบุคลากร เป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของกรุงเทพมหานคร ดังนั้นจึงปรับปรุงโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาและการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน

50450700/50450700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อได้อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ใช้เป็นห้องลูกเสือและห้องศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมจัดการขยะ ผลที่ได้รับเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างไร พื้นที่ด้านหลังห้องประชุม เป็นอาคารครึ่งปูนครึ่งไม้ที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม สภาพโครงสร้างอาคารไม่แข็งแรง อาจเป็นอันตรายต่อนักเรียนได้ หากสร้างอาคารใหม่เป็นอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น จะได้อาคารที่มีความแข็งแรงปลอดภัย และมีรูปแบบที่สวยงาม พร้อมรองรับการใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

- ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น - ครุภัณฑ์ ตามแบบเลขที่ ขวท.1/2563 (ระยะเวลาดำเนินการ 200 วัน)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-09-25)

85.00

25/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-08-28)

50.00

28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-07-31)

45.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-06-29)

20.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-05-26)

15.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-04-26)

15.00

26/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-03-24)

15.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... แจ้งผู้รับจ้างมาวางค้ำประกันสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.00 (2020-02-24)

14.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2020-01-24)

13.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-12-21)

12.00

21/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างวางค้ำประกัน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดแบบสรุปรายการก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการเขียนโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3165

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3165

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-0823

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **