ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก : 50450000-3166

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2563)

85.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 85.00

นางสาวแสงเดือน แสงอรุณ โทร.6980

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การสร้างบรรยากาศการเรียนที่ดี มีความพร้อมทั้งด้าน อาคาร สถานที่ และบุคลากร เป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของกรุงเทพมหานคร ดังนั้นจึงปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าดอนสะแกให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาและการทำกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน

50450700/50450700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเปลี่ยนประตูกระจกอลูมิเนียมที่มีความชำรุดให้ใช้งานได้ตามปกติ และปรับสภาพพื้นที่ม้านั่งเดิมให้เป็นพื้นที่วางตู้เก็บหนังสือ - เพื่อเปลี่ยนราวบันไดเหล็กที่ผุพัง มีรอยแตกแหลมคมเป็นอันตรายต่อเด็กนักเรียน เป็นราวบันไดสแตนเลสที่มีความแข็งแรงทนทานกว่าเดิม - เพื่อเปลี่ยนฝ้าและหลังคาเดิมที่ชำรุดรั่วซึม เป็นฝ้าแบบอคุสติก (ดูดซับเสียง) และหลังคาใหม่ - เพื่อได้ตู้หนังสือและเคาน์เตอร์ห้องสมุด ผลที่ได้รับเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างไร - นักเรียนสามารถใช้ห้องสมุดได้อย่างสะดวกสบาย และมีตู้เก็บหนังสือเพิ่มมากขึ้น - นักเรียนสามารถเดินจับราวบันไดขึ้นห้องนาฏศิลป์ได้อย่างปลอดภัย - นักเรียนได้มีห้องเรียนนาฏศิลป์ที่มีฝ้าดูดซับเสียง เสียงไม่ดังรบกวนห้องเรียนอื่น และหลังคาไม่รั่วซึม

เป้าหมายของโครงการ

- ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น - ปรับปรุงห้องสมุด และห้องประชุม - ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ (อาคาร 3 ชั้น 2) - ครุภัณฑ์ ตามแบบเลขที่ ขวท.3/2563 (ระยะเวลาดำเนินการ 200 วัน)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-09-25)

85.00

25/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-28)

80.00

28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินงานตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-31)

75.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-29)

50.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-05-26)

30.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2020-04-26)

22.00

26/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-03-24)

20.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-02-25)

15.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ขออนุมัติจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2020-01-24)

13.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ขอนุมัติจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-21)

10.00

21/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขายแบบ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-11-25)

8.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างประกาศรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดแบบสรุปรายการก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการเขียนโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3166

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3166

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-0823

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **