ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การให้บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ดูดและเก็บไขมัน : 50450000-3167

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายธนพัฒน์ รัตนโสภานุวัฒน์ (โทร 6976)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

-ภาระกิจหลักของฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะคือมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการให้บริการด้านการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในพื้นที่ ซึ่งหนึ่งในภารกิจหลักคือการให้บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ดูดและเก็บไขมันจากอาคารบ้านเรือนประชาชน รวมถึงสถานประกอบการทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่เขต รวมถึงการนำสิ่งปฏิกูลและไขมันไปกำจัดให้ถูกวิธี ป้องกันโรคติดต่อ ป้องกันการเกิดมลภาวะในดินหรือในแหล่งน้ำธรรมชาติ ป้องกันปัญหาไขมันอุดตันตามท่อระบายน้ำและมีสภาพแวดล้อมที่ดี

50450600/50450600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การกำจัดสิ่งปฏิกูล ดูดและเก็บไขมันเป็นไปอย่างถูกวิธี 2. เพื่อป้องกันการเกิดโรคติดต่อที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร 3. เพื่อป้องกันปัญหากากไขมันอุดตันท่อระบายน้ำ 4. เพื่อให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างทั่วถึง ทันตามกำหนด 5. เพื่อป้องกันมิจฉาฉีพลักลอบขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ดูดและเก็บไขมัน และนำไปทิ้งไม่ถูกวิธีหรือทิ้งตามแหล่งน้ำธรรมชาติ 6. เพื่อสร้างความพึงพอใจให้อก่ประชาชนผู้รับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ดูดและเก็บไขมัน

เป้าหมายของโครงการ

- ได้รับความพึงพอใจจากผู้ขอรับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/09/2563 : - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เขตฯ ทราบในการให้บริการสูบสิ่งปฏิกูล - ได้รับความพืงพอในในการให้บริการเดือนกันยายน 63 - การให้บริการดูดและจัดเก็บไขมัน มีผู้รับบริการจำนวน 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.35 สามารถจัดเก็บสิ่งปฏิกูลได้ 40 ลบ.ม. - การให้บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล มีผู้รับบริการจำนวน 98 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.50 สามารถจัดเก็บสิ่งปฏิกูลได้ 192 ลบ.ม. - ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-29)

100.00

29/8/2563 : - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เขตฯ ทราบในการให้บริการสูบสิ่งปฏิกูล - ได้รับความพืงพอในในการให้บริการเดือนสิงหาคม 63 - การให้บริการดูดและจัดเก็บไขมัน มีผู้รับบริการจำนวน 31 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 สามารถจัดเก็บสิ่งปฏิกูลได้ 44 ลบ.ม. - การให้บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล มีผู้รับบริการจำนวน 132 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.32 สามารถจัดเก็บสิ่งปฏิกูลได้ 275 ลบ.ม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-30)

80.00

30/7/2563 : - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เขตฯ ทราบในการให้บริการสูบสิ่งปฏิกูล - ได้รับความพืงพอในในการให้บริการเดือนกรกฎาคม 63 - การให้บริการดูดและจัดเก็บไขมัน มีผู้รับบริการจำนวน 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.75 สามารถจัดเก็บสิ่งปฏิกูลได้ 44 ลบ.ม. - การให้บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล มีผู้รับบริการจำนวน 141 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.70 สามารถจัดเก็บสิ่งปฏิกูลได้ 297.2 ลบ.ม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-28)

75.00

28/6/2563 : - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เขตฯ ทราบในการให้บริการสูบสิ่งปฏิกูล - ได้รับความพืงพอในในการให้บริการเดือนมิถุนายน 63 - การให้บริการดูดและจัดเก็บไขมัน มีผู้รับบริการจำนวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.15 สามารถจัดเก็บสิ่งปฏิกูลได้ 40 ลบ.ม. - การให้บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล มีผู้รับบริการจำนวน 152 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.10 สามารถจัดเก็บสิ่งปฏิกูลได้ 321 ลบ.ม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-30)

70.00

30/5/2563 : - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เขตฯ ทราบในการให้บริการสูบสิ่งปฏิกูล - ได้รับความพืงพอในในการให้บริการเดือนพฤษภาคม 63 - การให้บริการดูดและจัดเก็บไขมัน มีผู้รับบริการจำนวน 31 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.60 สามารถจัดเก็บสิ่งปฏิกูลได้ 64 ลบ.ม. - การให้บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล มีผู้รับบริการจำนวน 123 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.25 สามารถจัดเก็บสิ่งปฏิกูลได้ 287 ลบ.ม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-26)

60.00

26/4/2563 : - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เขตฯ ทราบในการให้บริการสูบสิ่งปฏิกูล - ได้รับความพืงพอในในการให้บริการเดือนเมษายน 63 - การให้บริการดูดและจัดเก็บไขมัน มีผู้รับบริการจำนวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 สามารถจัดเก็บสิ่งปฏิกูลได้ 24 ลบ.ม. - การให้บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล มีผู้รับบริการจำนวน 107 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.88 สามารถจัดเก็บสิ่งปฏิกูลได้ 223 ลบ.ม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-27)

50.00

27/3/2563 : - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เขตฯ ทราบในการให้บริการสูบสิ่งปฏิกูล - ได้รับความพืงพอในในการให้บริการเดือนมีนาคม 63 - การให้บริการดูดและจัดเก็บไขมัน มีผู้รับบริการจำนวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.77 สามารถจัดเก็บสิ่งปฏิกูลได้ 33 ลบ.ม. - การให้บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล มีผู้รับบริการจำนวน 106 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.35 สามารถจัดเก็บสิ่งปฏิกูลได้ 260 ลบ.ม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-27)

40.00

27/2/2563 : - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เขตฯ ทราบในการให้บริการสูบสิ่งปฏิกูล - ได้รับความพืงพอในในการให้บริการเดือนกุมภาพันธ์ 63 - การให้บริการดูดและจัดเก็บไขมัน มีผู้รับบริการจำนวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.5 สามารถจัดเก็บสิ่งปฏิกูลได้ 41 ลบ.ม. - การให้บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล มีผู้รับบริการจำนวน 126 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.9 สามารถจัดเก็บสิ่งปฏิกูลได้ 281 ลบ.ม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-29)

30.00

29/1/2563 : - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เขตฯ ทราบในการให้บริการสูบสิ่งปฏิกูล - ได้รับความพืงพอใจในการให้บริการเดือนมกราคม 2563 - การให้บริการดูดและจัดเก็บไขมัน มีผู้รับบริการจำนวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.5 สามารถจัดเก็บสิ่งปฏิกูลได้ 44 ลบ.ม. - การให้บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล มีผู้รับบริการจำนวน 125 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.25 สามารถจัดเก็บสิ่งปฏิกูลได้ 279 ลบ.ม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-29)

20.00

29/12/2562 : - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เขตฯ ทราบในการให้บริการสูบสิ่งปฏิกูล - ได้รับความพืงพอใจในการให้บริการเดือนธันวาคม 2562 - การให้บริการดูดและจัดเก็บไขมัน มีผู้รับบริการจำนวน 31 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.67 สามารถจัดเก็บสิ่งปฏิกูลได้ 47 ลบ.ม. - การให้บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล มีผู้รับบริการจำนวน 91 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.5 สามารถจัดเก็บสิ่งปฏิกูลได้ 268 ลบ.ม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

2019-11-27 : - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เขตฯ ทราบในการให้บริการสูบสิ่งปฏิกูล - ได้รับความพืงพอใจในการให้บริการเดือนพฤศจิกายน 2562 - การให้บริการดูดและจัดเก็บไขมัน มีผู้รับบริการจำนวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.25 สามารถจัดเก็บสิ่งปฏิกูลได้ 43 ลบ.ม. - การให้บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล มีผู้รับบริการจำนวน 86 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.8 สามารถจัดเก็บสิ่งปฏิกูลได้ 196 ลบ.ม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-21)

5.00

21/10/2562 : - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เขตฯ ทราบในการให้บริการสูบสิ่งปฏิกูล - ได้รับความพืงพอในในการให้บริการเดือนตุลาคม 62 - การให้บริการดูดและจัดเก็บไขมัน มีผู้รับบริการจำนวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.5 สามารถจัดเก็บสิ่งปฏิกูลได้ 50 ลบ.ม. - การให้บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล มีผู้รับบริการจำนวน 134 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.25 สามารถจัดเก็บสิ่งปฏิกูลได้ 285 ลบ.ม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการสำรวจและสอบถาม
:0%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ติดตามและประเมินผลโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการปฏิบัติงาน
:0%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3167

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3167

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-0823

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **