ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การให้บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ดูดและเก็บไขมัน : 50450000-3167

สำนักงานเขตวังทองหลาง

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

นายธนพัฒน์ รัตนโสภานุวัฒน์ (โทร 6976)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

-ภาระกิจหลักของฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะคือมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการให้บริการด้านการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในพื้นที่ ซึ่งหนึ่งในภารกิจหลักคือการให้บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ดูดและเก็บไขมันจากอาคารบ้านเรือนประชาชน รวมถึงสถานประกอบการทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่เขต รวมถึงการนำสิ่งปฏิกูลและไขมันไปกำจัดให้ถูกวิธี ป้องกันโรคติดต่อ ป้องกันการเกิดมลภาวะในดินหรือในแหล่งน้ำธรรมชาติ ป้องกันปัญหาไขมันอุดตันตามท่อระบายน้ำและมีสภาพแวดล้อมที่ดี

50450600/50450600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การกำจัดสิ่งปฏิกูล ดูดและเก็บไขมันเป็นไปอย่างถูกวิธี 2. เพื่อป้องกันการเกิดโรคติดต่อที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร 3. เพื่อป้องกันปัญหากากไขมันอุดตันท่อระบายน้ำ 4. เพื่อให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างทั่วถึง ทันตามกำหนด 5. เพื่อป้องกันมิจฉาฉีพลักลอบขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ดูดและเก็บไขมัน และนำไปทิ้งไม่ถูกวิธีหรือทิ้งตามแหล่งน้ำธรรมชาติ 6. เพื่อสร้างความพึงพอใจให้อก่ประชาชนผู้รับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ดูดและเก็บไขมัน

เป้าหมายของโครงการ

- ได้รับความพึงพอใจจากผู้ขอรับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๒ การจัดการมูลฝอยที่กลางทางอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-29)

20.00

29/12/2562 : - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เขตฯ ทราบในการให้บริการสูบสิ่งปฏิกูล - ได้รับความพืงพอใจในการให้บริการเดือนธันวาคม 2562 - การให้บริการดูดและจัดเก็บไขมัน มีผู้รับบริการจำนวน 31 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.67 สามารถจัดเก็บสิ่งปฏิกูลได้ 47 ลบ.ม. - การให้บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล มีผู้รับบริการจำนวน 91 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.5 สามารถจัดเก็บสิ่งปฏิกูลได้ 268 ลบ.ม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

2019-11-27 : - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เขตฯ ทราบในการให้บริการสูบสิ่งปฏิกูล - ได้รับความพืงพอใจในการให้บริการเดือนพฤศจิกายน 2562 - การให้บริการดูดและจัดเก็บไขมัน มีผู้รับบริการจำนวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.25 สามารถจัดเก็บสิ่งปฏิกูลได้ 43 ลบ.ม. - การให้บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล มีผู้รับบริการจำนวน 86 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.8 สามารถจัดเก็บสิ่งปฏิกูลได้ 196 ลบ.ม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-21)

5.00

21/10/2562 : - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เขตฯ ทราบในการให้บริการสูบสิ่งปฏิกูล - ได้รับความพืงพอในในการให้บริการเดือนตุลาคม 62 - การให้บริการดูดและจัดเก็บไขมัน มีผู้รับบริการจำนวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.5 สามารถจัดเก็บสิ่งปฏิกูลได้ 50 ลบ.ม. - การให้บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล มีผู้รับบริการจำนวน 134 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.25 สามารถจัดเก็บสิ่งปฏิกูลได้ 285 ลบ.ม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการสำรวจและสอบถาม
:0%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ติดตามและประเมินผลโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการปฏิบัติงาน
:0%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3167

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3167

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-0823

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **