ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

(ตัวชี้วัด 2.2.1) กิจกรรมจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 50450000-3171

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวณัฏฐณิชา บุญโสภา ( โทร 6985 )

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตวังทองหลาง จำเป็นต้องเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการจัดทำงบการเงิน รวมถึงบัญชีมูลค่าทรัพย์สินของหน่วยงานให้เป็นไปตามคู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครได้ครบถ้วนเป็นปัจจุบันภายในระยะเวลาที่กำหมายและระเบียบกำหนด และเป็นข้อมูลที่สำคัญในการจัดทำงบการเงินของหน่วยงานและงบการเงินและบัญชีมูลค่าทรัพย์สินในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

50450800/50450800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดทำงบการเงินและบัญชีมูลค่าทรัพย์สินของหน่วยงานได้ถูกต้อง 2. รายงานงบการเงินและบัญชีมูลค่าทรัพย์สินภายในเวลาที่กำหนด 3. เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินและบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปี 2561 ตามคู่มือของกรุงเทพมหานครได้ถูกต้อง และสามารถจัดส่งรายงานให้กองบัญชี สำนักการคลัง ได้ทันภายในเวลาที่กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

1. ดำเนินการจัดรายงานงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2561 ได้ถูกต้อง ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยแนบงบทดลองหลังปิดบัญชีได้ถูก ต้องตามคู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครโดยจัดส่งให้กองบัญชี สำนักการคลัง 2. ดำเนินการจัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ถูกต้อง 3. ดำเนินการจัดส่งรายงานงบการเงินและรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้กองบัญชี สำนักการคลัง ได้ตามกำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-12-26)

100.00

26/12/2562 : ได้จัดทำรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 และรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน ถึงผู้อำนวยการกองบัญชี , ปลัดกรุงเทพมหานคร (ผ่านผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน), ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ตามหนังสือเลขที่ กท8208/7097 ลงวันที่ 28 พ.ย. 2562

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-24)

7.00

24/11/2562 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างเตรียมแผนการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการเขียนโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3171

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3171

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-0841

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัด 2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 1.5

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 1.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.50

100 / 100
2
1.50

100 / 100
3
1.50

100 / 100
4
1.50

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **