ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสำรวจและรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมืองต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร : 50450000-3176

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายธนพัฒน์ รัตนโสภานุวัฒน์ (โทร 6976)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

-การเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นนโยบายหลักในการบริหารงานตามยุทธศาสตร์พัฒนากรุงเทพมหานครโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนทุกภาคส่วน สถานประกอบการและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมที่ดี สร้างรอยยิ้ม ความพึงพอใจและคุณภาพที่ดีแก่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร

50450600/50450600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนให้ประชาชน ภาพเอกชนและสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการเพิ่มและดูแลพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ถือครองของตนเอง 2. เพื่อปฏิบัติตามนโยบายผู้บริหารในการพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งเมืองน่าอยู่และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี 3. เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้ประชาชนสามารถใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

เป้าหมายของโครงการ

-สำรวจพื้นที่สีเขียวและนำเข้าโปรแกรมการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร 3 แห่ง/ไตรมาส รวม 12 แห่ง/ปี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/09/2563 : สำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อนำเข้าฐานข้อมูลฯ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ 1.) บริเวณที่ว่างภายในซอยลาดพร้าว 69 แยก 4 ขนาด 1 ไร่ 3.27 ตารางวา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-29)

100.00

29/8/2563 : สำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อนำเข้าฐานข้อมูลฯ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ 1.) บริเวณที่ว่างภายในซอยลาดพร้าว 126 (แปลงที่ 1) ขนาด 1 งาน 23.53 ตารางวา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-30)

80.00

30/7/2563 : สำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อนำเข้าฐานข้อมูลฯ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ 1.) บริเวณที่ว่างภายในซอยลาดพร้าว 112 (แปลงที่ 1) ขนาด 3 งาน 34.88 ตารางวา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-28)

75.00

28/6/2563 : สำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อนำเข้าฐานข้อมูลฯ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ 1.) บริเวณที่ว่างภายในซอยลาดพร้าว 83 (แปลงที่ 3) ขนาด 2 งาน 18.89 ตารางวา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-30)

70.00

30/5/2563 : สำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อนำเข้าฐานข้อมูลฯ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ 1.) บริเวณที่ว่างภายในซอยลาดพร้าว 83 (แปลงที่ 2) ขนาด 1 ไร่ 1 งาน 93.89 ตารางวา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-26)

60.00

26/4/2563 : สำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อนำเข้าฐานข้อมูลฯ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ 1.) บริเวณที่ว่างภายในซอยลาดพร้าว 83 (แปลงที่ 1) ขนาด 2 ไร่ 0 งาน 37.32 ตารางวา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-27)

50.00

27/3/2563 : สำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อนำเข้าฐานข้อมูลฯ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ 1.) บริเวณที่ว่างภายในซอยลาดพร้าว 80 แยก 26 (แปลงที่ 2) ขนาด 1 ไร่ 2 งาน 26.10 ตารางวา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-27)

40.00

27/2/2563 : สำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อนำเข้าฐานข้อมูลฯ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ 1.) บริเวณที่ว่างภายในซอยพระยาประเสริฐ (แปลงที่ 1) ขนาด 1 ไร่ 2 งาน 7.02 ตารางวา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-29)

30.00

29/1/2563 : สำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อนำเข้าฐานข้อมูลฯ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 1.) บริเวณที่ว่างภายในซอยลาดพร้าว 87 (แปลงที่ 3) ขนาดพื้นที่ 1 งาน 41.69 ตารางวา 2.) บริเวณที่ว่างภายในซอยลาดพร้าว 87 แยก 12 (แปลงที่ 2) ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ 2 งาน 86.84 ตารางวา 3.) บริเวณที่ว่างภายในซอยลาดพร้าว 87 แยก 12 ขนาดพื้นที่ 1 งาน 79.51 ตารางวา 4.) บริเวณที่ว่างภายในซอยรวมน้ำใจ 2 (แปลงที่ 4) ขนาดพื้นที่ 3 งาน 13.61 ตารางวา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-29)

20.00

29/12/2562 : - สำรวจพื้นที่สีเขียวภายในซอยลาดพร้าว 87

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : - อยู่ระหว่างขั้นตอนการสำรวจพื้นที่ในเขตวังทองหลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-23)

5.00

23/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการและเสนอขออนุมััติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ติดตามและประเมินผลโครงการ
:80%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการปฏิบัติงาน
:100%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3176

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3176

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-0832

ตัวชี้วัด : 07. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **