ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสำรวจและรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมืองต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร : 50450000-3176

สำนักงานเขตวังทองหลาง

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

นายธนพัฒน์ รัตนโสภานุวัฒน์ (โทร 6976)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

-การเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นนโยบายหลักในการบริหารงานตามยุทธศาสตร์พัฒนากรุงเทพมหานครโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนทุกภาคส่วน สถานประกอบการและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมที่ดี สร้างรอยยิ้ม ความพึงพอใจและคุณภาพที่ดีแก่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร

50450600/50450600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนให้ประชาชน ภาพเอกชนและสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการเพิ่มและดูแลพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ถือครองของตนเอง 2. เพื่อปฏิบัติตามนโยบายผู้บริหารในการพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งเมืองน่าอยู่และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี 3. เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้ประชาชนสามารถใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

เป้าหมายของโครงการ

-สำรวจพื้นที่สีเขียวและนำเข้าโปรแกรมการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร 3 แห่ง/ไตรมาส รวม 12 แห่ง/ปี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-29)

20.00

29/12/2562 : - สำรวจพื้นที่สีเขียวบริเวณริมทางเท้าในซอยลาดพร้าว 84 ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ 3 งาน 43 ตรว.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : - อยู่ระหว่างขั้นตอนการสำรวจพื้นที่ในเขตวังทองหลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-23)

5.00

23/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการและเสนอขออนุมััติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ติดตามและประเมินผลโครงการ
:80%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการปฏิบัติงาน
:100%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3176

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3176

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-0832

ตัวชี้วัด : 07. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 10.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **