ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย : 50450000-3182

สำนักงานเขตวังทองหลาง

25.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25.00

นางอำพร ฤทธิ์ถาวร โทร.6969

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยตามนโยบายของกรุงเทพมหานครมีความยั่งยืนและเกิดประโยชน์ต่อชาวกรุงเทพมหานครสูงสุด จึงจัดทำโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัยขึ้น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อกำหนดกรอบและทิศทางในการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยให้มีความต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์งานด้านอาหารปลอดภัยของเขตวังทองหลาง ทั้งนี้เพื่อก่อประโยชน์ต่อประชาชนชาววังทองหลาง นักท่องเที่ยว รวมทั้งผู้ที่เข้าพักอาศัยจะได้รับการคุ้มครองสุขภาพจากการบริโภคอาหารปลอดภัย

50450400/50450400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุง ยกระดับมาตรฐานด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหารในสถานประกอบการอาหาร เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร และอาหารริมบาทวิธี 2. เพื่อตรวจสอบคุณภาพอาหาร กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและร้องเรียนด้านอาหาร 3. เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และวิสัยทัศน์อ้านอาหารปลอดภัยให้กว้างไกลและเหมาะสมกับสถานการ และพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้เพื่อคุณภาพงานด้านอาหารปลอดภัย 4. เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ จิตสำนึกและความร่วมมือขององค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปในเรื่องอาหารปลอดภัย 5. เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค และสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย

เป้าหมายของโครงการ

1. ร้อยละ 95 ของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ 2. เฝ้าระวังความปลอดภัยอาหารที่วางจำหน่ายในสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร โดยเก็บตัวอย่างอาหารจากกลุ่มเป้าหมาย คือ ตลาดสด ร้านอาหาร มินิมาร์ท และซูเปอร์มาร์เก็ต เพื่อตรวจวิเคราะห์ภาคสนาม 3. ตรวจสอบด้านสุขลักษณะทางกายภาดของกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 100 ตามหลักการสุขาภิบาลอาหารที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2545 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 4. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องอาหารปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย 5. ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของจำนวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-30)

25.00

30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1 .ตรวจสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร จำนวน 67 ราย - ร้านอาหาร จำนวน 60 ราย - มินิมาร์ท จำนวน 7 ราย 2. ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ 2.1 ตรวจวิเคราะห์ด้านเคมี ทั้งหมด 117 ตัวอย่าง ได้แก่ - สารบอแรกซ์ จำนวน 42 ตัวอย่าง ผ่านทั้งหมด - สารฟอร์มาลีน จำนวน 10 ตัวอย่าง ผ่านทั้งหมด - สารฟอกขาว จำนวน 17 ตัวอย่าง ผ่านทั้งหมด - สารกันรา จำนวน 5 ตัวอย่าง ผ่านทั้งหมด - ยาฆ่าแมลง จำนวน 23 ตัวอย่าง ผ่านทั้งหมด - สีสังเคราะห์ จำนวน 3 ตัวอย่าง ผ่านทั้งหมด - สารโพลาร์ จำนวน 10 ตัวอย่าง ผ่านทั้งหมด - กรดแร่อิสระ จำนวน 2 ตัวอย่าง ผ่านทั้งหมด - ไอโอเดท จำนวน 5 ตัวอย่าง ผ่านทั้งหมด 2.2 ตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยา จำนวน 341 ตัวอย่าง ผ่านทั้งหมด 3. ให้คำแนะนำทั้งหมด 67 ครั้ง - จำนวนสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี - จำนวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมด 443 ร้าน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-29)

15.00

11/29/2019 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1 .ตรวจสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร จำนวน 59 ราย - ร้านอาหาร จำนวน 56 ราย - มินิมาร์ท จำนวน 3 ราย 2. ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ 2.1 ตรวจวิเคราะห์ด้านเคมี ทั้งหมด 115 ตัวอย่าง ได้แก่ - สารบอแรกซ์ จำนวน 45 ตัวอย่าง ผ่านทั้งหมด - สารฟอร์มาลีน จำนวน 10 ตัวอย่าง ผ่านทั้งหมด - สารฟอกขาว จำนวน 15 ตัวอย่าง ผ่านทั้งหมด - สารกันรา จำนวน 5 ตัวอย่าง ผ่านทั้งหมด - ยาฆ่าแมลง จำนวน 20 ตัวอย่าง ผ่านทั้งหมด - สีสังเคราะห์ จำนวน 3 ตัวอย่าง ผ่านทั้งหมด - สารโพลาร์ จำนวน 10 ตัวอย่าง ผ่านทั้งหมด - กรดแร่อิสระ จำนวน 2 ตัวอย่าง ผ่านทั้งหมด - ไอโอเดท จำนวน 5 ตัวอย่าง ผ่านทั้งหมด 2.2 ตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยา จำนวน 322 ตัวอย่าง ผ่านทั้งหมด 3. ให้คำแนะนำทั้งหมด 59 ครั้ง - จำนวนสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี - จำนวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมด 443 ร้าน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำในสถานที่เป้าหมาย - ตลาดประเภทที่ 1 จำนวน 2 ราย - ตลาดประเภทที่ 2 จำนวน 10 ราย - แผงจำหน่ายอาหาร จำนวน 10 ราย - ร้านอาหาร จำนวน 10 ราย - มินิมาร์ท/ร้านขายของชำ จำนวน 12 ราย 2.ตรวจวิเคราะห์ด้านเคมี ทั้งหมด 107 ตัวอย่าง ได้แก่ - สารบอแร็กซ์ จำนวน 20 ตัวอย่าง ผ่านทั้งหมด - สารฟอร์มาลีน จำนวน 8 ตัวอย่าง ผ่านทั้งหมด - สารฟอกขาว จำนวน 29 ตัวอย่าง ผ่านทั้งหมด - สารกันรา จำนวน 5 ตัวอย่าง ผ่านทั้งหมด - ยาฆ่าแมลง จำนวน 15 ตัวอย่าง ผ่านทั้งหมด - สีสังเคราะห์ จำนวน 3 ตัวอย่าง ผ่านทั้งหมด - สารโพลาร์ จำนวน 18 ตัวอย่าง ผ่านทั้งหมด - กรดแร่อิสระ จำนวน 2 ตัวอย่าง ผ่านทั้งหมด - ไอโอเดท จำนวน 7 ตัวอย่าง ผ่านทั้งหมด 3.ตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยา 89 ตัวอย่าง ผ่านทั้งหมด 4.ให้คำแนะนำทั้งหมด 98 ครั้ง ผลการตรวจไม่พบสารเคมีตกค้าง - จำนวนสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี จำนวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมด 468 ร้าน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนปฏิบัติงานและดำเนินการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำใน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบปรุง ผู้สัมผัสอาหาร ตามหลักสูตรของกรุงเทพมหานคร
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดประชาสัมพันธ์โครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3182

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3182

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-0828

ตัวชี้วัด : 04.ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 20.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **