ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส : 50450000-3189

สำนักงานเขตวังทองหลาง

25.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25.00

นางอรวรรณ ขุมบางลี่ โทร 6992

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตวังทองหลาง โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้เล็งเห็นความสำคัญในการระดมความร่วมมือและการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนผู้ประสบภาวะความเดือดร้อน จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฎิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานดังกล่าว

50451000/50451000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสนับสนุนบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์ของศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส และการดำเนินงานของศูนย์รับแจ้งเหตุและบริการครอบครัวในชุมชน

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการจ้างบุคลากรสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เขตวังทองหลาง จำนวน 4 อัตรา ได้แก่ 1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ (นักสังคมสงเคราะห์) วุฒิปริญญาตรี 2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3. อาสาสมัครช่วยนักสังคมสงเคราาะห์ วุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 4. อาสาสมัครคนพิการประจำสำนักงานเขต วุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-17)

60.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตร๊ ฯ ประจำเดือนธันวาคม 2562 รายงานผลการปฏิบัติงนประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 35 ราย 2. ทุนการศึกษา จำนวน 20 ราย 3. ทุนประกอบอาชีพ จำนวน 15 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.67 (2019-11-25)

16.67

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตร๊ ฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 รายงานผลการปฏิบัติงนประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 30 ราย 2. ทุนการศึกษา จำนวน 15 ราย 3. เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทุกข์ยากเดือดร้อน จำนวน 15 ราย 4. ทุนประกอบอาชีพ จำนวน 5 ราย 5. ค่าจัดการงานศพตามประเพณี จำนวน 10 ราย ดำเนินการตรวจเยี่ยมผู้ต้องขังเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนความต้องการที่ได้รับการช่วยเหลือ จำนวน 10 ราย ณ ชุมชนลาดพร้าว 87 ซอยลาดพร้าว 112 ชุมชนทรัพย์สินเก่า,ชุมชนน้อมเกล้า,ชุมชนเทพลีลา ซอยลาดพร้าว 47

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินงานตามขั้นตอนดังนี้ 1. จัดทำเอกสารสงเคราะห์ผู้ประสบความเดือดร้อน 2. จัดทำเอกสารจัดการงานศพตามประเพณี 3. ทำหนังสือถวายฎีกา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการวางแผนโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:ดำเนินการวางแผนโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการเขียนโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการเขียนโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3189

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3189

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-0823

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **