ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส : 50450000-3189

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางอรวรรณ ขุมบางลี่ โทร 6992

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตวังทองหลาง โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้เล็งเห็นความสำคัญในการระดมความร่วมมือและการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนผู้ประสบภาวะความเดือดร้อน จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฎิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานดังกล่าว

50451000/50451000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสนับสนุนบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์ของศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส และการดำเนินงานของศูนย์รับแจ้งเหตุและบริการครอบครัวในชุมชน

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการจ้างบุคลากรสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เขตวังทองหลาง จำนวน 4 อัตรา ได้แก่ 1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ (นักสังคมสงเคราะห์) วุฒิปริญญาตรี 2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3. อาสาสมัครช่วยนักสังคมสงเคราาะห์ วุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 4. อาสาสมัครคนพิการประจำสำนักงานเขต วุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-03)

100.00

3/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตร๊ ฯ ประจำเดือนกันยายน 2563 รายงานผลการปฏิบัติงนประจำเดือนกันยายน 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 30 ราย 2. ทุนการศึกษา จำนวน 15 ราย 3. ทุนประกอบอาชีพ จำนวน 10 ราย 4. ค่าจัดการศพตามประเพณี จำนวน 2 ราย สรุปผลที่ได้รับ 1. เพื่อให้การทำงานของศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง 2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงบริการในการแจ้งเหตุและได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือในกรณีจำเป็นอย่างรวดเร็ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.67 (2020-08-20)

91.67

20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตร๊ ฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 รายงานผลการปฏิบัติงนประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 40 ราย 2. ทุนการศึกษา จำนวน 25 ราย 3. ทุนประกอบอาชีพ จำนวน 15 ราย - เงินช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนของพ.ม. จำนวน 2 ราย 4. ค่าจัดการศพตามประเพณี จำนวน 1 ราย 5. ร้องเรียน จำนวน 1 ราย -

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-07-10)

83.00

10/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตร๊ ฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 รายงานผลการปฏิบัติงนประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 30 ราย 2. ทุนการศึกษา จำนวน 25 ราย 3. ทุนประกอบอาชีพ จำนวน 15 ราย - ค่าจัดการศพตามประเพณี จำนวน 7 ราย - เรื่องร้องเรียน จำนวน 2 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-16)

75.00

16/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตร๊ ฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 รายงานผลการปฏิบัติงนประจำเดือนมิถุนายน 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 30 ราย 2. ทุนการศึกษา จำนวน 15 ราย 3. ทุนประกอบอาชีพ จำนวน 10 ราย - ค่าจัดการศพตามประเพณี จำนวน 6 ราย - สำรวจคนเร่ร่อน จำนวน 1ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-31)

60.00

31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตร๊ ฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 รายงานผลการปฏิบัติงนประจำเดือนพฤษภาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 35 ราย 2. ทุนการศึกษา จำนวน 30 ราย 3. ทุนประกอบอาชีพ จำนวน 20 ราย - ค่าจัดการศพตามประเพณี จำนวน 5 ราย - สำรวจคนเร่ร่อน จำนวน 6 ราย - ติดตามนักโทษชาย จำนวน 1 ราย

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-04-30)

58.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตร๊ ฯ ประจำเดือนมีนาคม 2563 รายงานผลการปฏิบัติงนประจำเดือนเมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 20 ราย 2. ทุนการศึกษา จำนวน 10 ราย 3. ทุนประกอบอาชีพ จำนวน 10 ราย - ค่าจัดการศพตามประเพณี จำนวน 5 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-25)

50.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตร๊ ฯ ประจำเดือนมีนาคม 2563 รายงานผลการปฏิบัติงนประจำเดือนมีนาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 30 ราย 2. ทุนการศึกษา จำนวน 25 ราย 3. ทุนประกอบอาชีพ จำนวน 15 ราย - ค่าจัดการศพตามประเพณี จำนวน 5 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.67 (2020-02-19)

41.67

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตร๊ ฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 รายงานผลการปฏิบัติงนประจำเดือนมกราคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 50 ราย 2. ทุนการศึกษา จำนวน 35 ราย 3. ทุนประกอบอาชีพ จำนวน 20 ราย - ค่าจัดการศพตามประเพณี จำนวน 5 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.33 (2020-01-29)

33.33

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตร๊ ฯ ประจำเดือนมกราคม 2563 รายงานผลการปฏิบัติงนประจำเดือนมกราคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 25 ราย 2. ทุนการศึกษา จำนวน 15 ราย 3. ทุนประกอบอาชีพ จำนวน 10 ราย - ติดตามนักโทษที่พ้นโทษเพื่อสอบถามความต้องการจำนวน 10 คน - เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก จำนวน 8 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-17)

60.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตร๊ ฯ ประจำเดือนธันวาคม 2562 รายงานผลการปฏิบัติงนประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 35 ราย 2. ทุนการศึกษา จำนวน 20 ราย 3. ทุนประกอบอาชีพ จำนวน 15 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.67 (2019-11-25)

16.67

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตร๊ ฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 รายงานผลการปฏิบัติงนประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 30 ราย 2. ทุนการศึกษา จำนวน 15 ราย 3. เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทุกข์ยากเดือดร้อน จำนวน 15 ราย 4. ทุนประกอบอาชีพ จำนวน 5 ราย 5. ค่าจัดการงานศพตามประเพณี จำนวน 10 ราย ดำเนินการตรวจเยี่ยมผู้ต้องขังเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนความต้องการที่ได้รับการช่วยเหลือ จำนวน 10 ราย ณ ชุมชนลาดพร้าว 87 ซอยลาดพร้าว 112 ชุมชนทรัพย์สินเก่า,ชุมชนน้อมเกล้า,ชุมชนเทพลีลา ซอยลาดพร้าว 47

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินงานตามขั้นตอนดังนี้ 1. จัดทำเอกสารสงเคราะห์ผู้ประสบความเดือดร้อน 2. จัดทำเอกสารจัดการงานศพตามประเพณี 3. ทำหนังสือถวายฎีกา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการวางแผนโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:ดำเนินการวางแผนโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการเขียนโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการเขียนโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3189

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3189

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-0823

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **