ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

จ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม : 50450000-3190

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2563)

83.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 83.00

นางปรานอม ดิษยะกมล โทร.6992

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

ตามที่กรุงเทพมหานครมีนโยบายที่จะพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการคิดและสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ตามหลักการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม โดยมีหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุน ภาคเอกชนให้การช่วยเหลือ ซึ่งจะทำให้แก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของประชาชนได้

50451000/50451000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้งานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่เขตวังทองหลางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ประจำพื้นที่ จำนวน 4 อัตราได้แก่ 1. อาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม วุฒิปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา 2. อาสาสมัครปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขต วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2 อัตรา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-07-30)

83.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ดำเนินกิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม 2563 วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนรุ่งมณีพัฒนา มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนลาดพร้าว 91 มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-30)

75.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-31)

60.00

31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติงานดังนี้ - ลงพื้นที่จัดระเบียบแจกข่้าวสารอาหารแห้ง ตามชุมชนและในพื้นที่เขตวังทองหลาง

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-04-30)

58.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำเดือนเมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติงานดังนี้ - ลงพื้นที่ดูความคืบหน้าสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว - ดูความคืบหน้าในการรื้อย้ายบ้านที่รุกล้ำแนวสร้างเขื่อน - ลงพื้นที่สำรวจผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด - 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-28)

50.00

28/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ค่าตอบแทนประจำเดือนมีนาคม 2563 งดการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.67 (2020-02-27)

41.67

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน......เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ลงพื้นที่ร่วมกับทหารดูความคืบหน้าการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำในแนวคลองลาดพร้าว 2. วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าวในพื้นที่เขตวังทองหลาง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนริมคลองลาดพร้าว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.33 (2020-01-22)

33.33

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 6 มกราคม 2563 ดูความคืบหน้าผู้รุกล้ำคลองลาดพร้าว รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่ลาดพร้าว 47 วันที่ 8 มกราคม 2563 รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่ลาดพร้าว 64 แยก 6

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-17)

25.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำเดือนธันวาคม 2562 ดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการรื้อถอนบ้านที่รุกล้ำคลองลาดพร้าวซอยลาดพร้าว 47 2. วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการรื้อถอนบ้านที่รุกล้ำคลองลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 64 แยก 4 แยก 6 3. วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ตรวจเยี่ยมชุมชนจันทราสุข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.67 (2019-11-25)

16.67

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ดำเนินกิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ลงพื้นที่ดูความคืบหน้าบ้านที่รุกล้ำคูคลองลาดพร้าว ณ ซอยลาดพร้าว 47 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ลงพื้นที่ตรวจเยี่่ยมชุมชนรุ่งมณีพัฒนา วันที่่ 19 พฤศจิกายน 2562 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนสันประเสริฐ และดูความคืบหน้าบ้านที่รุกล้ำคูคลองเพื่อที่จะรื้อถอน วันที่่ 21 พฤศจิากยน 2562 ลงพื้นที่ตรวจเยี่่ยมชุมชนทรัพย์สินใหม่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อมในการรื้อถอนผู้บุกรุกล้ำคูคลองลาดพร้าว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการวางแผนโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการเขียนโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3190

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3190

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-0823

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 75.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **