ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

จ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม : 50450000-3190

สำนักงานเขตวังทองหลาง

25.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25.00

นางปรานอม ดิษยะกมล โทร.6992

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ตามที่กรุงเทพมหานครมีนโยบายที่จะพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการคิดและสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ตามหลักการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม โดยมีหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุน ภาคเอกชนให้การช่วยเหลือ ซึ่งจะทำให้แก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของประชาชนได้

50451000/50451000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้งานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่เขตวังทองหลางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ประจำพื้นที่ จำนวน 4 อัตราได้แก่ 1. อาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม วุฒิปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา 2. อาสาสมัครปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขต วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2 อัตรา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-17)

25.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำเดือนธันวาคม 2562 ดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการรื้อถอนบ้านที่รุกล้ำคลองลาดพร้าวซอยลาดพร้าว 47 2. วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการรื้อถอนบ้านที่รุกล้ำคลองลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 64 แยก 4 แยก 6 3. วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ตรวจเยี่ยมชุมชนจันทราสุข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.67 (2019-11-25)

16.67

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ดำเนินกิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ลงพื้นที่ดูความคืบหน้าบ้านที่รุกล้ำคูคลองลาดพร้าว ณ ซอยลาดพร้าว 47 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ลงพื้นที่ตรวจเยี่่ยมชุมชนรุ่งมณีพัฒนา วันที่่ 19 พฤศจิกายน 2562 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนสันประเสริฐ และดูความคืบหน้าบ้านที่รุกล้ำคูคลองเพื่อที่จะรื้อถอน วันที่่ 21 พฤศจิากยน 2562 ลงพื้นที่ตรวจเยี่่ยมชุมชนทรัพย์สินใหม่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อมในการรื้อถอนผู้บุกรุกล้ำคูคลองลาดพร้าว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการวางแผนโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการเขียนโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3190

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3190

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-0823

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **