ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

วังทองหลางห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง (ไม่ใช้งบประมาณ) : 50450000-3196

สำนักงานเขตวังทองหลาง

25.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25.00

นางสาวเมยาวี อตำมา โทร 6992

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันผู้สูงอายุของไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้สูงอายุมีอายุยืนยาวขึ้นในขณะที่อัตราการเกิดลดลงอย่างมาก ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของประชากรไทย ส่งผลให้สังคมไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว แต่ผู้สูงอายุอาจได้รับบริการไม่ทั่วถึงทำให้คุณภาพชีวิตลดลง ดังนั้นจึงต้องเสริมสร้างหลักประกันชีวิตสำหรับผู้สูงอายุในด้้านสุขภาพ รายได้ ที่อยู่อาศัย ผู้ดูแล สภาพแวดล้อมและความมั่นคง รวมทั้งข้อมูลข่าวสาร โดยให้ครอบครัวและชุมชนเป็นองค์กรหลักในการดูแลและเกื้อกูลผู้สูงอายุ

50451000/50451000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

สำนักงานเขตวังทองหลางตระหนักถึงความสำคัญของสถานการณ์ผู้สูงอายุดังกล่าวจึงจัดทำโครงการวังทองหลางห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากลำบากได้รับความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและทันท่วงทีและได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน 1. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้สูงอายุในพื้นที่เขตวังทองหลาง 2. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 3. เพื่อให้ผู้สูงอายุในชุมชนของพื้นที่เขตวังทองหลางได้รับบริการแบบเชิงรุกอย่างทั่วถึง

เป้าหมายของโครงการ

ออกตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่เขตวังทองหลาง จำนวน 10 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-17)

25.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โครงการตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง ครั้งที่ 1 วันที่ 3 ธันวาคม 2562 จำนวน 1 ราย ชื่อ นางเจียบ คำคล้าย อายุ 86 ปี อยู่บ้านเลขที่ 465/1 ซอยรามคำแหง 39 ชุมชน 9 พัฒนา เป็นผู้สูงอายุที่ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.67 (2019-11-25)

16.67

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 - กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเขียนโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการวางแผนโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการเขียนโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3196

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3196

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-0823

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **