ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

วังทองหลางห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง (ไม่ใช้งบประมาณ) : 50450000-3196

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวเมยาวี อตำมา โทร 6992

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันผู้สูงอายุของไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้สูงอายุมีอายุยืนยาวขึ้นในขณะที่อัตราการเกิดลดลงอย่างมาก ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของประชากรไทย ส่งผลให้สังคมไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว แต่ผู้สูงอายุอาจได้รับบริการไม่ทั่วถึงทำให้คุณภาพชีวิตลดลง ดังนั้นจึงต้องเสริมสร้างหลักประกันชีวิตสำหรับผู้สูงอายุในด้้านสุขภาพ รายได้ ที่อยู่อาศัย ผู้ดูแล สภาพแวดล้อมและความมั่นคง รวมทั้งข้อมูลข่าวสาร โดยให้ครอบครัวและชุมชนเป็นองค์กรหลักในการดูแลและเกื้อกูลผู้สูงอายุ

50451000/50451000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

สำนักงานเขตวังทองหลางตระหนักถึงความสำคัญของสถานการณ์ผู้สูงอายุดังกล่าวจึงจัดทำโครงการวังทองหลางห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากลำบากได้รับความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและทันท่วงทีและได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน 1. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้สูงอายุในพื้นที่เขตวังทองหลาง 2. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 3. เพื่อให้ผู้สูงอายุในชุมชนของพื้นที่เขตวังทองหลางได้รับบริการแบบเชิงรุกอย่างทั่วถึง

เป้าหมายของโครงการ

ออกตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่เขตวังทองหลาง จำนวน 10 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-14)

100.00

9/14/2020 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้วหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (นายบุญชัย นำเจริญสมบัติ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงในชุมชนเทพลีลา และมอบของใช้ที่จำเป็นต่อผู้สูงอายุไปมอบให้จำนวน 1 ราย ได้แก่ 1 นางสาวกุหลาบ ลียงค์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.67 (2020-08-25)

91.67

25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (นายบุญชัย นำเจริญสมบัติ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงในซอยรามคำแหง 36 (เทพลีลา 1) จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1. นายพันธุ์ น้อยศรี อยู่บ้านเลขที่ 33 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) 2. นางมาลี เอี่ยมเจริญ อยู่บ้านเลขที่ 31 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) นำข้าวสารอาหารแห้ง สิ่งของใช้ที่จำเป็นต่อผู้สูงอายุไปมอบให้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-07-30)

83.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (นายบุญชัย นำเจริญสมบัติ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงในซอยลาดพร้าว 102 จำนวน 1 ราย ได้แก่ 1. นายอามีน เนตรสุข บ้านเลขที่ 58 ลาดพร้าว 102 (เปี่ยมสุข) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร นำข้าวสารอาาหารแห้ง สิ่งของใช้ที่จำเป็นต่อผู้สูงอายุไปมอบให้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-22)

75.00

22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (นายบุญชัย นำเจริญสมบัติ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงในซอยลาดพร้าว 72 จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1. นางอัมพา ศาสตรี อายุ 85 ปี 2. น.ส.บุษนียา รักษ์แดงเจริญสุข อายุ 51 ปี อยู่บ้านเลขที่ 8 ซอยลาดพร้าว 72 (ร่มเย็น) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. โดยได้นำข้าวสาร อาหารแห้ง สิ่งของใช้ที่จำเป็นต่อผู้สูงอายุไปมอบให้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-31)

60.00

31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (นายบุญชัย นำเจริญสมบัติ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงในชุมชนจันทราสุขและชุมชนลาดพร้าว 80 แยก 11 โดยได้นำข้าวสาร สิ่งของใช้ที่จำเป็นต่อผู้สูงอายุไปมอบให้จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1 นายจันทร์ เนตรนุช อยู่บ้านเลขที่ 49/22 ซอยหมู่บ้านอยู่เจริญ แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ 2. นายอุดมศักดิ์ เสนจันทร์ฒิไชย อยู่บ้านเลขที่ 255/85 ซอยลาดพร้าว 80 แยก 22 แขวงวังทองหลาง

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-04-30)

58.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (นายบุญชัย นำเจริญสมบัติ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงในชุมชนรุ่งมณีพัฒนาและชุมชนริมคลองลาดพร้าว โดยได้นำข้าวสาร สิ่งของใช้ที่จำเป็นต่อผู้สูงอายุไปมอบให้จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1 นางพร้อม ดอกไม้เพ็ง อยู่บ้านเลขที่ 293 รามคำแหง 39 2. นางสะอาด เพ็งสะและ อายุ 79 ปี บ้านเลขที่ 608 ชุมชนริมคลองลาดพร้าว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-25)

50.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (นายบุญชัย นำเจริญสมบัติ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงในชุมชนลาดพร้้าว 80 แยก 11 โดยได้นำข้าวสาร สิ่งของใช้ที่จำเป็นต่อผู้สูงอายุไปมอบให้จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1 นางชิด จำเนียรแพทย์ อายุ 94 ปี บ้านเลขที่ 255/200 ซอยลาดพร้าว 80 แยก 22 แขวงวังทองหลาง 2. นางที มณีเทียม อายุ 78 ปี บ้านเลขที่ 255/247 ซอยลาดพร้าว 80 แยก 22 3. นายสุชาติ ภรมลคลธรรม อายุ 70 ปี บ้านเลขที่ 253/17 ซอยลาดพร้าว 80 แยก 22

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.67 (2020-02-19)

41.67

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ครั้งที่ 3 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมพร้อมด้วยอาสาสมัครนักสังคมสงเคราะห์เข้าตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง จำนวน 1 ราย ชุมชนทรัพย์สินเก่า ได้แก่ นายแสง พัฒพิบูล อายุ 74 ปี อยู่บ้านเลขที่ 34/3 ชุมชนทรัพย์สินเก่า ซอยรามคำแหง 39 แขวงพลับพลา กทม 10310

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.33 (2020-01-30)

33.33

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมและอาสาสมัครออกตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง จำนวน 2 คน ได้แก่ 1. ชุมชนทรัพย์สินเก่า นายอุดม ปานคงคา อายุ 68 บ้านเลขที่ 336/4 ซอยรามคำแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง 2 นายศรีทอง พันธุ์เอี่ยม อายุ 64 ปี บ้านเลขที่ 384/20 ซอยรามคำแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-17)

25.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โครงการตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง ครั้งที่ 1 วันที่ 3 ธันวาคม 2562 จำนวน 1 ราย ชื่อ นางเจียบ คำคล้าย อายุ 86 ปี อยู่บ้านเลขที่ 465/1 ซอยรามคำแหง 39 ชุมชน 9 พัฒนา เป็นผู้สูงอายุที่ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.67 (2019-11-25)

16.67

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 - กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเขียนโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการวางแผนโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการเขียนโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3196

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3196

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-0823

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **