ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ก่อสร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ บริเวณซอยรามคำแหง 43/1 ถึงคลองแสนแสบ : 50450000-3204

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2563)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางสาวนุชนาถ อรุณศรี ( โทร 6965-6967 )

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

50450300/50450300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-06-29)

10.00

29/6/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่สามารถหาตัวผู้รับจ้างได้ สาเหตุเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับต่ำมาก ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงินที่ได้รับ

** ปัญหาของโครงการ :ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่สามารถหาตัวผู้รับจ้างได้ สาเหตุเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับต่ำมาก ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงินที่ได้รับ

** อุปสรรคของโครงการ :ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่สามารถหาตัวผู้รับจ้างได้ สาเหตุเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับต่ำมาก ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงินที่ได้รับ

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-05-26)

10.00

26/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...ไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ เนื่องจากราคาต่ำมาก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2020-04-30)

22.00

30/4/2563 : อย่าลืมรายงาน . . . เดือนหน้า

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 21.00 (2020-03-27)

21.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการคำนวณราคากลางใหม่ และดำเนินการครั้งที่ 3 เนื่องจากไม่มีผู้เสอนราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 21.00 (2020-02-24)

21.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการหาผู้รับจ้าง (ครั้งที่ 2) เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 21.00 (2020-01-29)

21.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการราคากลางกำหนดราคากลางใหม่ (ครั้งที่ 2) เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 21.00 (2019-12-31)

21.00

31/12/2562 : อยู่ระหว่าง คณะกรรมการกำหนดราคาใหม่ (ครั้งที่ 2) เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-27)

20.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการทบทวนราคากลาง (ครั้งที่ 2) เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคาครั้งที่ 1 จึงยกเลิก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-29)

20.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศประกวดราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการเขียนโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3204

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3204

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-0823

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **