ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 124 จากคลองจิตรมิตรมหาดไทยถึงบ้านเลขที่ 202 : 50450000-3205

สำนักงานเขตวังทองหลาง

16.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 16.00

นางสาวนุชนาถ อรุณศรี ( โทร 6965-6967 )

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากถนนมีสภาพชำรุด เมื่อเวลาฝนตกเกิดน้ำท่วมขัง ส่งผลให้ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณดังกล่าว และผู้ที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมา ได้รับความเดือดร้อน จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงถนนให้อยู่สภาพดี และปรับปรุงระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

50450300/50450300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อปรับปรุงถนน และระบบระบายน้ำในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง -เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

เปลี่ยนขนาดท่อระบายน้ำใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิม เนื่องจากท่อระบายน้ำมีขนาดเล็ก ปัจจุบันพื้นถนนชำรุด มีระดับต่ำ เมื่อฝนตกเกิดน้ำท่วมขัง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-12-31)

16.00

31/12/2562 : อยู่ระหว่างประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-27)

15.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศประกวดราคา เพื่อขายแบบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศรับฟังคำวิจารณ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการเขียนโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3205

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3205

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-0823

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **