ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับปรุงซอยรามคาแหง 9 (หมู่บ้านธารารมย์) จากคลองแสนแสบ ถึงสุดระยะที่กำหนด (โครงการต่อเนื่องระหว่างปีงบประมาณ 2562-2563) : 50450000-3206

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2563)

70.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 70.00

นางสาวนุชนาถ อรุณศรี ( โทร 6965-6967 )

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากถนนมีสภาพชำรุด เมื่อเวลาฝนตกเกิดน้ำท่วมขัง ส่งผลให้ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณดังกล่าว และผู้ที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมา ได้รับความเดือดร้อน จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงถนนให้อยู่สภาพดี และปรับปรุงระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

50450300/50450300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อปรับปรุงถนน และระบบระบายน้ำในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง -เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

เปลี่ยนขนาดท่อระบายน้ำใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิม เนื่องจากท่อระบายน้ำมีขนาดเล็ก ปัจจุบันพื้นถนนชำรุด มีระดับต่ำ เมื่อฝนตกเกิดน้ำท่วมขัง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-09-11)

70.00

11/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ติดอุปสรรคแนวท่อประปากีดขวางแนวการก่อสร้าง

** อุปสรรคของโครงการ :ติดอุปสรรคแนวท่อประปากีดขวางแนวการก่อสร้าง

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 69.00 (2020-08-28)

69.00

28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ติดอุปสรรคแนวท่อประปากีดขวางแนวการก่อสร้าง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2020-07-31)

68.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ติดอุปสรรคแนวท่อประปากีดขวางแนวการก่อสร้าง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2020-06-29)

67.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :มีแนวสาธารณูปโภคกีดขวางแนวการวางท่อระบายน้ำ

** อุปสรรคของโครงการ :มีแนวสาธารณูปโภคกีดขวางแนวการวางท่อระบายน้ำ

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-26)

65.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ติดอุปสรรคแนวท่อประปากีดขวางแนวการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-30)

60.00

30/4/2563 : อย่าลืมรายงาน . . . เดือนหน้า

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-27)

55.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ติดอุปสรรคสาธารณูปโภคกีดขวางแนวการก่อสร้าง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.00 (2020-02-24)

54.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ติดอุปสรรคสาธารณูปโภคกีดขวางแนวการก่อสร้าง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2020-01-29)

53.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่ม่

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2019-12-31)

52.00

31/12/2562 : อยู่ระหว่าง ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 51.00 (2019-11-27)

51.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-10-29)

50.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการเขียนโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3206

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3206

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-0823

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **