ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณะประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน : 50450000-3207

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวนุชนาถ อรุณศรี ( โทร 6965-6967 )

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ประการ เช่น การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในพื้นที่มากขึ้น ทำให้เกิดแหล่งที่พักอาศัยหลากหลาย ได้แก่บ้านพักอาศัย คอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย์ ด้วยปัจจัยหลากหลายดังกล่าวที่ส่งผลกระทบให้ ถนน ทางเท้า ชำรุดเสียหาย ต้องได้รับดูแล และบำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตวังทองหลางมีถนนสายหลัก 2 สาย ถนน สายรอง 5 สาย ซึ่งต้องซ่อมแซมและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีสภาพใช้งานได้ดี ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน กับผู้สัญจรไปมา สำนักงานเขตวังทองหลางได้เล็งเห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาทางถนน ตรอก ซอย ที่ชำรุด เพื่อการสัญจรที่คล่องตัวขึ้น ช่วยลดปัญหาการจราจรอีกทางหนึ่ง

50450300/50450300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรบนถนน และทางเท้า - เพื่อลดมลภาวะที่ทำให้สภาพแวดล้อมในพื้นที่เสื่อมโทรม - เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

ซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตวังทองหลาง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-11)

100.00

11/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว -:ซ่อมผิวถนนซอยลาดพร้าว 80 แยก 26 เป็นเงิน 497,448.- บาท -ซ่อมราวเหล็กกันตก เป็นเงิน 498,910.- บาท -ซ่อมราวเหล็กกัน ทางเดินเท้าริมคลอง เป็นเงิน 384,510.- บาท -ซ่อมบ้านหนังสือฯ เป็นเงิน 184,400. บาท -ซ่อมผิวถนนซอยลาดพร้า 80 แยก 1,5,7,9 เป็นเงิน 481,154.- บาท -ซ่อมไหล่ทางซอยลาดพร้าว 124 แยก 3 เป็นเงิน 451,551.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-28)

80.00

28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน......ซ่อมผิวถนนซอยลาดพร้าว 80 แยก 1,5,7,9 เป็นเงิน 484,000.- บาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา และซ่อมไหล่ทางพร้อมขอบบ่อพักซอยลาดพร้าว 124 แยก 3 เป็นเงิน 452,000.- บาท ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-31)

70.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ซ่อมผิวถนนซอยลาดพร้าว 80 แยก 1,5,7,9 เป็นเงิน 484,000.- บาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา และซ่อมไหล่ทางพร้อมขอบบ่อพักซอยลาดพร้าว 124 แยก 3 เป็นเงิน 452,000.- บาท (ขออนุมัติจ้าง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 69.00 (2020-06-29)

69.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน......-ซ่อมผิวถนน ซ.ลาดพร้าว 80 แยก 26 (497,448.- บาท) แล้วเสร็จ -ซ่อมราวเหล็กกันตก (498,910) แล้วเสร็จ -ซ่อมผิวถนนซ.ลพ.69 (496,869) แล้วเสร็จ -ซ่อมราวเหล็กกันตก ทางเดินเท้าริมคลอง อยู่ระหว่างดำเนินการ (384,510- บาท ) -ซ่อมบ้านหนังสือฯ (184,400) อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2020-05-26)

68.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-ซ่อมผิวถนน ซ.ลาดพร้าว 80 แยก 26 (497,448.- บาท) แล้วเสร็จ -ซ่อมราวเหล็กกันตก (498,910) แล้วเสร็จ -ซ่อมผิวถนนซ.ลพ.69 (496,869) แล้วเสร็จ -ซ่อมราวเหล็กกันตก ทางเดินเท้าริมคลอง อยู่ระหว่างดำเนินการ (384,510- บาท ) -ซ่อมบ้านหนังสือฯ (184,400) อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-30)

65.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่าง -ซ่อมผิวถนน ซ.ลาดพร้าว 80 แยก 26 (497,448.- บาท) แล้วเสร็จ -ซ่อมราวเหล็กกันตก (498,910) แล้วเสร็จ -ซ่อมผิวถนนซ.ลพ.69 (496,869) แล้วเสร็จ -ซ่อมราวเหล็กกันตก ทางเดินเท้าริมคลอง อยู่ระหว่างดำเนินการ (384,510- บาท ) -ซ่อมบ้านหนังสือฯ (184,400) อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-27)

30.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างดำเนินตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ติดอุปสรรคแนวท่อประปากีดขวางแนวการก่อสร้าง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-24)

25.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-29)

20.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2019-12-31)

11.00

31/12/2562 : อยู่ระหว่างสำรวจประมาณราคาซ่อมถนน ตรอก ซอย ที่ชำรุด

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการขอจ้างงานซ่อมผิวถนนซอยลาดพร้าว 80 แยก 26

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจ และประมาณราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการเขียนโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3207

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3207

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-0823

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **