ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเทศกิจอาสาจราจร (เทศกิจ School Care) : 50450000-3211

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายวุฒิพงศ์ ศรีตงกิม (โทร 6987-8)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงขนาดใหญ่ ที่มีประชาชนจากต่างจังหวัด ชาวต่างชาติ นักเรียนนักศึกษา เข้ามาพักอาศัยอย่างหนาแน่น เพื่อทำงานหาเลี้ยงชีพดำเนินชีวิตประจำวัน ท่องเที่ยว ศึกษาเล่าเรียน การจราจรที่ติดขัดจึงเป็นปัญหาหลักในการเดินทาง ส่งผลให้การดำเนินชีวิตในแต่ละวันไม่ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ถึงแม้ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีการเปลี่ยนแปลงเจริญเติบโตขยายตัวไปในทุกทิศทาง มีการพัฒนาขยายระบบขนส่งมวลชน พัฒนาด้านการคมนาคม แต่ไม่สามารถทำให้ปัญหาด้านการจราจร ที่หนาแน่นติดขัดหมดสิ้นไปได้ โดยทางกรุงเทพมหานครเล็งเห็นความสำคัญในการร่วมแก้ไขปัญหา ด้านการจราจรอย่างเป็นระบบ โดยได้ดำเนินการก่อสร้างถนนเส้นทางใหม่ ขยายผิวการจราจร จัดทำระบบการจัดการจราจร และจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจลงพื้นที่อำนวยความสะดวกด้านจราจรเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ทันท่วงที โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณโรงเรียน สถานศึกษา จุดตัดทางแยกต่างๆ ได้ช่วยแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ในระดับหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาด้านการจราจร อำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชน ได้อย่างทั่วถึง จึงได้จัดทำโครงการเทศกิจอาสาจราจร (เทศกิจ School Care) นี้ขึ้น

50450900/50450900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ความปลอดภัยในการเดินทาง 2. เพื่อให้ประชาชนเดินทางไปสู่จุดหมายได้เร็วขึ้น 3. เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 4. เพื่อให้ประชาชนเข้าใจบทบาท ภารกิจ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจ 5. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อเจ้าหน้าที่เทศกิจ

เป้าหมายของโครงการ

เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยให้แก่ เด็กนักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป บริเวณหน้าโรงเรียน สถานศึกษาในพื้นที่เขตวังทองหลาง ที่ได้พิจารณาคัดเลือกว่าเป็นจุดที่มีการจราจรคับคั่ง ในช่วงเวลาโรงเรียน สถานศึกษาเปิดภาคเรียนวันละ 2 รอบ (เช้า – เย็น) จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 2. โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก 3. โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว 4. โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิหเสนี) 5. โรงเรียนอุดมศึกษา 6. โรงเรียนอิสลามสันติชน 7. โรงเรียนถนอมพิศวิทยา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-14)

100.00

14/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโครงการเทศกิจอาสาจราจร (เทศกิจ School Care) ถนน 2 ครั้ง/วัน/จุด ที่มีการเรียนการสอน จำนวน 7 จุด รวมปฏิบัติหน้าที่ 112 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ ไม่มีอุบัติเหตุ หมายเหตุ : ข้อมูล วันที่ 1 - 14 กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-08-28)

92.00

28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโครงการเทศกิจอาสาจราจร (เทศกิจ School Care) ถนน 2 ครั้ง/วัน/จุด ที่มีการเรียนการสอน จำนวน 7 จุด รวมปฏิบัติหน้าที่ 280 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ ไม่มีอุบัติเหตุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 84.00 (2020-07-31)

84.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโครงการเทศกิจอาสาจราจร (เทศกิจ School Care) ถนน 2 ครั้ง/วัน/จุด ที่มีการเรียนการสอน จำนวน 7 จุด รวมปฏิบัติหน้าที่ 266 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ ไม่มีอุบัติเหตุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-30)

75.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโครงการเทศกิจอาสาจราจร (เทศกิจ School Care) ถนน 2 ครั้ง/วัน/จุด ที่มีการเรียนการสอน ไม่มีการปฏิบัติหน้าที่ (อยู่ระหว่างปิดภาคเรียน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2020-05-30)

66.00

30/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโครงการเทศกิจอาสาจราจร (เทศกิจ School Care) ถนน 2 ครั้ง/วัน/จุด ที่มีการเรียนการสอน ไม่มีการปฏิบัติหน้าที่ (อยู่ระหว่างปิดภาคเรียน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-04-30)

58.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโครงการเทศกิจอาสาจราจร (เทศกิจ School Care) ถนน 2 ครั้ง/วัน/จุด ที่มีการเรียนการสอน ไม่มีการปฏิบัติหน้าที่ (อยู่ระหว่างปิดภาคเรียน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-26)

50.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโครงการเทศกิจอาสาจราจร (เทศกิจ School Care) ถนน 2 ครั้ง/วัน/จุด ที่มีการเรียนการสอน จำนวน 7 จุด รวมปฏิบัติหน้าที่ 112 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ ไม่มีอุบัติเหตุ (ปิดภาคเรียนเมื่อวันที่ 11 มี.ค. 63)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2020-02-29)

42.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโครงการเทศกิจอาสาจราจร (เทศกิจ School Care) ถนน 2 ครั้ง/วัน/จุด ที่มีการเรียนการสอน จำนวน 7 จุด รวมปฏิบัติหน้าที่ 254 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ ไม่มีอุบัติเหตุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2020-02-28)

37.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโครงการเทศกิจอาสาจราจร (เทศกิจ School Care) ถนน 2 ครั้ง/วัน/จุด ที่มีการเรียนการสอน จำนวน 7 จุด รวมปฏิบัติหน้าที่ 254 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ ไม่มีอุบัติเหตุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.00 (2020-01-30)

34.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโครงการเทศกิจอาสาจราจร (เทศกิจ School Care) ถนน 2 ครั้ง/วัน/จุด ที่มีการเรียนการสอน จำนวน 7 จุด รวมปฏิบัติหน้าที่ 294 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ ไม่มีอุบัติเหตุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.00 (2019-12-29)

26.00

29/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโครงการเทศกิจอาสาจราจร (เทศกิจ School Care) ถนน 2 ครั้ง/วัน/จุด ที่มีการเรียนการสอน จำนวน 7 จุด รวมปฏิบัติหน้าที่ 252 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ ไม่มีอุบัติเหตุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2019-11-28)

18.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโครงการเทศกิจอาสาจราจร (เทศกิจ School Care) ถนน 2 ครั้ง/วัน/จุด ที่มีการเรียนการสอน จำนวน 7 จุด รวมปฏิบัติหน้าที่ 252 ครั้ง เหตุการณ์ทั่วไปปกติ ไม่มีปัญหาการจราจร ไม่มีอุบัติเหตุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. กำหนดจุดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโครงการเทศกิจอาสาจราจร (เทศกิจ School Care) จำนวน 7 จุด ดังนี้ (1) หน้าโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (5) หน้าโรงเรียนอุดมศึกษา (2) หน้าโรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก (6) หน้าโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) (3) หน้าโรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว (7) หน้าโรงเรียนถนอมพิศวิทยา (4) หน้าโรงเรียนอิสลามสันติชน 2. เตรียมการ และขอนุมัติโครงการ 3. จัดทำแผนการตรวจและมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามภารกิจโครงการฯ 4. เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโครงการเทศกิจอาสาจราจร (เทศกิจ School Care) ถนน 2 ครั้ง/วัน/จุด ที่มีการเรียนการสอน จำนวน 7 จุด รวมปฏิบัติหน้าที่ 8 ครั้ง (เริ่มเปิดภาคเรียนวันที่ 28 ต.ค. 62 จำนวน 1 โรงเรียนอิสลามสันติชน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจและกำหนดจุดปฏิบัติงานหน้าโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนอื่นในพื้นที่เขต
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการ/ขออนุมัติโครงการ - คำสั่งมอบหมายหน้าที่ และการควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงาน - ปฏิทินการปฏิบัติงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติงานหน้าโรงเรียนที่กำหนด โดยมีหัวหน้างานกิจการพิเศษเป็นผู้กำกับดูแล
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมภาพถ่ายให้ผู้อำนวยการเขตทราบ และรายงานให้สำนักเทศกิจทราบทุกเดือนภายในกำหนดเวลา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3211

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3211

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-0823

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **