ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการถนน อากาศ สะอาด ประจำปีงบประมาณ 2563 : 50450000-3213

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวพรฤดี ป้านภูมิ โทร.6969

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ เป้าหมายที่ 1.1.3 กรุงเทพมหานครมีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน กำหนดให้สำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขต ดำเนินโครงการถนนอากาศสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

50450400/50450400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อขยายผลการดำเนินกิจกรรมถนนอากาศสะอาดของกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. สร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขต

เป้าหมายของโครงการ

1. มีถนนอากาศสะอาดต้นแบบอย่างน้อย 1 ถนน 2. การจัดการปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นไปอย่างต่อเนื่องต่อไป

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-17)

100.00

17/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :อุปสรรคจากการระบาดของโควด 19

** อุปสรรคของโครงการ :-อุปสรรคจากการระบาดของโควด 19

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-31)

90.00

: อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ-เบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-31)

85.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... / 31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ดำเนินการรณรงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การลดมลพิษทางอากาศ 2. ดำเนินการจัดทำสื่อประชานัมพันธ์ / 25/6/2563 : ...1. ดำเนินการรณรงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การลดมลพิษทางอากาศ 2. ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-25)

75.00

25/6/2563 : ...1. ดำเนินการรณรงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การลดมลพิษทางอากาศ 2. ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

** ปัญหาของโครงการ :เกิดปัญหาติดขัดบ้างในการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด 19

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-31)

70.00

31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ดำเนินการรณรงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การลดมลพิษทางอากาศ 2. ดำเนินการจัดทำสื่อประชานัมพันธ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-30)

65.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....1. ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อลดมลพิษทางอากาศ 2.ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และวัสดุที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดเนื่องจากเกิดการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-31)

55.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อลดมลพิษทางอากาศ 2.ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และวัสดุที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-28)

45.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมข้อมูลในการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2020-01-31)

22.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ : ช

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-30)

20.00

30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แบ่งการดำเนินการเป็น 2 แนวทาง 1. แนวทางการดำเนินโครงการถนนอากาศสะอาดของสำนักงานเขต ดังนี้ 1.1 จัดทำโครงการเสนอขอนุมัติ 1.2 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินโครงการถนนอากาศสะอาดของสำนักงานเขต 1.3 จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ 1.4 ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการถนนอากาศสะอาด (6 มาตรการ 12 กิจกรรม) อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการดำเนินงานในช่วงที่มีวิกฤตฝุ่นละออง ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2562 – เมษายน 2563 1.5 จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อลดมลพิษทางอากาศตามแนวทางที่กำหนด 1.6 รายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ Google Drive 1.7 ส่งข้อมูลผลการดำเนินงานของถนนที่ส่งประกวดถนนอากาศสะอาดต้นแบบระดับกลุ่มเขต 1.8 รวบรวมและสรุปผลการดำเนินโครงการ 1.9 นำเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการของสำนักงานเขตให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ 2. แนวทางการประกวดถนนอากาศสะอาดต้นแบบระดับกลุ่มเขต ดังนี้ 2.1 สำนักงานเขตส่งใบสมัครประกวดถนนอากาศสะอาดต้นแบบระดับกลุ่มเขต ประจำปี 2563 ภายในเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2562 2.2 สำนักงานเขตดำเนินกิจกรรมอย่างเข้มข้นช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 – เมษายน 2563 หรือช่วงที่มีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน 2.3 สำนักสิ่งแวดล้อมแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดถนนอากาศสะอาดต้นแบบระดับกลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร ภายในเดือนมกราคม 2563 2.4 สำนักงานเขตส่งคลิปวิดีโอการดำเนินโครงการให้คณะกรรมการประกวดฯ ความยาวประมาณ 5 นาที โดยแสดงรายละเอียดสภาพพื้นที่โดยรอบถนนและการดำเนินกิจกรรม พร้อมเปรียบเทียบสภาพก่อนและหลังการดำเนินกิจกรรม ภายในเดือนพฤษภาคม 2563 2.5 ประกาศรายชื่อสำนักงานเขตที่ชนะการประกวด ภายในเดือนกรกฎาคม 2563 2.6 จัดกิจกรรมแถลงข่าวและพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวด ภายในเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แบ่งการดำเนินการเป็น 2 แนวทาง 1. แนวทางการดำเนินโครงการถนนอากาศสะอาดของสำนักงานเขต ดังนี้ 1.1 จัดทำโครงการเสนอขอนุมัติ 1.2 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินโครงการถนนอากาศสะอาดของสำนักงานเขต 1.3 จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ 1.4 ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการถนนอากาศสะอาด (6 มาตรการ 12 กิจกรรม) อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการดำเนินงานในช่วงที่มีวิกฤตฝุ่นละออง ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2562 – เมษายน 2563 1.5 จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อลดมลพิษทางอากาศตามแนวทางที่กำหนด 1.6 รายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ Google Drive 1.7 ส่งข้อมูลผลการดำเนินงานของถนนที่ส่งประกวดถนนอากาศสะอาดต้นแบบระดับกลุ่มเขต 1.8 รวบรวมและสรุปผลการดำเนินโครงการ 1.9 นำเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการของสำนักงานเขตให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ 2. แนวทางการประกวดถนนอากาศสะอาดต้นแบบระดับกลุ่มเขต ดังนี้ 2.1 สำนักงานเขตส่งใบสมัครประกวดถนนอากาศสะอาดต้นแบบระดับกลุ่มเขต ประจำปี 2563 ภายในเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2562 2.2 สำนักงานเขตดำเนินกิจกรรมอย่างเข้มข้นช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 – เมษายน 2563 หรือช่วงที่มีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน 2.3 สำนักสิ่งแวดล้อมแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดถนนอากาศสะอาดต้นแบบระดับกลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร ภายในเดือนมกราคม 2563 2.4 สำนักงานเขตส่งคลิปวิดีโอการดำเนินโครงการให้คณะกรรมการประกวดฯ ความยาวประมาณ 5 นาที โดยแสดงรายละเอียดสภาพพื้นที่โดยรอบถนนและการดำเนินกิจกรรม พร้อมเปรียบเทียบสภาพก่อนและหลังการดำเนินกิจกรรม ภายในเดือนพฤษภาคม 2563 2.5 ประกาศรายชื่อสำนักงานเขตที่ชนะการประกวด ภายในเดือนกรกฎาคม 2563 2.6 จัดกิจกรรมแถลงข่าวและพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวด ภายในเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเสนอขอนุมัติ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินโครงการถนนอากาศสะอาดของสำนักงานเขต
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการถนนอากาศสะอาด (6 มาตรการ 12 กิจกรรม) อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการดำเนินงานในช่วงที่มีวิกฤตฝุ่นละออง ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2562 – เมษายน 2563
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อลดมลพิษทางอากาศตามแนวทางที่กำหนด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ Google Driv
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ส่งข้อมูลผลการดำเนินงานของถนนที่ส่งประกวดถนนอากาศสะอาดต้นแบบระดับกลุ่มเขต
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:รวบรวมและสรุปผลการดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:นำเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการของสำนักงานเขตให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3213

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3213

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-0823

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **