ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตวังทองหลาง : 50450000-3214

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2563)

45.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 45.00

นางสาวสุนิสา เปียประเสริฐ โทร.6969

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาระดับต้นของกรุงเทพมหานคร ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ทั้งในด้านการเจ็บป่วย เสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวม ซึ่งการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกมีปัจจัยสนับสนุนมาจากความหนาแน่น แออัด วิถีชีวิต และการเคลื่อนย้ายของประชากร ทำให้ไม่สามารถจัดการโรคไข้เลือดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและการขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน จึงได้มีการจัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตวังทองหลางขึ้น โดยขยายเครือข่ายให้ครอบคลุม และส่งเสริม พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีการดำเนินการด้านควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตามมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เขตวังทองหลาง ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป

50450400/50450400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดับ ให้เกิดความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง 3. เพื่อให้พื้นที่เขตวังทองหลางเป็นพื้นที่ปลอดยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

1. ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการพาหนะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชนที่จดทะเบียนกับสำนักงานเขตวังทองหลาง จำนวน 19 ชุมชน 2. ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่มียุงลายเป็นพาหนะในชุมชนที่จดทะเบียนกับสำนักงานเขตวังทองหลาง จำนวน 19 ชุมชน ให้มีค่า HI อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-07-31)

45.00

31/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-04-24)

0.00

24/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก... ตามหนังสือสำนักอนามัยที่ กท 0704/2875 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 เรื่อง งดการจัดกิจกรรม ตามโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2563 - สำนักอนามัย โดยกองควบคุมโรคติดต่อ มีหนังสือแจ้งสำนักงานเขตวังทองหลาง ของดการจัดกิจกรรม ตามโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานคร (การจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน) และกิจกรรมที่ 3 กรุงเทพฯ ปลอดลูกน้ำยุงลาย

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-31)

45.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ไม่มีการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนดได้ เนื่องจากต้องดำเนินการเกี่ยวกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-28)

45.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินกิจกรรมครั้งที่ 2 ให้ชุมชนค้นหาปัญหาอุปสรรคในชุมชน ที่เป็นสาเหตุให้มีผู้ป่วยไข้เลือดออกในชุมชน และแนวทางการแก้ไขโดยไม่ใช้สารเคมี จำนวน 5 ชุมชน 1. ชุมชนริมคลองลาดพร้าว 2. ชุมชนหมู่บ้านพลับพลา 3. ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา 4. ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ 5. ชุมชนลาดพร้าว 64 6. ชุมชนร่วมสามัคคี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-31)

15.00

31/1/2563 : 1. ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการพาหนะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชนที่จดทะเบียนกับสำนักงานเขตวังทองหลาง จำนวน 19 ชุมชน 2. ดำเนินกิจกรรม ครั้งที่ 2 ให้ชุมชนค้นหาปัญหาในชุมชนที่เป็นสาเหตุให้มีผู้ป่วยไข้เลือดออกในชุมชนและแนวทางการแก้ไขโดยไม่ใช้สารเคมี จำนวน 5 ชุมชน 1. ชุมชนทรัพย์สินเก่า 2. ชุมชนน้อมเกล้า 3. ชุมชนคลองพลับพลา 4. ชุมชนเทพลีลา 5. ชุมชนเก้าพัฒนา

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 2
:จัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน
:0%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินกิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรคนำโดยยุงลาย
:0%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:สรุปและจัดทำรายงานการดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชน
:0%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3214

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3214

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-0822

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **