ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

คชจ.ในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว : 50460000-3368

สำนักงานเขตคลองสามวา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวสมนึก บุญเจือ เจ้าหน้าที่งาน โทร. 5124

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ให้ประชาชนมีพื้นที่สีเขียวในการใช้สอยได้ตามมาตรฐานสากล ตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น สวยงาม

50460600/50460600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อดูแลบำรุงรักษาไม้ยืนต้นไม้ดอกไม้ประดับในพื้นที่ให้เขียวขจีร่มรื่น 2.ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางถนนสายหลัก-สายรองให้เกิดความสวยงาม

เป้าหมายของโครงการ

-ปรับปรุงเกาะกลางถนนหทัยราษฎร์ตั้งแต่สามแยกไฟแดงถนนเลียบคลองสองตัดกับถนนหทัยราษฎร์ถึงร้านอาหาร THE CAVE ระยะทางประมาณ 640 เมตร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.00 (2020-09-29)

99.00

29/9/2563 : ดำเนินการนำต้นไม้ไปปลูกตามแผนที่กำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2020-08-24)

98.00

24/8/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการนำต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับไปปลูกตามแผนที่กำหนดให้แล้วเสร็จต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2020-07-28)

93.00

28/7/2563 : -ดำเนินการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างนำต้นไม้ไปปลูกตามแผนที่กำหนดต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-06-24)

90.00

24/6/2563 : ดำเนินการตามขั้นตอนพัสดุได้ตัวผู้รับจ้างได้แก่ร้านมั่นคงซึ่งจัดส่งพัสดุเรียบร้อยแล้วและดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างเรียบร้อย จำนวนเงิน 493,614 อยู่ระหว่างการนำต้นไม้ไปปลูกในพื้นที่เป้าหมายที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-05-26)

85.00

26/5/2563 : ดำเนินการตามขั้นตอนพัสดุ ได้ผู้รับจ้าง คือ ร้านมั่นคง และจัดส่งพัสดุเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน และนำต้นไม้ไปปลูกในพื้นที่ตามเป้าหมายที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-04-25)

80.00

25/4/2563 : ดำเนินการตามขขั้นตอนพัสดุจนได้ตัวผู้รับจ้างได้แก่ ร้านมั่นคงพานิช และลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดส่งพัสดุให้ครบถ้วนตามสัญญาต่อไป (งบประมาณ 1,100,000 บาท สอบราคาได้ 493,614 บาท)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-25)

60.00

25/3/2563 : ดำเนินการแจ้งผู้รับจ้าง คือ ร้านมั่นคงพานิช มาลงนามในสัญญาเรียบร้อย อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบพัสดุตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-25)

50.00

25/2/2563 : อยุู่ระหว่างดำเนินการจัดทำหนังสือสัญญาและแจ้งผู้รับจ้าง (ร้านมั่นคงพาณิชย์) ให้มาลงนามในสัญญาภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-27)

40.00

27/1/2563 : ดำเนินการประกวาดราคาจัดซื้อวัสดุปลูก 12 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ ได้ตัวผู้รับจ้าง คือ ร้านมั่นคงพานิช ราคา 493,614 บาท อยู่ระหว่าดำเนินการจัดทำสัญญาเพื่อให้นิติกรตรวจร่างฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-27)

30.00

27/12/2562 :อยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาผลการประกวดราคาการจัดซื้อวัสดุปลูกฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-30)

20.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-08)

10.00

8/11/2562 : ดำเนินการจัดทำโครงการและแผนการปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปลูกฯ ตามขั้นตอนพัสดุ
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:นำวัสดุที่จัดซื้อไปปลูกฯตามแผนงานที่กำหนด
:90%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ผลรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50460000-3368

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50460000-3368

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5046-0890

ตัวชี้วัด : 5.1 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 166.2900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
166.29

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **