ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ : 50460000-3369

สำนักงานเขตคลองสามวา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวณัฐปภัสร์ ภารพงษ์ โทร. 5124

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตคลองสามวา ทำให้ประชาชนมีพื้นที่สีเขียวใช้สอยได้ตามมาตรฐานสากล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐในการเพิ่มพื้นที่- สีเขียว

50460600/50460600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดปัญหามลพิษและปรับภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น สวยงาม 2.เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูและรักษาพื้นที่สีเขียว เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร 3.เพื่อผลักดันให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

เป้าหมายของโครงการ

-จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญประจำปีของชาติ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.00 (2020-09-29)

99.00

29/9/2563 : จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ต้นทองอุไร 8 ต้น บริเวณไทยรามัญและถนนหทัยราษฎร์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-24)

90.00

24/8/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ไม่ดอก ไม้ประดับ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงแบนตาโพ ดังนี้ ต้นเข็ม 6,000 ต้น ต้นอินทนิล 4 ตัน ต้นทองอุไร 20 ต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-28)

85.00

28/7/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณถนนสามวาปลูกต้นทองอุไร จำนวน 58 ต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-24)

80.00

24/6/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณถนนหทัยราษฎร์ และชุมชนมีนทองพัฒนา โดยการปลูกต้นทองอุไร จำนวน 50 ต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-26)

75.00

26/5/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณถนนไมตรีจิต 300 ต้น ถนนสามวา 240 ต้น (ต้นทองอุไร)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-25)

70.00

25/4/2563 : -ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ต้นทองอุไร บริเวรณริมคลองลำกระโหลก จำนวน 100 ต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-25)

60.00

25/3/2563 :ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นทองอุไร) จำนวน 100 ต้น บริเวณถนนหทัยมิตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-25)

50.00

25/2/2563 : -ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นกระดุมทอง) บริเวณไหล่ทางถนนหทัยมิตร จำนวน 100 ต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-27)

40.00

27/1/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณถนนหทัยมิตร (ปลูกต้นทองอุไร) จำนวน 173 ต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-27)

30.00

27/12/2562 : ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณไหล่ทางถนนเลียบคลองสอง ปลูกต้นทองอุไร จำนวน 200 ต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-30)

20.00

30/11/2562 : ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณไหล่ทางถนนนิมิตใหม่และถนนหทัยราษฎร์ โดยปลูกต้นทองอุไร จำนวน 224 ต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-08)

10.00

8/11/2562 : ดำเนินการจัดทำโครงการและแผนปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและแผนการปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการสำรวจจุดที่จะจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงรับทราบ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามวันสำคัญและสถานที่ี่กำหนด
:90%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้ง
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50460000-3369

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50460000-3369

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5046-0890

ตัวชี้วัด : 5.1 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 166.2900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
166.29

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **