ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่เขตคลองสามวา : 50460000-3412

สำนักงานเขตคลองสามวา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวเรือนพร บุญจินดาพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานคร

50460100/50460100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ถนนในพื้นที่เขตคลองสามวามีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๓ ทัศนียภาพคูคลองแลดูสะอาด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-13)

100.00

13/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-16)

80.00

16/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้ประสานฝ่ายเทศกิจ ในการรวบรวมเอกสารการดำเนินการโครงการต่างๆ บริเวณถนนเลียบคลองสอง และอยู่ระหว่างเก็บเอกสารต่างๆ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-24)

70.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองประสานฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายโยธา และฝ่ายรักษาความสะอาดในการดำเนินการตามตัวชี้วัดในส่วนที่รับผิดชอบ และเก็บหลักฐาน/เอกสารเข้าแฟ้ม เพื่อรอรับการตรวจต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-20)

60.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้ประสานทุกฝ่ายในการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด และอยู่ระหว่างการจัดทำและเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-09)

60.00

9/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้ประสานฝ่ายเทศกิจในการดำเนินการออกตรวจถนนพระยาสุเรนทร์ พร้อมกับผู้ตรวจราชการสูงเขตคลองสามวา (นางสาวอำไพ สินสถาพรพงศ์) และได้รับการประสานว่าขอยกเลิกการออกตรวจถนนในช่วงนี้ และยังไม่มีกำหนดจะออกตรวจ ขอให้ผ่านพ้นสถานการณ์โรคระบาดโควิด - 19 ก่อน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-13)

50.00

13/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้ประสานฝ่ายโยธา ฝ่ายเทศกิจ และฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง โดยฝ่ายเทศกิจได้ให้เอกสารการดำเนินการประจำเดือน และฝ่ายรักษาฯ ให้เอกสารในการจัดทำถนนเลียบคลองสองแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-21)

40.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้ประสาน 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/ ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายโยธา ในการดำเนินการจัดการตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และอยู่ระหว่างรอเอกสารในการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-07)

30.00

7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งสำนักงานเขตคลองสามวา ที่ 41/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการตามโครงการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่เขตคลองสามวา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเวียนแจ้งให้ทุกฝ่ายรับทราบแล้ว และได้ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการเส้นทางถนนเลียบคลองสอง จำนวน 200 ชุด และประสานฝ่ายเทศกิจในการดำเนินการเส้นทางดังกล่าว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-28)

20.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองประสานฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ฝ่ายโยธาในการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเลียบคลองสอง และรวบรวมเอกสารจากฝ่ายเทศกิจ เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดเดียวกันกับฝ่ายเทศกิจ จึงร่วมปรึกษาหารือในการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-03)

10.00

3/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองประสานฝ่ายโยธา ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ฝ่ายเทศกิจในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อจัดทำคำสั่งมอบหมายงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รวบรวมข้อมูลและรายละเอียด
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เสนอแผนงานเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ปรับปรุง/พัฒนาคลอง
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปและรายงานผลดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50460000-3412

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50460000-3412

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5046-0914

ตัวชี้วัด : 9.1 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 0.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **