ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี : 50460000-3416

สำนักงานเขตคลองสามวา : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

จ่าโทพงษ์สุธรรม เพชรโชติ โทร.5138

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยมีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นทุนทางสังคมที่หลากหลาย มึความแตกต่างกันไปตามภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์และความเจริญรุ่งเรืองของแต่ละยุคสมัย ซึ่งมีการสืบทอดจนเป็นอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่มีค่าควรแก่การอนุรักษ์ สำนักงานเขตคลองสามวาได้เล็กเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยขึ้น

50461000/50461000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานสำคัญทางพระพุททธศาสนา และวันสำคัญของชาติ 2.ส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยเกิดความหวงแหน สำนึกความเป็นไทยและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยให้คงอยู่ตลอดไป

เป้าหมายของโครงการ

5 จัดกิจกรรม ๕ กิจกรรม/ปี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ %
เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๔ รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-07-29)

10.00

29/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...เกิดโรคระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด19)

** ปัญหาของโครงการ :เกิดโรคระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด 19)

** อุปสรรคของโครงการ :เกิดโรคระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด 19)

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-06-24)

40.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-05-21)

35.00

21/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-23)

30.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยกเลิกกิจกรรมมรา 2 การจัดกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ตามหนังสือที่ กท 8310/471 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

** ปัญหาของโครงการ :เกิดโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-23)

30.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยกเลิกกิจกรรมมรา 2 การจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ตามหนังสือที่ กท 8310/471 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-24)

30.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-24)

25.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างชดใช้เงินยืมกิจกรรมที่ ๑

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-20)

20.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดเตรียมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ซึ่งจะจัดในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ ตลาดน้ำบึงพระยาวัดพระยาสุเรนทร์ (งานที่ดำเนินการแล้ว จัดทำหนังสือเชิญร่วมกิจกรรมถึงหน่วยงานต่าง ๆ จัดทำหนังสือประสานขอการแสดงจากโรงเรียนในพื้นที่เขต จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ของขวัญวันเด็ก จัดทำหนังสือขอใช้สถานที่วัดพระยาสุเรนทร์ อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุและขออนุมัติยืมเงิน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดกิจกรรมที่ ๑ การจัดงานวัดเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ขอใช้สถานที่และขอสนับสนุนการแสดงจากโรงเรียนในสังกัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-22)

5.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อจัดกิจกรรมวันเด็ก ปี 2563 ณ ตลาดน้ำบึงพระยา วัดพระยาสุเรนทร์ ประสานการขอใช้สถานที่ ประสานการแสดงของนักเรียน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามโครงการที่กำหนดไว้
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50460000-3416

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50460000-3416

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5046-0936

ตัวชี้วัด : 8. จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันสำคัญต่าง ๆ หรือกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

ค่าเป้าหมาย กิจกรรม : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ กิจกรรม : 40.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
40.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **