ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร : 50460000-3420

สำนักงานเขตคลองสามวา

15.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 15.00

นายพรรษ นามวงษ์ โทร.5140

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

เป็นศูนย์กลางบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร แลกเปลี่ยนความรู้ วิเคราะห์ปัญหา กำหนดทิศทาง วางแผน แก้ไขปัญหา แบบมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ พัฒนาด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรได้มีส่วนร่วม

50461000/50461000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลพื้นฐานการเกษตร เขตคลองสามวา 2.เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีจุดสาธิตในการเรียนรู้ของเกษตรกร 3.เสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตร สร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักการ มีส่วนร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์ กำหนดทิศทางและวางแผนได้ด้วยตนเอง 4.สนับสนุนกิจกรรมการดำเนินการของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงในพื้นที่เขตคลองสามวา

เป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ สนับสนุนค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเกษตร ให้กับศูนย์ฯ ประจำแขวงสามวาตะวันออก แขวงสามวาตะวันตก แและแขวงทรายกองดิน ดำเนินการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายน 2560

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
มิติที่ ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ%
เป้าประสงค์ที่ ๖.๑.๑.๑ สนับสนุนการประกอบธุรกิจ และพัฒนาผลิตผลการเกษตร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-24)

15.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำเดือนมกราคม 2563 และอยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-20)

10.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดซื้อวัสดุเกษตร วัสดุเผยแพร่และประชาสัมพันธ์และวัสดุปรับปรุงศูนย์และเตรียมประชุมศูนย์ ศบกต. ทั้ง ๓ ศูนย์ ประมาณวันที่ 26 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-22)

5.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรจำนวน ๓ ศูนย์ และอยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์และวัสดุเกษตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามโครงการที่กำหนดไว้
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50460000-3420

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50460000-3420

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5046-0940

ตัวชี้วัด : 10.1 จำนวนการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่เขตที่ได้รับการพัฒนาจากกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ค่าเป้าหมาย ต้น : 75.0000

ผลงานที่ทำได้ ต้น : 15.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ต้น)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **