ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดทำแผนการพัฒนาและฟื้นฟูคลองเขตคลองสามวา : 50460000-3424

สำนักงานเขตคลองสามวา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายกิตติศักดิ์ วรเพชรายุทธ นายช่างเครื่องกล

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

- พื้นที่สำนักงานเขตคลองสามวาเป็นที่ราบลุ่ม มีคูคลองเป็นจำนวนมาก ที่ผ่านมามีน้ำท่วมขังระบายน้ำได้ช้า เกิดจากปัญหาน้ำฝน น้ำหนุน ก่อให้เกิดความเดือดร้อนของประชาชน จึงต้องเตรียมวามพร้อมในการรับมือกับปัญหาดังกล่าว โดยการขุดลอกคูคลอง กำจัดผักตบชวา กำจัดวัชพืช

50460300/50460300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ทางระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 100 (แผน 9 เล่ม)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-24)

100.00

24/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-16)

80.00

16/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคลอง ระยะ 5 ปี (ปี 2563 - 2567) เรียบร้อยแล้ว ส่งหนังสือ ที่ กท 8301/4748 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเพื่อทราบ และได้ประกาศใช้แผนให้ผู้อำนวยการเขต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต และทุกฝ่ายได้ทราบ ตามหนังสือที่ กท 8301/1061 ลงวันที่ 3 กรกฏาคม 2563 เรื่อง แผนพัฒนาและบำรุงรักษาคลองในพื้นที่เขตคลองสามวา ระยะ 5 ปี (ปี พ.ศ. 2563 - 2567) และต่อจากนี้จะนำแผนไปใช้ในการบริหารจัดการคลอง จำนวน 1 คลอง คือ คลองลำแบน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-30)

70.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล/เอกสาร และนำส่งให้ฝ่ายปกครองเพื่อจัดทำรูปเล่มและนำเสนอผู้อำนวยการเขตเพื่ออนุมัติแผนพัมนาและบำรุงรักษาคลองในพื้นที่เขตคลองสามวา ระยะ 5 ปี (ปี พ.ศ. 2563 - 2567) ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เมื่ออนุมัติแล้วจักจัดส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเพื่อทราบ และเวียนแจ้งส่วนราชการต่อไป และฝ่ายโยธาจะนำแผนฯ ไปบริหารจัดการคลอง จำนวน 1 คลอง คือ คลองลำแบน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-25)

60.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้จัดทำร่างแผนพัฒนาคูคลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และให้กลุ่มงานระบายน้ำตรวจสอบร่างแผน และจะจัดประชุมคณะทำงานในราวเดือนมิถุนายน 2563 ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-09)

50.00

9/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้รวบรวมข้อมูลทั่วไป สถานการณ์ ปัญหา อุปสรรค เรียบร้อยแล้ว และจะประสานฝ่ายปกครองในการจัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการพัฒนาและฟื้นฟูคลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป ช่วงระยะเวลานี้มีสถานการณ์โรคระบาด ไวรัสโควิด - 19 ทำให้การดำเนินการจัดการประชุมไม่สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง เพราะต้องมีการรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก อาจจะทำให้ติดโรคระบาดได้

** ปัญหาของโครงการ :ช่วงเวลาเดือนมีนาคม - เมษายน 2563 มีสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด - 19 ทำให้การจัดการประชุมต้องเลื่อน เพราะจะมีการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก อาจจะทำให้ติดโรคระบาดได้ง่าย

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-16)

35.00

16/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้ดำเนินการแก้ไขคำสั่งคณะทำงานคลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเพิ่มเติมคณะทำงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายให้ไปดำรงตำแหน่งสังกัดหน่วยงานอื่น และได้สรุปข้อมูลทั่วไป แนวทางแก้ไข กรอบแนวทางต่างๆ ประสานฝ่ายโยธาให้พิจารณาอีกครั้ง ก่อนจะนัดคณะทำงานประชุมหาข้อสรุปในการจัดทำแผนพัฒนาคลองต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-26)

30.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาและบำรุงรักษาคลองในพื้นที่เขตคลองสามวา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตคลองสามวา โดยนำเสนอปัญหา แนวทางแก้ไข และแนวคิดในการรักษาบำรุงคลองให้ดำรงอยู่อย่างถาวร

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-17)

20.00

17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธารวบรวมข้อมูลคลองในพื้นที่ และกำลังหาข้อมูล/รายละเอียดปัญหาในพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ฝ่ายโยธาไม่เคยมีการเก็บข้อมูล/รายละเอียด/ปัญหา/อุปสรรคใด ๆ เก็บไว้เป็นหมวดหมู่ การหาเอกสารจึงไม่ได้ง่ายนัก

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-20)

10.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้รวบรวมข้อมูล รายละเอียด พื้นที่เขตคลองสามวา และข้อมูลคลองในพื้นที่เพื่อดำเนินการจัดทำแผนบำรุงคลอง และจะดำเนินการปรับปรุงคลองในปี พ.ศ. 2563 จำนวน 20 คลอง (จากทั้งสิ้น 71 คลอง)

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามโครงการที่กำหนดไว้
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50460000-3424

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50460000-3424

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5046-0916

ตัวชี้วัด : 8.1 ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนการพัฒนาและฟื้นฟูคลอง

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **