ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ : 50460000-3431

สำนักงานเขตคลองสามวา

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

นายเก่งการ กิจภักดีกุล เจ้าพนักงานเทศกิจ 5136

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นหน่ว่ยงานของรัฐ มีอำนาจหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายกับประชาชนตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร และในการดำเนินกิจการในเขตกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเจ้าหน้าที่เทศกิจเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมายให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ฯ เพื่อดให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศมีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม เป็นที่ยกย่องในด้านสิ่งแวดล้อม ฯ

50460900/50460900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้พื้นที่เขตคลองสามวา โดยเฉพาะ ถนน ตรอก ซอย คู คลอง ต่าง ๆ มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยตาม เจตนารมณ์ของกฎหมาย 2. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมของบ้านเมืองให้สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยเริ่มต้นที่ตัวเอง ก่อนแล้วขยายผลต่อไปสู่บุคคลในชุมชน 3. เพื่อส่งเสริมให้ภาครัฐและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบเมือง โดย การร่วมมือกันพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่ 4. เพื่อกวดขัน จัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่ - แผงลอย

เป้าหมายของโครงการ

- กวดขัน ควบคุม หาบเร่ - แผงลอย การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 โดยมีพื้นที่เป้าหมาย คือ ถนนสายหลัก ถนนนิมิตใหม่ ถนนประชาร่วมใจ ถนนหทัยราษฎร์ ถนนพระยาสุเรนทร์ ถนนสายรอง ถนนไมตรีจิต ถนนเลียบคลองสอง ถนนคู้บอน ถนนหทัยมิตร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-24)

30.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จุดบริการประชาชนมีจำนวน 2 จุด ได้แก่ 1.หน้าโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย ถนนไทยรามัญ 2.สี่แยกกีบหมู ถนนเจริญพัฒนา จัดรถสายตรวจไว้บริการตามจุดดังกล่าว มีเจ้าหน้าที่เทศกิจ จำนวน 2 - 4 นาย ระหว่าวันที่ 1 - 20 ตุลาคม 2562 มีผู้ใช้บริการ จำนวน 21 ราย มีการรายงานทุกสัปดาห์ส่งให้กับทางสำนักเทศกิจ และเดือนธันวาคม 2562 ยังปฏิบัติหน้าที่ภารกิจตามปกติ ใช้บริการ จำนวน 10 รายและเดือนมกราคม 2563 ยังปฏิบัติภารกิจตามปกติ ใช้บริการ จำนวน 10 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จุดบริการประชาชนมีจำนวน 2 จุด ได้แก่ 1.หน้าโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย ถนนไทยรามัญ 2.สี่แยกกีบหมู ถนนเจริญพัฒนา จัดรถสายตรวจไว้บริการตามจุดดังกล่าว มีเจ้าหน้าที่เทศกิจ จำนวน 2 - 4 นาย ระหว่าวันที่ 1 - 20 ตุลาคม 2562 มีผู้ใช้บริการ จำนวน 21 ราย มีการรายงานทุกสัปดาห์ส่งให้กับทางสำนักเทศกิจ และเดือนธันวาคม 2562 ยังปฏิบัติหน้าที่ภารกิจตามปกติ ใช้บริการ จำนวน 10 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-26)

15.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนตุลาคม 2562 จุดบริการประชาชนมีจำนวน 2 จุด ได้แก่ 1.หน้าโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย ถนนไทยรามัญ 2.สี่แยกกีบหมู ถนนเจริญพัฒนา จัดรถสายตรวจไว้บริการตามจุดดังกล่าว มีเจ้าหน้าที่เทศกิจ จำนวน 2 - 4 นาย ระหว่าวันที่ 1 - 20 ตุลาคม 2562 มีผู้ใช้บริการ จำนวน 21 ราย มีการรายงานทุกสัปดาห์ส่งให้กับทางสำนักเทศกิจ และเดือนพฤศจิกายน 2562 ยังปฏิบัติหน้าที่ภารกิจตามปกติ ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2562 - 15 พฤศจิกายน 2562 มีผู้ใช้บริการ จำนวน 13 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามโครงการที่กำหนดไว้
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50460000-3431

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50460000-3431

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5046-0908

ตัวชี้วัด : 3.1 พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 40.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **